door Hans Middendorp

DELFLAND | De AWP is geschrokken dat er na jaren van voorbereiding nu toch een streep lijkt te komen door de plannen voor de ‘Waterharmonica’. “We hadden onze zinnen gezet op nazuivering met ozon, maar blijkbaar is die technologie nog niet veilig genoeg”, zegt Hans Middendorp van de AWP Delfland. “Delfland moet hier goed de tijd voor nemen om dit uitzoeken.”

De aanleg van het moerasbos, bedoeld om het gezuiverde afvalwater van De Groote Lucht na te zuiveren voordat het in de zwemplas de Krabbenplas stroomt, wordt uitgesteld.
Het college van Delfland heeft ingestemd met het voorlopig terugtrekken van de aanbesteding voor de waterharmonica in Vlaardingen. Reden is de onzekerheid over een nieuwe norm voor de stof ‘bromaat’. De waterharmonica is onderdeel van het project S.C.H.O.O.N.

Met het project S.C.H.O.O.N. draagt het Hoogheemraadschap van Delfland bij aan Nieuw Waterland: het kwaliteitsprogramma rondom de Blankenburgverbinding. Voor S.C.H.O.O.N. gaat Delfland op AWZI De Groote Lucht een deel van het afvalwater extra schoon maken in een zoetwaterfabriek, zodat het via een waterharmonica via de Krabbeplas het gebied in kan. De waterharmonica draagt bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding, het schone water aan de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas en aan meer zoetwater in tijden van droogte.

Delfland trekt de aanbesteding van de waterharmonica tijdelijk terug. Nadat de rijksoverheid de nieuwe norm voor bromaat in te lozen water uitwerkt, onderzoeken wij de mogelijkheden om een zoetwaterfabriek te realiseren die voldoet aan de nieuwe norm. Wanneer daar duidelijkheid over is en de zoetwaterfabriek maakbaar is kunnen we de waterharmonica alsnog aanbesteden.

Aanpassen van het waterpeil

Elke polder in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft verschillende waterpeilen. Het waterpeil in de sloten, vaarten en singels stemmen we af op het gebruik van het gebied. Zo houden we bijvoorbeeld het waterpeil in een woonwijk lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven. We delen de polder daarom op in peilvakken. Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting wijzigt of na een aanpassing in het watersysteem, passen we daar het waterpeil zo goed mogelijk op aan. Voor drie peilvakken en een hele polder zijn nieuwe peilbesluiten nodig.

Zo voegen we in Polder Berkel twee peilvakken samen, omdat ze in de praktijk hetzelfde waterpeil hebben. Voor een peilvak bij de Haagse Beek en Mariahoeve in Den Haag leggen we ook het praktijkpeil in een nieuw peilbesluit vast.

Voor de Aalkeet Binnenpolder in Vlaardingen en Maassluis herzien we het peilbesluit geheel vanwege diverse ingrepen in het watersysteem en ruimtelijke ontwikkelingen, onder andere in verband met de Blankenburgverbinding. De voorgestelde peilbesluiten zijn afgestemd met de betrokkenen, voor zover het hun belangen raakt.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. De ontwerp-peilbesluiten liggen van 13 juli tot en met 24 augustus 2021 ter inzage. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten op 18 november 2021 vast.


 

© AWP

© AWP

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.