© www.maassluis.nu - In 2013 turbine 7 geprojecteerd op plek van turbine 8 (2012)

Het is merkwaardig gesteld met het verhaal van de windmolens. Het draait allemaal om de exacte plek van het meest oostelijke exemplaar, die naar het zich laat aanzien te dicht bijkomt naar de zin van Maassluis. Hoewel het aantal van acht al langer genoemd wordt, is het merkwaardig dat in de startnotitie uit 2012 er acht maar in de latere aanvraag  en de 3D visualisatie nog maar zeven ten oosten van de stormvloedkering zijn geprojecteerd. En toch werd in dat laatste geval de plek van de meest oostelijke gehandhaafd.

Onderstaand wat nadere informatie:

In de officielebekendmakingen werd gesproken over 8 windmolens waarvan één ten westen:

De aanvraag betreft het plaatsen van 8 windturbines langs de Nieuwe Waterweg. De 8 windturbines hebben een gezamenlijk vermogen van circa 24 MW. De locatie van het windpark ligt aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg. Eén windturbine komt ten westen van de Maeslantkering, de overige 7 turbines zijn in een lijnopstelling gepland aan de oostzijde van de Maeslantkering


2012 ACHT MOLENS
In de startnotitie  Reikwijdte en  Detail (startnotitie) Windpark Nieuwe Waterweg uit 2012 wordt onderstaande situatieschets gegeven. Waarbij ná de stormvloedkering 8 stuks zijn geprojecteerd.

Windmolens2012 jpg


2013 ZEVEN MOLENS

Op 23 mei 2013 verscheen onderstaande 3D Visualisatie van het windpark Nieuwe Waterweg.  Het staat heden nog steeds op de site:  windparknieuwewaterweg.nl

In dit filmpje heeft men ineens ZEVEN windmolens geprojecteerd vanaf de stormvloedkering richting Maassluis, waarbij de meest oostelijke gehandhaafd is op de plek voorbij de Oranjeplassen.

KLIK  voor: Video 3D

2014 NEGEN of TIEN MOLENS

Het is voor leken lastig beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan. De Milieueffect rapportage (MER) zou hier wellicht meer duidelijkheid kunnen bieden.

In januari 2014 verscheen het definitieve milieu effect rapport, daarin wordt de kleinere onderlinge afstand tussen de windmolens,waardoor de meest oostelijke niet zo dicht bij Maassluis zou staan, beoordeeld op visuele aspecten qua landschappelijk beeld. Merkwaardig is dat er dan niet meer over acht windmolens wordt gesproken.

Er worden in dat rapport ‘zachte’ uitspraken gedaan of voldaan wordt aan de criteria waaraan een windturbine minimaal moet voldoen. Deze staan in het handboek Risicozonering windturbines.

Een aanal complexe criteria:

hfst 6.1 Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste 50 meter uit de rand van de vaarweg

hfst 7. 1 De afstand tussen windturbines en het dichtst bij gelegen spoor dient minimaal 7,85 meter + halve rotordiameter te zijn , gemeten vanuit het hart van het dichtstbijzijnde spoor, met een minimum van 30 meter

hfst 10 Indien (nog) niet bekend is welke windturbine geplaatst gaat worden dan wordt uitgegaan van de maximale werpafstand bij nominaal toerental te weten 245 meter. Zover kan een afgebroken rotorblad worden gecaramboleerd in de omgeving.

hfst 12 Plaatsing van windturbines wordt niet toegestaan in de kernzone van de primaire waterkering. Onder kernzone wordt verstaan het eigenlijke dijk – , duin – of damlichaam zijnde de primaire waterkering als bedoeld in de Wet op de waterkering

Wat dat laatste betreft: het lijkt erop dat de deltadijk ook een primaire waterkering is…

zie de kaart op :www.helpdeskwater.nl

 

 

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu