Samen blijven werken aan passende zorg en ondersteuning

MAASSLUIS | De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) en DSW Zorgverzekeraar blijven de komende jaren nauw samenwerken aan goede zorg en ondersteuning voor de inwoners in de regio. Ze hebben daarom op 17 maart een convenant ondertekend. Het convenant 2021-2022 besteedt speciale aandacht aan de zorg voor kwetsbare ouderen, volwassenen (ggz) en jongeren. Samenwerking tussen gemeenten en de zorgverzekeraar is cruciaal om goede zorg en ondersteuning te bieden bij de problematiek die bij hen speelt.

Zowel de gemeenten als DSW Zorgverzekeraar betalen voor zorg en ondersteuning aan inwoners en vullen elkaar hierin aan. Hun verantwoordelijkheden raken elkaar en ze werken vooral samen als het gaat om ouderenzorg, preventie en geestelijke gezondheidszorg.\

Kwetsbare ouderen
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben daarbij soms ondersteuning nodig. Dit willen de drie gemeenten samen met DSW zo goed mogelijk organiseren. Passende huisvesting en passende zorg zijn belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor tijdelijke opvang als het thuis ondanks de ondersteuning echt niet meer kan. Maar ook het realiseren van voldoende nieuwe woonvormen met zorg en voldoende verpleeghuiscapaciteit is eveneens een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren.

Kwetsbare volwassenen
Een deel van de psychische zorg voor volwassenen valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en een ander deel onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Voor inwoners met psychische problemen is het belangrijk dat dit goed op elkaar aansluit. Ook is het belangrijk dat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de kop worden gepakt.

Het project ‘Welzijn op recept’ is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen gemeenten en DSW. Huisartsen en wijkteams werken in dit project samen om inwoners met psychische klachten beter te ondersteunen en te stimuleren om voldoende te bewegen, gezond te eten en sociale contacten aan te gaan. Dit project wordt de komende jaren in de MVS-gemeenten voortgezet.

Kwetsbare jongeren
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken al geruime tijd aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp. Ze willen de ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij het kind organiseren. Samenwerking tussen huisartsen, wijkteams en scholen is hierbij belangrijk.

Beter voorkomen dan genezen
Gemeenten en DSW benadrukken het belang van preventie: door problemen van inwoners in een vroeg stadium te signaleren, kan zware en langdurige zorg voorkomen worden. Wethouder Patricia van Aaken van Schiedam: “In eerste instantie is dit natuurlijk in het belang van inwoners zelf, maar zo kan ook de druk op de zorg verlaagd worden. Ook verlaagt het de kosten omdat lichtere vormen van zorg en ondersteuning in de plaats komen van zware en dure zorg.”

Samenwerken
Wethouder Jacky Silos van de gemeente Vlaardingen: “We zien dat er nog teveel inwoners de weg naar de juiste zorg en ondersteuning niet weten te vinden. Of het gevoel hebben er alleen voor te staan. Hoe zorg je er met elkaar voor dat kwetsbare inwoners toegang krijgen tot passende zorg en ondersteuning? En hoe houden we dit betaalbaar? Dit vraagt om samenwerken, kennis delen en van elkaar leren.”

“Samen bieden we zorg en ondersteuning”, benadrukt directeur zorg van DSW Dirk Pons. “We investeren onder andere in de samenwerking met huisartsen, wijkteams en ziekenhuizen. En met de gemeenten uiteraard. We vullen elkaar aan en maken dat zorg goed, dichtbij en betaalbaar blijft. Denk aan de collectieve aanvullende verzekering voor inwoners met een minimuminkomen.”

© Vivienne Schiks

Dat de samenwerking tussen DSW en de drie gemeenten in de regio van grote waarde is, hebben de drie gemeenten onlangs bevestigd. Zij hebben hun steun aan DSW betuigd in een reactie van DSW aan het rijk op een voorstel om de huidige zorgregio aan te passen. “We willen graag de huidige zorgregio in stand houden. De intensieve samenwerking tussen onze drie gemeenten en DSW draagt bij aan het voor de inwoners zo dichtbij mogelijk organiseren van zorg” aldus wethouder Corine Bronsveld van Maassluis.

Voortzetting convenant
DSW zorgverzekeraar en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken al langer samen. Sinds 2014 maken de zorgverzekeraar en de gemeenten samenwerkingsafspraken die vastgelegd worden in een convenant. Vanaf 2015 droeg het rijk taken en verantwoordelijkheden van de AWBZ over naar de Wmo en de Jeugdwet bij de gemeenten en naar de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, uitgevoerd door DSW. Daarmee werden gemeenten en zorgverzekeraars samen de belangrijkste financiers op het gebied van zorg en welzijn.

Vanaf 2016 stimuleren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op regionaal vlak. Voor de gemeenten MVS is daarbij DSW de meest logische partner op zorggebied. Enerzijds als zorgverzekeraar met het grootste aandeel van verzekerden in onze regio en anderzijds als uitvoerder van de Wlz voor de gehele bevolking van onze regio.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt