door B&W

MAASSLUIS | Binnen de Woonservicezone De Vloot doen zich ontwikkelingen voor waarover wij u graag informeren.

Het betreft een tweetal met elkaar samenhangende onderwerpen:

  • Spoor 1: Doorontwikkeling ‘masterplan’ Woonservicezone De Vloot; gericht op de inhoudelijke vraagstukken van wonen, welzijn en zorg.
  • Spoor 2: Herontwikkeling locatie gezondheidsgebouw (oude polikliniek); gericht op de ruimtelijke ontwikkeling van de locatie gezondheidsgebouw.

De Woonservicezone (WSZ) De Vloot is destijds opgezet als breed concept waarin diverse organisaties samenwerken en elkaar versterken in het wonen met zorg en welzijn voor kwetsbare inwoners. Met deze opzet liep Maassluis ver voor op de ontwikkelingen in wonen en zorg voor ouderen. Inmiddels hebben allerlei ontwikkelingen (scheiden van wonen en zorg, het verdwijnen
van de verzorgingshuizen, de dubbele vergrijzing en toename van dementie) het belang van een WSZ versterkt. De Regiovisie op de Ouderenzorg onderschrijft de noodzaak van deze brede
aanpak.

Op basis van de raadsinformatiebrief d.d. 6 mei 2021 (nr 173982) is de raad op de thema-avond op 29 juni 2021 meegenomen in deze ontwikkelingen.

De polikliniek van Franciscus en Vlietland Groep (SFVG) en de apotheek Furieade gaan verhuizen naar het nieuwe woongebouw ‘Vlootschouwer’. Dit betekent dat het huidige gebouw waarin de polikliniek en apotheek gevestigd zijn, het Gezondheidsgebouw Maassluis, in 2023 leeg komt en de locatie her-ontwikkeld kan worden.

Toekomst van de Woonservicezone De Vloot

Spoor 1:
De Vloot is een voorbeeld van een woonservicegebied voor ouderen. Er zijn diverse woonvormen aanwezig: ouderenwoningen in sociale huur en middeldure huur, beschermd wonen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, beschermd wonen voor GGZ cliënten, kleinschalig wonen (zware dementie) en verblijf licht voor mensen met beginnende/lichte dementie. Ook mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning zijn aanwezig alsmede diverse andere diensten (maaltijd, kapper, fysiotherapie, bewegen).

De in de inleiding genoemde ontwikkelingen hebben het besef van urgentie en daarmee de noodzaak om te zoeken naar samenwerking en versterking, met de partijen die in de WSZ De Vloot actief zijn, duidelijk gemaakt.

Het biedt een kans om de oorspronkelijke uitgangspunten van de woonservicezone opnieuw invulling te geven. Ingezet moet worden op het langer zelfstandig wonen binnen de drie niveaus van wonen, welzijn en zorg voor ouderen zoals opgenomen in het ‘Convenant intramurale capaciteit en nieuwe woonvormen voor ouderen in Maassluis’ [ link: convenant   ] . De direct betrokken partijen in de Vloot zien hiervoor volop mogelijkheden. De gewenste ontwikkelingen moeten met name zichtbaar worden in de samenwerking tussen de in het gebied aanwezige partijen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en daarbij meerwaarde creëren binnen de keten zijn uitgangspunten voor deze opdracht.

Inleiding van het convenant

Nederland vergrijst in rap tempo. De druk op de ouderenzorg neemt nu en in de toekomst steeds verder toe. Als we nu niet ingrijpen, zullen de wachtlijsten flink oplopen, is er te weinig zorgpersoneel beschikbaar en zijn er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen. Hiermee komt de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg onder druk. Alleen in samenwerking met alle betrokken partijen in de ouderenzorg kunnen we deze opgave het hoofd bieden. Daarom slaan de gemeenten, VVT-aanbieders, ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties de woningbouwcorporaties, Wmo uitvoeringsorganisatie Rogplus en zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW de handen ineen. Deze partijen samen zijn verenigd in een regionale stuurgroep met het doel te komen tot de uitvoering van het programma ‘regionale aanpak  ouderenzorg’.

Spoor 2:
In het Convenant is voor Maassluis voor 2025 een woonzorgopgave opgenomen van 180 wooneenheden. De locatie van het gezondheidsgebouw leent zich bij uitstek om voor een deel invulling te geven aan deze opgave. Echter geven partijen aan dat dit moet plaatsvinden in combinatie met de doorontwikkeling en het optimaliseren van het huidige aanbod in de Woonservicezone De Vloot.

In de raadsinformatiebrief van 6 mei 2021, bij de Regiovisie op de ouderenzorg, hebben wij de intentie uitgesproken op de locatie Gezondheidsgebouw wonen met de mogelijkheid van 24- uurszorg te realiseren.

Een eerste ambtelijke ruimtelijke verkenning geeft aan dat op de locatie van de oude polikliniek zorgappartementen met een voorzieningenplint ingepast moeten kunnen worden, vergelijkbaar als bij de Vlootschouwer.

Uitvoering van de 2 sporen

In het ‘Convenant intramurale voorzieningen en nieuwe woonvormen voor ouderen in Maassluis’ is opgenomen dat de gemeente de regie neemt in de uitvoering van het convenant. Om de regierol op de twee sporen goed vorm te kunnen geven is extra personele deskundigheid en capaciteit noodzakelijk. Voor beide sporen hebben wij een budget beschikbaar gesteld dat verwerkt zal worden in de eerste Bestuursrapportage.

Voor spoor 1 zal voor de komende maanden een procesmanager worden ingehuurd.

Voor spoor 2 is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, voor het opstellen van een ruimtelijk functioneel kader en een ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling.

De samenhang tussen de 2 sporen wordt gevormd door de ruimtevraag voor zorgvoorzieningen op de herontwikkelingslocatie.

Deze ruimtevraag vloeit voort uit de bredere vraag voor de woonservicezone: “Welke zorgvoorziening, met welke omvang wordt door welke organisatie waar in de woonservicezone geleverd?”, die binnen spoor 1 van een concreet antwoord wordt voorzien.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek