MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt deze week de kadernota 2022-2025 waarmee B&W en de raad bepalen waar we financieel heen gaan. In de eerste en tweede spreekronde sprak fractievoorzitter Ton Luijendijk (VSP) over de onderstaande onderwerpen. Klik op de + per onderwerp om de tekst te lezen.

Voorzitter,

Dit is de laatste Kadernota van dit college als opmaat van de begroting die ook zijn laatste zal zijn.

Het afgelopen jaar stond in het teken van coronamaatregelen. Zoals wij vorige week al opmerkten, het coalitieakkoord lag in die periode in een diepe opberglade. Helaas steekt deze Kadernota weer ferm van wal met het mantra dat het coalitieakkoord onverminderd leidend is.

Geen woord over de verhouding met de raad en de behoefte van het college om samen met de raad, inclusief de oppositie – goed voor 10 van de 23 zetels – beleid te maken. Ik heb het vorige week ook al aan de orde gesteld, maar ik blijf er moeite mee houden. Ik hoor graag van elk collegelid hoe zij of hij erin staat.

Voorzitter, ik benoem een aantal punten waarin wij fors van mening verschillen met het college en die hun weerslag vinden in deze kadernota en de bijbehorende investeringsnota.

Afvalbeleid, MRDH Fietsroute en Getijdenpark

Allereerst is daar het verschil van opvatting over het omgekeerd inzamelen van restafval van huishoudens, waarvoor de investeringsnota nu drie miljoen euro opvoert. Wij blijven u oproepen terug te keren van deze heilloze en kostbare weg en ons voorstel over te nemen om de rest van het restafval te gaan na-scheiden.

Vervolgens de bedragen die u (tot op de euro exact) opneemt in de nota voor de realisatie van het Maassluise deel van de zogenoemde metropolitane fietsroute. Hier sorteert u alvast voor op de voorkeursvariant die nog aan de raad ter besluitvorming moet worden aangeboden. Deze voorkeursoplossing wijst de VSP met kracht van de hand als onrealistisch, onveilig en financieel onvoorspelbaar vanwege de nog niet gekwantificeerde kosten van de reconstructie van de Julianalaan.

Dan het getijdenpark in Het Scheur. Eerder had de raad bij motie erop aangedrongen om hier geen Maassluis geld in te steken. Maar het college wilde toch door en de raad met slappe knieën op de VSP na, ging akkoord met de voorbereidingen en een kredietvraag van 100.000 euro, met als gevolg dat er vooralsnog 35.000 euro in Het Scheur is gekieperd. Misschien kunnen we nog wat terughalen, klinkt het bedremmeld vanuit het college. Wij noemen het onverstandige overmoed die gewoon geld heeft gekost.

Nu we toch op de Alexander Boulevard zijn aangekomen, graag willen wij van de wethouder horen wanneer de realisatie van de afrol geschikt voor rolstoelen aan de westkant van het Balkom is voorzien.

Graag een harde toezegging wanneer de uitvoering wordt voorzien.

Betaalbare huur en koopwoningen

Vorig jaar dienden wij bij de begrotingsbehandeling een motie in om op de kleinere binnenstedelijke bouwlocaties alleen betaalbare huur en koop te bouwen, om daarmee de achterstanden op de 33% gemiddeld die Wilgenrijk en De Kade ons opleveren te corrigeren. Voorrang voor betaalbare bouw die zeker ook onze starters betere mogelijkheden moet bieden.

Het college heeft deze motie ontraden en de fracties van de coalitie volgden dit advies. Het devies bouwen, bouwen, bouwen, dat het college graag hanteert, klinkt wrang als je jong bent en je kunt met geen mogelijkheid aan een huis komen. Doe er wat aan wethouder, en neem ons voorstel van vorig jaar over.

Openbaar Vervoer (OV)

Dan het openbaar vervoer in Maasssluis. Daarmee is het nog steeds slecht gesteld en door de financiële schade door de corona is de situatie alleen maar minder geworden. Nu de crisis bezig is weg te ebben pleit de VSP er voor om via de MRDH de tijdelijke versoberingen zo snel mogelijk ongedaan te maken. Ook vragen wij om met een plan te komen om wijken zoals delen van het Balkon en de verre delen van Wilgenrijk op te nemen in een openbaar vervoersplan al of niet met een lokale ring-bus.

En waar blijft het openbaar vervoer naar de nieuwe begraafplaats?

Openbaar toilet in Stadshart

Dan de kwestie van het openbaar toilet. Een openbaar toilet is zelfreinigend, 24/7 open en is toegankelijk zonder sleutel of tussenkomst van derden. Deze hele collegeperiode hameren wij op dit punt, waarbij we ook steeds verwijzen naar de standpunten van de Toiletalliantie en de MaagLeverDarmstichting. Het college lijkt trots te zijn op de oplossing via een inpandig toilet in de nieuw te bouwen Jumbo op de Vlietlocatie, te gebruiken gedurende de openingstijden van de winkel na het ophalen van een sleutel bij de balie. Natuurlijk altijd beter dan niets, maar dit is niet waar wij tevreden over kunnen zijn. Kom op college, kom nog in deze resterende periode met een beter voorstel. Ga eens kijken in Rotterdam, of in ‘s-Gravenzande en Zierikzee.

Buutbemiddeling bij conflicten

Voor buurtbemiddeling wil het college na wat training vrijwilligers gaan inzetten waarvoor 40.000 euro wordt uitgetrokken. Voorzitter, dit is een verkeerde keuze. Conflictbemiddeling is een vak waarvoor mensen een gedegen opleiding volgen. Dit houtje-touwtje-voorstel willen wij dus vervangen door een toezegging van het college om hiervoor gekwalificeerde mediators te gaan inzetten en daarvoor die 40.000 euro te gebruiken.

Conflictbeslechting is een vak, je laat ook je blinde darm niet weghalen door de bakker.

We hebben hiervoor een motie voorbereid.

Motie: Buurtbemiddeling door mediators

​Verzoekt het college

  • Af te zien van haar voornemen om de thans begrote € 40.000 aan te wenden om vrijwilligers op te leiden tot conflictbemiddelaars;
  • Vrijwilligers alleen in te zetten en te laten deelnemen aan Buurtbemiddeling als ze aantoonbaar de vakopleiding hebben doorlopen;
  • Deze € 40.000 aan te wenden om geschoolde mediators dit complexe en gevoelige werk te laten verrichten;
  • In een proefperiode van een jaar hiermee aan de slag te gaan en de raad hierover verslag te doen in 2022.

Positieve kanten van de kadernota

Voorzitter, de VSP wil toch ook nog even stilstaan bij de positieve kanten van deze kadernota.

Zonder grote ingrepen of bezuinigingen biedt u een sluitend perspectief aan tot 2025 met een degelijke 90% weerstandsvermogen. Daar kunt u best tevreden over zijn, zeker ook wanneer we horen hoe het elders in Nederland soms anders is.

De transitie die inmiddels in gang gezet is bij de omvorming naar een MVS Jeugdmodel verdient een groot compliment. Een grote operatie die is voortgekomen uit de noodzaak de controle op de jeugdzorg te herstellen en de zorg aan de kwetsbare jongeren te verbeteren.

Het voorstel om de uitvoering onder te brengen bij Rogplus heeft onze grote instemming. De signalen dat het Rijk een grotere bijdrage voor de jeugdzorg voorbereidt, mag ons niet in slaap sussen. Wij moeten de kansen die het MVS Jeugdmodel gaat brengen niet laten verwateren door de gedachte dat er gelukkig misschien meer budget komt.

Jeugdzorg is voor de zwaardere gevallen van probleemkinderen, maar mag nooit een verkapte vorm van opvoedondersteuning worden. Onze suggestie is dan ook, laat Rogplus een integrale visie ontwikkelen die het gezin als uitgangspunt heeft. De uitvoering Wmo en Jeugd in een uitvoeringsorganisatie is uniek in het land en biedt kansen die we moeten pakken. Dit is in het belang van de gezinnen en de kwetsbare jongeren.

Bij meer integraliteit willen wij ook Stroomopwaarts uitdrukkelijk betrekken. De schotten tussen de domeinen hebben heel vaak heel veel kansen aan het zicht onttrokken. Wij hebben nu de kans om de omgekeerde beweging door te zetten. Graag horen wij hierover de visie van de wethouder.

Motie: Bevorderen integraliteit in het sociaal domein

​Verzoekt het college

  • Deze integraliteit te bevorderen tussen Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet;
  • Samen met Rogplus en Stroomopwaarts een integrale visie te ontwikkelen;
  • Daarbij nadrukkelijk intercollegiale samenwerking te bewerkstelligen vanuit partnerschap.
  • Mede ingediend door MB, D66, FvM, CDA, PvdA, VVD en CU.

Tot slot.

Vorige week ontwikkelde zich een vreemde discussie tussen de wethouder financiën en collega’s over de ontwikkeling van de hoogte van de OZB. Wij hebben onze eigen interpretatie daarover.

De waardestijging van woningen die de afgelopen jaren zo enorm is geweest en nog steeds doorzet, rechtvaardigt een verlaging van de OZB. De waarde van woningen heeft als peildatum 1 januari van het voorliggend hele kalenderjaar. Dat betekent dat we pas de peildatum 2020 hebben bereikt en iedereen weet wat de waardestijging sindsdien is.

Alle reden om hier hard uit te spreken dat voor de VSP de OZB in de komende begroting niet meer mag worden verhoogd en mogelijk zelfs moet worden verlaagd omdat de volumetoename en de waardestijging dat ruimschoots mogelijk maken.

AFSLUITING DEBAT

Dit is de laatste kadernota die wij in deze collegeperiode bespreken, als opmaat van de begroting die we in het najaar zullen behandelen. Bij die gelegenheid zal de VSP een uitgebreider oordeel geven over het beleid dat het college sinds zijn aantreden heeft gevoerd. De stukken die vanavond op de agenda stonden waren de aanleiding dat op een aantal onderdelen nu ook al te doen.

Toetsingskader voor de VSP is uiteraard ons verkiezingsprogramma uit 2018, maar in toenemende mate ook onze visie op de toekomst van Maassluis en haar inwoners. Die zal zijn weerslag vinden in ons programma voor de periode 2022-2026, maar ik kan u alvast wel verklappen dat het thema Lokaal Sociaal daarin leidend zal blijven ook al zal onze naam en identiteit een wijziging ondergaan, als Verantwoord Sociaal en Positief Maassluis.

We willen voorwaarden scheppen, die het voor iedereen – van jong tot oud – mogelijk maakt om mee te doen in onze samenleving.

Ik ga ervan uit dat velen in deze zaal zich in dat uitgangspunt kunnen vinden, maar er zijn nu eenmaal verschillen over de manier waarop dit doel het beste kan worden bereikt en welke middelen daarvoor nodig en beschikbaar zijn.

We willen de ambtelijke staf bedanken voor het werk op de achtergrond om te komen tot deze Kadernota. De komende maanden wordt hieruit de begroting gemaakt, we willen u daarbij alvast succes wensen.

Het college bedanken wij voor haar inbreng en beantwoording van de vele vragen zowel vorige week alsook vanavond.

We wensen u de wijsheid en de gezondheid toe dit proces naar de totstandkoming van de begroting te leiden.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt