MAASSLUIS | Op 05-10-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de VSP vragen gesteld ten aanzien van het dekken begrotingstekort uit Coronafonds. Met onderstaande brief beantwoordt B&W die vragen in de  gestelde volgorde.

Vraag 1. Kunt u aangeven hoe bovengenoemd collegebesluit zich verhoudt tot de volgende artikelen uit de Regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1. Het doel van deze regeling is ondersteuning bieden aan organisaties in Maassluis bij het actief beperken en herstellen van de nadelige gevolgen van de coronapandemie die het voortbestaan van de organisaties in gevaar brengen. Deze financiële tegemoetkoming moet gezien worden als een aanvulling op en niet als vervanging van de specifieke financiële tegemoetkomingen en / of uitkeringen die door rijk en provincie naar aanleiding van de coronapandemie zijn gefaciliteerd.
Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van financiële tegemoetkomingen door het college met het oog op de continuïteit van activiteiten van een (maatschappelijke) organisatie. Commerciële organisaties, met winstoogmerk en/of zonder maatschappelijk doel, komen niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit deze regeling.

Artikel 3. Doelgroep
1. De financiële tegemoetkoming wordt verstrekt aan maatschappelijke organisaties die betekenis hebben voor de sociale en maatschappelijke infrastructuur in Maassluis. 2. De financiële tegemoetkoming wordt verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen zonder winstoogmerk

Juni 2020 is gestart met een opdracht tot modernisering van het subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties met een daaraan gekoppelde taakstelling van € 200.000,- in 2022 (structureel € 300.000,- vanaf 2023). Gedurende 2021 werd echter duidelijk dat lokale maatschappelijke organisaties negatieve gevolgen ervaren door Corona. Om organisaties financieel te steunen in deze negatieve gevolgen zetten we de hiervoor bedoelde rijksmiddelen in; het ‘Corona-Noodfonds.

Medio 2021 is daarbij aansluitend geconstateerd dat het in deze omstandigheden niet realistisch is deze zelfde maatschappelijke organisaties in 2022 te belasten met bezuinigingen vanuit de subsidietaakstelling. Om maatschappelijke organisaties hiervan te ontzien, is besloten de begrote taakstelling 2022 te dekken uit de niet gelabelde rijksbijdragen binnen het Corona noodfonds.

Het collegebesluit ‘Implementatieproces herijking subsidies, inclusief wijzigingsadvies taakstellingen’, regelt een dekking van de taakstelling uit het deel van de Algemene Middelen, waarop door lokale niet commerciële organisaties geen aanspraak is gemaakt onder de regeling “financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis”. Dit collegebesluit kent daarom geen inhoudelijke verbinding meer met de regeling “financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis” en lokale niet commerciële organisaties worden hiermee niet benadeeld.

Vraag 2. Heeft u dit voornemen besproken met de betrokken maatschappelijke organisaties?

Omdat het collegebesluit om de taakstelling te dekken vanuit het niet gelabelde deel binnen het Coronanoodfonds, dezelfde doelgroep en doelstelling als het Coronanoodfonds, en de middelen ten bate van deze maatschappelijke organisaties inzet, is het voornemen niet besproken met de maatschappelijke organisaties zelf.

Vraag 3. Kunt u aangeven hoeveel geld de gemeente Maassluis heeft ontvangen vanuit het landelijk Coronafonds, voor welke doeleinden dat was bestemd (‘geoormerkt’), wat daarvan tot nu toe is uitgegeven en waarvoor, en hoeveel geld er per 1 oktober 2021 in het lokale fonds zat?

In de bijlagen zijn overzichten opgenomen waarbij de ontvangen bedragen vanuit het Rijk (per ‘label’) worden weergegeven, plus wat er tot nu toe besteed / aangevraagd is aan financiële ondersteuning. Hierin zijn de aanvragen van de 2e trance Coronanoodfonds meegenomen.
Ook na de tweede trance blijven er middelen beschikbaar binnen het Corona Noodfonds, om verzachtend in te zetten binnen de randvoorwaarden van het Noodfonds. In de tweede bestuursrapportage / eindejaarsrapportage is dit overzicht ook opgenomen inclusief een nadere toelichting op de tabel.

Vraag 4. Bent u bereid dit besluit te herzien op een zodanige manier dat het geld uit het Corona Noodfonds daadwerkelijk terecht komt bi] die partijen uit de Maassluise samenleving voor wie het daadwerkelijk is bedoeld.

Het collegebesluit om de taakstelling te dekken vanuit het Corona-noodfonds wordt, gelet op het feit dat een en ander binnen de randvoorwaarden van het Noodfonds valt, niet herzien.

De Bijlage met het Overzicht stand van zaken Corona Noodfonds 2e b.rap. en eindejaarsrapportage 2021 i niet gedeeld met de pers

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek