© Gemeente Maassluis - Vragen Maassluis Belang over garagebedrijven

De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het vestigingsbeleid van garagebedrijven. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het bekend aan het college van B & W dat in het afgelopen jaar drie gerenommeerde garagebedrijven de deur hebben moeten sluiten wegens faillissement of tekort aan klandizie resulterend in verlies van arbeidsplaatsen.
Het is ons bekend dat een aantal garagebedrijven de deuren heeft moeten sluiten.

2. Is het u bekend dat er tegelijkertijd vanuit omringende gemeenten een flink aantal (ca. 8 stuks) eenmansbedrijfjes zich hebben gevestigd in Maassluis omdat er bijvoorbeeld in de Spaanse Polder te Rotterdam een ontmoedigingsbeleid door de gemeente wordt gevoerd en dus een vlucht naar Maassluis ontstaat waar geen vestiging- of ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd.
Maassluis kent volgens het bedrijvenbestand van de DCMR 27 garagebedrijven, waar ze vandaan komen is niet bekend. Het is wel bekend dat er in omliggende gemeenten een ontmoedigingsbeleid voor garagebedrijven voor bepaalde bedrijventerreinen is.

3. Het totaal aantal garagebedrijven(bedrijfjes) schatten wij in op ca. 25 stuks en bent u het met ons eens dat dit een te fors aantal is op een bewonersaantal van ca. 31.800 in 14.500 huishoudens en zo nee, waarom niet?
Navraag bij de DCMR heeft opgeleverd dat het aantal garagebedrijven in relatie tot inwonersaantallen niet veel afwijkt van bijvoorbeeld Schiedam. Vlaardingen heeft er wel minder.

4. Bent u het met ons eens dat een ontmoedigingsbeleid of vestigingsbeleid zoals u dat ook hanteert voor de Horeca en (groot)winkelbedrijven hier voor garagebedrijven op zijn plaats zou zijn om verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen en zo nee, waarom niet?
Wij hebben inderdaad horecabeleid en detailhandelsbeleid. Wij vinden het op dit moment niet nodig om specifiek voor garagebedrijven beleid te maken. Garagebedrijven kunnen zich niet ongebreideld vestigen. Het moet passen binnen het bestemmingsplan en er moet melding van worden gemaakt bij de DCMR. Aangezien het aantal garagebedrijven naar inwoners hier niet schrikbarend afwijkt van omliggende gemeenten achten wij het op dit moment niet nodig daar beleid voor op te stellen.

5. Zou de desbetreffende wethouder bereid zijn een gesprek aan te gaan met een delegatie van de gerenommeerde garagebedrijven en indien nee, waarom niet?
De desbetreffende wethouder is altijd bereid in gesprek te gaan met ondernemers.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt