© Maassluis.Nu – De raadscommissie bespreekt de visie van de fracties op WMO

De commissie o.l.v. dhr. Van der Wees besprak afgelopen dinsdag de standpunten die de partijen hebben ten opzichte van de kadernotitie voor de WMO. Deze bijeenkomst beperkte zich tot de inhoudelijke vragenronde aan portefeuillehouder, gevolgd door inventarisatie van eventuele politieke geschilpunten en bepaling verder behandeltraject. Het doel was het verkrijgen van informatie van wethouder Keizer over het raadsvoorstel en vaststelling verder behandeltraject.  Er liggen reeds adviezen van de Wmo adviesraad Schiedam, de Wmo adviesraad Vlaardingen, de Adviesraad samenlevingszaken Maassluis en de Raad van Advies ROGplus.

Voorafgaand aan de bespreking gaf een inspreker een schrijnende voorbeeld van een persoon die momenteel als zorgmijder zichzelf in grote problemen brengt, terwijl de gemeente nu niet ingeschakeld wordt om in te grijpen in het belang van de betreffende inwoner. Dhr. Eijskoot noemde dit een goede casus voor toetsing van de praktijk.

Wethouder Keizer zegde toe spoedige actie te laten ondernemen

De meeste partijen hadden in de aanloop van de notitie reeds hun aandachtspunten ingebracht en beperkten zich op deze avond tot het benadrukken van een aantal onduidelijkheden. Daarnaast werd door de gemeentejurist en een coördinator van ROGplus op diverse vragen ingegaan.

Wethouder Keizer verduidelijkte diverse onderwerpen en deed toezegging tot aanscherping in de kadernotitie

Het voorstel van dhr. Eijskoot (D66) voor nadere bespreking in de raad werd door de andere fracties bekrachtigd.

De algemene conclusie was dat er nog veel valt fijn te slijpen, waaronder:

 • de vormgeving van wijkteams als eerste vangnet en aanspreekpunt
 • Verantwoordelijkheden en middelen van de wijkteams en van de burgemeester
 • De criteria voor hulpverkrijging zijn niet sluitend
 • Mogelijkheid voor maatwerk nodig anders dreigen straks mensen tussen wal en schip te vallen
 • meer duidelijkheid over wachtlijsten en doorlooptijden
 • rapportage en tussentijdse evaluatie in plaats van alleen over een jaar om sneller te kunnen bijsturen
 • hoe bereiken we allochtone inwoners en zorgmijders?
 • Waar zit in het budget een reserve of lopen we risiko?
 • De begroting van 8 miljoen is onvoldoende transparant, omdat posten her en der in het jaarplan verspreid staan
 • Waarom geen WMO loket op stadhuis?
 • Privacy respecteren bij informatieuitwisseling tussen zorgloket en andere partijen
 • Wat gebeurt er met huishoudelijke hulp, nu dat werk dreigt te worden overgenomen door wijkteam

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt