© www.maassluis.nu - Vogelbuurt

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders n.a.v. het wijkbezoek in de vogelbuurt. Het college heeft de vragen beantwoord.

Vraag 1
Kunt u toelichten hoe het proces is verlopen met de bewoners van de Buizerdflat?
Op verzoek van de Vereniging van Eigenaren Buizerdstraat heeft er op 5 november 2014 een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de VvE Buizerdstraat, de verantwoordelijke wethouder en een gemeentelijke vertegenwoordiging. In genoemd gesprek heeft de VvE haar wensenpakket uiteen gezet en is er afgesproken de haalbaarheid van het gevraagde binnen het ambtelijk apparaat uit te zetten en te onderzoeken.
De resultaten van het onderzoek zijn op 27 november 2014 mondeling kenbaar gemaakt aan de VvE Buizerdstraat. Voor een aantal verzoeken is de VvE doorverwezen naar Maasdelta Maassluis. Voor gemeentezaken is de toezegging gedaan dat de volgende acties uitgevoerd zullen worden; de parkeervakken voor de flat zullen verbreed worden, de gft-containers worden verplaatst, er worden fietsnietjes geplaatst en de wegafsluitende palen worden vervangen door metalen paaltjes.

Vraag 2
Waarom bent u niet bereid om de bomen te vervangen door bomen die minder overlast veroorzaken voor de geparkeerde auto’s eronder?
De bomen in de omgeving Buizerdstraat zijn relatief jong en kerngezond en het zou zonde zijn deze te vervangen. De overlast door bladluis treedt alleen gedurende een beperkte periode op.

Vraag 3
Waarom weigert u bij het herstraten nieuwe stenen te gebruiken? Klopt het dat de huidige stenen al een keer eerder zijn omgedraaid, zoals de bewoners ons melden? Waarom is bij de herinrichting van de Zwaluwflats wel gebruik gemaakt van nieuwe stenen? Hoeveel extra zouden deze werkzaamheden kosten als er gebruik zou worden gemaakt van nieuwe stenen?
Vanuit duurzaamheidoogpunt en de betaalbaarheid op lange termijn probeert de gemeente de volle levensduur van bestratingmaterialen te benutten.  Als de materialen hergebruikt kunnen worden zullen we dit zoveel mogelijk doen. Het eerder afschrijven/vervangen van materialen is kapitaalvernietiging. Er is technisch gezien geen reden om de Buizerdstraat te herstraten. De boomwortelschade kan met een relatief kleine ingreep door de eigen dienst gerepareerd worden. De verharding van de Buizerdstraat bestaat uit gebakken klinkers en deze zijn in het verleden niet omgedraaid.
De rijbaan en de parkeervakken voor de flat Zwaluwstraat zijn in 2013 opnieuw ingericht en herstraat. De parkeervakken zijn uitgevoerd in nieuwe betonklinkers en de rijbaan is herstraat met het bestaande gebakken materiaal. Deze werkzaamheden hebben ruim € 75.000 gekost.

Vraag 4
Bewoners informeren ons dat er door graafwerkzaamheden achter de flat een veel gebruikt speelterrein onspeelbaar is geworden door oneffenheden en door gebrekkige afwatering. Wanneer gaat u de speelvelden in goede staat brengen of laat u die brengen? Kunt u de kosten van herstel verhalen op de gravende bedrijven?
Bij de vervanging van het kabel- en leidingen netwerk in de vogelwijk is de groenstrook achter de flat beschadigd. Inmiddels is het gebied hersteld en weer ingezaaid en wordt het onderhoud in de reguliere onderhoudscyclus meegenomen. De kosten van herstel zijn verwerkt in de degeneratievergoeding.

Vraag 5
U kunt op de foto’s zien dat er – oude, beschadigde- borden staan dat honden niet mogen komen op de speelvelden. Wanneer is er voor het laatst hondenpoep opgeruimd op de speelvelden rondom de Buizerdflat?
Het nieuwe hondenbeleid wordt afgerond. In dit nieuwe hondenbeleid wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de gemeenteraad. Om tot het nieuwe hondenbeleid te komen is actief de samenwerking gezocht met de diverse bewonersverenigingen, hondenclubs en is er aansluiting gezocht om draagkracht te creëren bij het gebiedsoverleg. Zodra het nieuwe hondenbeleid van kracht is, kan ook de handhaving worden geïntensiveerd.
Met het 24 keer per seizoen maaien van de speelveldjes wordt een deel van de overlast weggenomen. Tevens komt 1 x per maand de hondenpoepzuiger langs die ook de verharde oppervlakken schoonmaakt.

Vraag 6
Wanneer kunnen we onze bezwaren kenbaar maken over uw voornemen geen losliggende fietspaden aan te leggen? Kunt u ons toezeggen dat de huidige werkzaamheden daar niet die aanleg onmogelijk maken? Is het mogelijk om voor het afronden van de wijk al tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de Kwartellaan veiliger te maken door bijv. tijdelijke wegversmallingen te plaatsen?
De verwachting is dat de Kwartellaan rond 2020 pas op de schop gaat en definitief wordt ingericht. bij de inrichting wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met eventuele wensen, de realisatie ervan hangt samen met het beschikbare budget.
Er is contact met politie over de ontstane situatie op de Kwartellaan, voornamelijk m.b.t. de snelheid van verkeer. in samenspraak met de politie worden tijdelijke maatregelen onderzocht.

Vraag 7
Wanneer gaat u de bouwer aanspreken op de vervuiling met verpakkingsmateriaal en bouwafval van de sloot langs de Kwartellaan?
De bouwer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het werkterrein en het omliggende openbare gebied voor zover het bouwafval betreft. De bouwer is hierop aangesproken. Gezien de beperkte afstand tussen de bouwplaats en de singel is het helaas niet geheel te voorkomen dat er bouwafval wegwaait, onverlet de verplichting van de bouwer dit op te ruimen.

Vraag 8
Kan de gemeente de bouwer aanspreken op de manier waarop bouwmateriaal wordt aangevoerd en eventueel verplichten de aanvoer te laten verlopen via de toegang bij het kruispunt Kwartellaan-Lijsterlaan?
Er zijn oorspronkelijk twee bouwontsluitingen op de Kwartellaan toegestaan met als reden om de Rippingstraat (die er tussen is gelegen) voor openbaar verkeer open te kunnen houden. De bouwer heeft voor deze bouwfase verzocht om de Rippingstraat te mogen gebruiken voor bouwverkeer. Dit is vervolgens toegestaan met als voorwaarde dat er een alternatief voor openbaar verkeer in richting de Westlandseweg wordt gerealiseerd. Met alleen de bouwweg bij het kruispunt Kwartellaan-Lijsterlaan zou de bouwer vanwege de beperkte beschikbare ruimte niet het gehele bouwterrein kunnen bereiken.

Vraag 9
Wat is er gebeurd met de bomen tussen de nieuwe woningen in de burgemeesterswijk? Waarom zijn die – op eentje na- allemaal afgezaagd? Wanneer worden er nieuwe gezonde bomen geplaatst?
De afgezaagde bomen zijn inmiddels door Maasdelta vervangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    28 juli 2015 at 08:37

    ”Buizerdvogel-pest-en wat ’n toestanden zeg.”