VSP Maassluis stelt schriftelijke vragen over ‘In Blik’ aan het College


MAASSLUIS | Op 28 maart a.s. staat in commissie 1 op de agenda het Raadsvoorstel tot vaststellen openstellen InBlik voor locatiegebonden jongerenwerk, registratienummer ADV-17-04495. Vooruitlopend op de bespreking van dit voorstel in de commissie heeft de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen:

 

1. Kunt u aangeven op welke manier (wanneer, bij wie en hoe) de behoefte aan een open jongerencentrum in Maassluis is onderzocht en wat daarvan de concrete resultaten zijn?

2. Kunt u die resultaten nader specificeren in doelgroepen, leeftijdscategorieën en behoefte aan concrete, specifieke activiteiten.

3. Tot nu toe maakt E25 voor locatiegebonden activiteiten voor jongeren twee avonden per week gebruik van InBlik. Hoeveel jongeren maken gebruik van die mogelijkheid?

4. In het voorstel is sprake van het oprichten van een jongerenpanel. Komt dit voornemen voort uit wensen van jongeren, wat is daarbij de stand van zaken en wat is de bedoeling van dit panel.

5. U noemt locatiegebonden jongerenwerk ‘een aanvulling op het ambulant jongerenwerk’. Volgens u voldoet deze wijze van jongerenwerk goed. Het voorstel maakt duidelijk dat daarom het ambulante jongerenwerk wordt voortgezet. Tijdens de presentatie van E25 op 29 november 2016 is een overzicht gepresenteerd van de inzet van E25 voor het jongerenwerk. Graag ontvangen wij een overzicht waarin duidelijk wordt hoeveel uur ingezet wordt op het locatiegebonden jongerenwerk en ten koste van welke andere vormen van inzet dit gebeurt.

6. Het overzicht geeft aan dat in Maassluis per week 34,5 uur wordt besteed aan jongerenwerk. Hoeveel uur zijn er nodig om op een verantwoorde manier 7 dagen per week tot 23.00 uur een open jongerencentrum draaiende te houden?

7. Het voorstel maakt duidelijk dat vrijwilligers een rol (moeten) spelen bij het jongerenwerk in InBlik. Zijn daarvoor voldoende vrijwilligers beschikbaar, uit welke groep(en) zijn deze afkomstig en wordt gezien hun taak voor deze vrijwilligers een VOG-verklaring gevraagd?

8. In het voorstel wordt min of meer terloops opgemerkt dat ook activiteiten van jongerenorganisaties zoals Ummah Wahidah en United een plek in InBlik zullen krijgen. Kunt u aangeven welke activiteiten United specifiek voor jongeren aanbiedt.

9. Welke rol speelt de voorgenomen sluiting van Ummah Wahidah bij het voorstel om InBlik volledig te gaan gebruiken als open jongerencentrum.

10. Kunt u een verklaring geven voor het verschil tussen de weergaven van uw contacten met Myosotis in uw voorstel en de informatie in een brief die wij ontvingen van de stichting Myosotis als het gaat om de gesprekken tussen u en Myositis over het feit dat zij worden gedwongen hun activiteiten in InBlik te staken?

11. In contacten met Myosotis en andere betrokkenen is meerdere malen door het college aangegeven dat er ‘een zorgvuldig proces zal plaatsvinden waarin betrokken partijen tijdig zullen worden geïnformeerd’. Kunt u concreet aangeven hoe u deze toezegging heeft ingevuld.

12. De VSP ziet in dit verband nadrukkelijk ook de omwonenden als direct betrokkenen. Wanneer heeft u met deze groep in het kader van ‘een zorgvuldig proces’ gesproken en wat is hiervan de uitkomst, mede gezien de 470 handtekeningen onder een petitie, waarvan een groot deel van omwonenden.

13. In uw voorstel geeft u aan dat Welzijn E25 nauw contact heeft met de gemeente, handhaving en toezicht en de politie. Hieruit maken wij op dat er sprake kan zijn van risico’s. Is er in dit verband een risico-analyse gemaakt van het openstellen van InBlik als open jongerencentrum en zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten.

14. Kunt u aangeven waarop het bedrag van € 6.500 is gebaseerd, dat u aan BlikOndernemend wilt betalen voor de afwikkeling van de huurovereenkomst.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. gea steenks
    31 maart 2017 at 13:06

    Hoe diep ben je als gemeente gezonken als je totaal aan de gehandicapten en ouderen voorbij gaat door in Blik voor hen en Myosotis te sluiten.Er is van te voren zo erg gedraaid over de doelgroep, gewoon te triest voor woorden.Wel wil ik als moeder van een gehandicapte dochter die geniet van In Blik de enkele partijen die zich wel voor ons in willen zetten hartelijk bedanken.

  2. Aad Rieken
    28 maart 2017 at 07:16

    ”Oog-En-Blikkelijk Inblikken En In Bussen ”STOPPEN!”