© www.maassluis.nu - Vragen D66 over nadelige gevolgen gaswinning bij Maassluis


D66 heeft vragen gesteld aan B&W over gevaar en overlast door bodemdaling, geluid- en lichtoverlast en bevingen door gaswinning op de grens van Maassluis.

Op 14 januari 2015 is er in de gemeente Midden Delfland een inloopavond gehouden waar de NAM voorlichting gaf over het aanpassen van de bestaande gaswinningsputten, nabij de A20 en de grens met Maassluis. Daarnaast heeft de NAM eerder plannen bekendgemaakt voor het boren van een nieuwe gaswinput langs de A20 in Maasland. Hierover heeft u eerder vragen beantwoord die de CDA-fractie hierover heeft gesteld.

De NAM gaat de opbrengst van de bestaande gasputten bij locatie Gaag bij Coldenhove (naast afslag A20) vergroten d.m.v. fracken. Fracken is een methode waarbij met explosieven scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te kunnen winnen. Deze omstreden techniek  wordt ook bij schaliegaswinning toegepast.

Vanuit de nieuw te boren gaswinput is het de bedoeling dat het gewonnen ruwe gas via leidingen naar de locatie “Gaag” bij Coldenhove in Midden Delfland gaat, waar het gas gereinigd wordt in de bestaande installatie voor gebruik in het bestaande gasnet.

De fractie van D66 heeft hier de volgende vragen over.

1. De kans op bodemdaling en bevingen zijn groot bij gaswinning in de bodem van Midden Delfland en Maassluis, zoals in Groningen is gebleken. De kans dat Maassluis hier in de toekomst mee te maken krijgt is eveneens groot. Wij hebben vernomen dat ook het Hoogheemraadschap van Delfland hier kritisch tegenover staat.
Heeft u inmiddels al een definitief standpunt hierover ingenomen?

2. Dat risico wordt door het ‘fracken’ met explosieven bij de bestaande putten nog eens vergroot en daarbij geeft het gebruik van chemicaliën risico van bodemverontreiniging.
Bent u bij deze activiteiten betrokken?
Zo ja, welke afspraken heeft u daarover met welke partijen gemaakt?
Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om deze risico’s in te dammen?

3. De gevolgen van extra gaswinning via nieuwe putten en fracken kunnen van invloed zijn op de bestaande woningen in Maassluis maar ook op de nieuw te bouwen woningen.
Wordt al rekening gehouden met deze effecten bij de te bouwen woningen in de Dijkpolder, zoals nu ook gebeurt in de noordelijke provincies?

4. Voor de nieuwe gaswinning moet een MER (milieueffectrapportage) gemaakt worden.
Is u bekend of deze al gestart is?
Bij het opstarten van een MER wordt aan belanghebbenden gevraagd welke milieuonderdelen onderzocht moeten worden. Is dit ook aan u gevraagd en zo ja waarom heeft u de raad hier niet over ingelicht?

5. De minister EZ heeft aan de gemeente Midden Delfland verzocht om mee te werken aan de gaswinactiviteiten.
Heeft de minister dit ook aan u gevraagd?
Zo nee, gaat u hierover de minister alsnog benaderen?
Zo ja, wat heeft u de minister bericht?

6. Vindt u het niet vreemd dat de inwoners van de gemeente Midden Delfland over de voorgenomen activiteiten van de NAM wel worden geïnformeerd via inloopavonden en de inwoners van Maassluis niet? Immers de gaswinning vindt plaats aan de grens met Maassluis.
Gaat u hiervoor alsnog initiatieven ondernemen en zo ja welke?

7. Is het u bekend dat de gemeente Ridderkerk, NEE heeft gezegd tegen gelijksoortige plannen. Volgens deze gemeente moet de NAM op zoek naar duurzame alternatieven.Hoe staat u hier tegenover en heeft u de NAM uw visie hierover al gegeven?
Heeft u ook contact gehad met de gemeente Ridderkerk?
Zo nee, gaat u dat alsnog doen?
Zo ja, wat heeft u de NAM en de gemeente Ridderkerk hierover bericht?

8. De booractiviteiten geven geluidoverlast in een gebied dat al geluidbelast is. Daarnaast kan er sprake zijn van lichthinder.
Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nog nemen om deze overlast voor de inwoners van Maassluis alsnog te voorkomen?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt