Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de VVD van 10 januari 2016 over de aanrijtijden van ambulances beantwoord.

1. Al jaren heeft Maassluis dit onderwerp hoog op de agenda staan. In het betreffende artikel geeft de directeur van de Veiligheidsregio aan dat de aanrijtijden van de ambulances in de “uithoeken van de regio, zoals Maassluis”  verder onder druk komen te staan. Heeft de lobby vanuit Maassluis enig effect gehad op het urgentiebesef bij de top van de VRR en daarmee op de gewenste verbetering van de aanrijtijden? Hoe houdt u de gewenste urgentie van verbeterde aanrijtijden  voor Maassluis hoog op de prioriteitenlijst  van de VRR?

De aanrijtijden van de ambulance staan hoog op de agenda van de VRR en de AZRR (Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond; vergunninghouder voor Ambulancezorg in de regio). In meerdere gesprekken is er aandacht voor geweest en zijn maatregelen genomen waardoor de aanrijtijden in de regio – in het bijzonder ook Maassluis – de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn.Van 76,5% in 2012, naar 82,8% in 2014 en 85,4% in 2015. Er zit een stijgende lijn in de verbetering van de aanrijtijden.

In het afgelopen jaar is het aantal ambulances dat in de gemeente Maassluis binnen 15 minuten ter plaatse is dus met 2,6% gestegen. Dit is een goed resultaat zeker omdat in de totale regio de aanrijtijden met 0,4% dalen. Maar met u constateren wij dat dit nag onder de vastgestelde norm van 95% is.

De oorzaak van de daling van het regio gemiddelde wordt veroorzaakt door de cao-acties van ambulancepersoneel welke duurde van medio mei tot begin november. Door de actievoerende medewerkers zijn in deze periode bijvoorbeeld geen overwerk en extra diensten verricht . Hierdoor konden bij drukte dus geen aanvullende diensten ingezet warden. Ook de toename van het aantal ritten in de regio – een stijging van 15% t.o.v. 2013 – heeft zijn invloed.

Dat de aanrijtijden in de gemeente Maassluis wel stegen, terwijl deze in de rest van de regio licht verslechterden, is een direct gevolg van de spreiding van voertuigen binnen de regio. Voor het Waterweggebied is de opstelplaats van de ambulance gevestigd in de brandweerkazerne Vlaardingen.

Nadat voertuigen  bemand worden op de ambulancepost verspreiden deze voertuigen zich door de regio, de positie van de ambulancepost zegt hierdoor dus niets over het beschikbaar hebben van een ambulance. Ook de inzet van diverse type voertuigen {EHV, motor) en de inzet van burenhulp draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening. AZRR zet deze middelen in nauw overleg met de VRR in.

2. Een grote zorg van de directeur is dat er te weinig geld beschikbaar is om de ambulances de gestelde aanrijtijden te doen behalen. Kunt u er als College bij de directeur en zijn staf op aandringen dat zij zorg moeten dragen voor voldoende budget en inspanningen ten einde de rijtijden te verbeteren?

De ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd door de cooperatie AZRR. Aan haar is de vergunning verleend door het Ministerie van VWS. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een van twee partners in de cooperatie AZRR, naast een private partner: de BIOS groep. De cooperatie AZRR wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, de cooperatie moet over haar prestaties verantwoording afleggen aan het Ministerie van VWS.

De VRR is van mening dat voldoende budget cruciaal is om de toenemende vraag aan ambulancedienstverlening op te vangen. Door o.a. de sluiting van Spoed Eisen Hulp posten in ziekenhuizen {SEH’s), huisartsenposten, de versobering van thuishulp, de vergrijzing van de bevolking en woonzorgcentra welke omgebouwd worden tot zorgcentra neemt de vraag naar ambulances toe. De afgelopen 3 jaar is de vraag naar ambulancezorg met 15% gestegen tot een aantal van 110.000 meldingen per jaar in onze regio.

Juist om deze reden is door de VRR aangegeven dat aanvullende financiering noodzakerlijk is en vindt overleg plaats tussen AZRR en de zorgverzekeraars. Voor 2016 is afgesproken dat extra ambulances ingezet  kunnen worden.

3. De aanrijtijden zijn al een jaar of 7 onder de wettelijke norm en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Kunt u als College aandringen op een ambulance standplaats in Maassluis? lmmers door een juiste startplaats van de ambulance kan het probleem van Maassluis opgelost worden zonder dat de aanrijtijden van Vlaardingen in het gedrang komen.

Postlocaties zijn locaties waar ambulances zich tijdelijk kunnen stationeren als ze daar van de meldkamer opdracht/toestemming voor krijgen, waar eventueel materialen aangevuld kunnen worden of een sanitaire stop kan worden gemaakt. Deze postlocaties zijn vastgesteld door het bestuur van de AZRR in het S&B-plan {Spreiding&Beschikbaarheid). Het vaststellen van het S&B-plan gebeurt op basis van het ‘landelijke Referentiekader S&B’ dat is vastgesteld door het ministerie VWS. Dit plan is ook de basis voor de financiering van de AZRR door de zorgverzekeraars .

In veel gevallen bewegen ambulancevoertuigen zich echter dynamisch {rijdende paraatheid) en circuleren zij in een gebied om de paraatheid zo optimaal mogelijk af te dekken. De voertuigen worden hierbij aangestuurd vanuit de meldkamer ambulancezorg . Postlocaties zijn in die zin te zien als een hulpmiddel; het bezetten van posten is geen doel op zich. Omdat ambulancezorg  regionaal wordt georganiseerd  en gefinancierd, worden de optimale  postlocaties in de regio ook bepaald vanuit een regionaal perspectief. Dit vanuit  de doelstelling om binnen het beschikbare  budget zoveel  mogelijk patiënten binnen een optimale tijd de benodigde zorg te kunnen bieden. Vanuit  post Hoogstad wordt behalve Maassluis bijvoorbeeld ook Vlaardingen en een deel van Schiedam afgedekt .

Vanuit regionale spreiding en beschikbaarheid is Maasluis geen optimale locatie om een ambulancevoertuig te stationeren. Welk voertuig wordt ingezet, een ambulance of een Rapid Responder, is een afgeleide vraag. Een Rapid Responder is weliswaar iets goedkoper dan een ambulance, maar kost nog steeds 2/3 van een reguliere ambulance. AZRR beschikt niet over het budget om een Rapid Responder additioneel in het gebied te zetten. Dit zou betekenen dat een ambulance aan een ander gebied in de regio onttrokken zou moeten worden en dit zou de totale ambulancedekking in de regio niet ten goede komen.

De prestatie in de gemeente Maassluis is overigens de achterliggende jaren structureel verbeterd van 76,5% in 2012 naar 82,8% in 2014. In 2015 is de prestatie zelfs nog verder verbeterd naar het niveau van 85,4%. Deze verbetering is onder andere gerealiseerd door de ingebruikname van post Hoogstad in Vlaardingen.

4. In het artikel wordt niet gesproken over het feit dat Maassluis bij noodgevallen of calamiteiten ook een beroep kan doen op de ambulances uit de regio Haaglanden. Hierover is in het verleden gesproken. Kan het College aangeven of dit een harde toezegging is en Maassluis hier op terug kan vallen.

Regelmatig wordt een beroep gedaan op de inzet van de ambulances uit de regio Haaglanden en deze inzet wordt door de Meldkamer Ambulancezorg automatisch toegepast.
Er zit verbetering in de aanrijdtijden, wij blijven ons onverminderd inzetten voor een verdere verbetering van de aanrijtijden van de ambulance.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 februari 2016 at 11:29

    ”Aanrijtijden Korter,Niet Op Bekorten!”