MAASSLUIS | Wij hebben kennis kunnen nemen van de wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’; de zogenaamde Spreidingswet. Deze wet is per 1 februari 2024 van kracht. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten.

Het aantal opvangplekken nodig voor asielzoekers is voor de komende twee jaar vastgesteld en worden (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente. Een overzicht van de indicatieve verdeling per gemeente is gepubliceerd in de Staatscourant van 31-01-2024. Voor de gemeente Maassluis zou dat betekenen : 181 opvangplaatsen waarvan 15 geschikt ten behoeve van de opvang van amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de VSP de volgende schriftelijke vragen conform Art51 van het Reglement van Orde:

 1. De indicatieve verdeling is gebaseerd op inwoneraantal en sociaal economische positie. Vraag: bent u het eens met de motivatie achter deze indicatieve verdeling ?
 2. Vóór 1 november 2024 zal de CdK verslag uitbrengen aan de Staatsecretaris van Justitie & Veiligheid. Welke stappen gaat u als college nemen tussen 1 feb 24 en 1 nov 24 ?
 3. Niet alleen Maassluis maar ook onze buurgemeenten zullen op dit gevoelige onderwerp worden uitgenodigd deel uit te maken van de provinciale regietafels (PRT’s). Is hier nog ruimte voor vooroverleg met de gemeenteraad van Maassluis en zo ja hoe denkt u hier invulling aan te geven ?
 4. Maassluis heeft al sinds enkele jaren invulling gegeven aan opvang van asielzoekers en gezorgd voor huisvesting van statushouders, meer dan aanvankelijk verlangd. Bent u het met ons eens dat dit zeker zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de PRT ? en zo ja wat zullen dan de afwegingen hierin zijn?
 5. Maassluis heeft al veel inspanningen geleverd om ruimte te bieden voor bijzondere groepen zoals de afgelopen jaren aan Asielzoekers, Statushouders en Oekraïners. Daarnaast verblijven er een 900 arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen die voornamelijk werkzaam zijn buiten onze gemeentegrenzen. Bent u het met ons eens dat ook dit zal moeten worden meegenomen in de gesprekken aan de PRT?
 6. Ten slotte: wij willen er op wijzen dat de bevolkingsdichtheid van Maassluis ten opzichte van de eerder genoemde buurgemeenten een wel heel bijzonder beeld laat zien.
  Mede gezien het gegeven dat de gemeenteraad van Westland in meerderheid op 1 februari 2024 heeft besloten de spreidingswet niet uit te voeren is deze verdeling binnen onze regio volgens u dan nog wel reëel en haalbaar?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. Marinus/Maarten de Jong
  4 februari 2024 at 09:58

  Ze doen maar.
  Ik ben mij in ieder geval rustig aan het voorbereiden.
  Wel alle voorvallen en schade aan mijn gezinssamenstelling en bezittingen door deze zwakzinnige verspreidingswet leg ik bij onze gemeenteraad op hun tafel ter verantwoording.