MAASSLUIS | Het nieuwe college van B en W heeft haar eerste begroting uitgebracht. Daarin staat het samen investeren in de toekomst van Maassluis centraal. Dat blijkt uit de programmabegroting 2019-2022, die structureel sluitend blijft.

Bespreking in de raad bijwonen? De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 6 en woensdag 7 november, aanvang 19.00 uur. Alle inwoners van Maassluis zijn welkom om samen met de gemeenteraadsleden te eten bij de begrotingsraad, op woensdagavond 7 november vanaf 17.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.  Aanmelden kan via 010-5931985 of griffier@maassluis.nl 

Het college wil onder meer investeren in voetpaden, fietspaden, sportveldjes, cultuur, wegen en groen; betere dienstverlening voor de inwoners, verenigingen en bedrijven. Versterking van het toerisme en het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Maassluis. Onderzoek naar uitbreiding van de leegstandsverordening naar de gehele stad -om zo Maassluis nog aantrekkelijker te maken- en realisatie van de sportzaal aan de Sportlaan.

Daarnaast worden meer inwoners betrokken bij sport en cultuur. Verder gaat Maassluis door met het investeren in een stad waarin iedereen prettig kan leven en met het bouwen aan gemengde wijken, met meer woningen, voor alle doelgroepen. Ook investeert Maassluis in goede zorg dichtbij voor wie ondersteuning nodig heeft. Kinderen, jongeren of hun ouders die ondersteuning nodig hebben en dit niet via hun netwerk kunnen organiseren, kunnen een beroep doen op een individuele voorziening.

Verder koopt Maassluis een tweede mobiele camera: bewoners blijken de camera zeer op prijs te stellen. In 2019 worden verder de mogelijkheden voor een centrale vuurwerkshow onderzocht. In het onderzoek wordt ook de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem, dat effectief blijkt te zijn, meegenomen.

Bovengenoemde hoogtepunten uit de begroting, horen bij de ambities uit het akkoord Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst. Om het leven van alle Maassluizers te verbeteren, wil het college van B en W investeren in vier belangrijke overkoepelende thema’s: duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Duurzaamheid: Het is een absolute noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te dringen en Maassluis voor te bereiden op het veranderende klimaat en energietransitie. Het college wil dat de gemeente hierin een belangrijke rol speelt als voortrekker, stimulator en informatieverstrekker. Bij elk beleidsvoorstel volgt daarom een beoordeling hoe duurzaam het is. Er komt bovendien een fonds ter grootte van 1 miljoen euro, waaruit duurzaamheidsleningen kunnen worden gefinancierd.

Sociale cohesie: Om de sociale activering en ontmoeting in Maassluis verder te bevorderen, komt een programma om werkloosheid aan te pakken en re-integratie en leefbaarheid vanuit alle invalshoeken te stimuleren. Daarbij wil het college de bewonersparticipatie en de onderlinge verbondenheid vergroten. Ook investeren B en W in goede ondersteuning voor mensen met een laag inkomen gericht op het bieden van perspectief en ontmoeting. Zo is er compensatie mogelijk van openbaar vervoerskosten.

Ouderen: Maassluis werkt aan een stad en een sterke samenleving waarin je prettig ouder kunt worden; waar goede zorg dichtbij is en waar we inzetten op ontmoeting. Die contacten zijn belangrijk en waardevol. Door hierop in te zetten wil het college het sociaal isolement verminderen en aansluiten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Ook wordt Maassluis een dementievriendelijke gemeente. Hiervoor verschijnt eind 2018 een plan van aanpak. Bovendien blijft Maassluis inzetten op levensloopbestendige woningen en de verdere ontwikkeling van de woonservicezones. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Jeugd en jongeren: Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om hun eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gelukkig heeft de jeugd in Maassluis hiervoor alle kansen en mogelijkheden. Toch komt het helaas voor dat extra zorg nodig is, thuis en ook op school. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. We investeren hierom in onderwijs, goede ondersteuning en zorg voor kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben.

Onderwijs: Dat geldt ook voor het stimuleren van technisch onderwijs, inclusief een onderzoek naar de invulling van het VMBO-aanbod in Maassluis. De juiste afstemming tussen passend onderwijs en jeugdzorg wordt nader uitgewerkt in onderwijs- zorgarrangementen met aandacht voor preventie en vroeg-signalering. Cultuuractiviteiten op het voortgezet onderwijs wil het college graag versterken.

Lokale lasten: De OZB voor woningen en bedrijven en winkels in Maassluis stijgt in 2019 met het inflatiepercentage van 2%. Door een grote stijging in de tarieven voor het storten van afval en investeringen in onder andere het beter scheiden en inzamelen van afval, nemen de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in het komend jaar toe. Het college stelt voor om de tarieven met 9% te laten stijgen zodat deze kostendekkend zijn.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt