© www.maassluis.nu - Hoogheemraadschap Delfland

Het nieuwe college van het Hoogheemraadschap Delfland is van plan om in 2016 nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en stop te zetten in 2017.

Het verlagen en afschaffen van de kwijtscheldingsregeling leidt ertoe dat de inwoners met de laagste inkomens er flink op achteruit gaan.

Gemeenten zullen mogelijk met de bijzondere bijstand moeten bijspringen om de effecten op te vangen en betalen dan de bezuinigingen van het hoogheemraadschap

De fracties van de PvdA en het CDA van de Maassluise gemeenteraad hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Vragen van de PvdA-fractie

 1. Bent u bekend met bovenstaand voornemen van het college van het Hoogheemraadschap Delfland?
 2. Erkent u de financiële gevolgen van de afbouw van de kwijtschelding van de waterschapsheffingen van het Hoogheemraadschap Delfland voor de gemeente?
 3. Wat is het standpunt van het college hierin? Deelt u de opvatting van het college van Vlaardingen dat dit ‘volstrekt onaanvaardbaar’ is?
 4. Welke acties heeft uw college ondernomen om de gevolgen van het voornemen van het Hoogheemraadschap niet voor rekening van de gemeente te laten komen?
 5. Heeft u hierover gesproken met de betrokken gemeenten en gaat u gezamenlijk of apart een reactie sturen aan het Hoogheemraadschap Delfland?
 6. Weet u of de provincie Zuid-Holland een reactie gaat sturen naar het Hoogheemraadschap Delfland? Zo ja, wat de strekking van de boodschap is?

Vragen van de CDA-fractie

–    Wat is uw standpunt over het voornemen van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling geheel te laten vervallen in 2017 en het tempo van afbouw? Deelt u onze zorgen over de financiële gevolgen voor financieel kwetsbare inwoners?

–    Als inwoners niet hun afvalwaterzuiveringsbelasting kunnen betalen en het Hoogheemraadschap niet meer kwijtscheldt, waar wordt dan de rekening gelegd? Worden dan de gemeenten financieel aangesproken op hun verantwoordelijkheid? En welke financiële gevolgen heeft dit voor de gemeente Maassluis?

–    Trekt u samen op met andere gemeenten? Hoe verlopen deze contacten en specifiek vragen wij ook naar Vlaardingen en Schiedam, is er overleg tussen de wethouders om tot een gezamenlijk standpunt te komen?

–    In de media wordt gemeld dat er een overleg tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder van het Hoogheemraadschap Delfland en de wethouders sociale zaken van de gemeente op 2 september plaats vindt. Is dit correct en is Maassluis hiervoor uitgenodigd? En als een overleg volgt, kunnen wij erop rekenen dat u zich tegen de voorgenomen afschaffing van de kwijtschelding uitspreekt? Het huidige voorstel is onaanvaardbaar omdat de inwoners die het raakt het niet of nauwelijks kunnen opbrengen. Bovendien heeft het vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente voor financieel kwetsbare inwoners ook mogelijk financiële gevolgen voor Maassluis. Wilt u de gemeenteraad over onze gemeentelijke inbreng voorafgaand aan het overleg informeren?

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  16 augustus 2015 at 00:13

  ”HOU HET ZUIVER”

  Hoogheemraadschap,
  Schrap Heffingsgrap!!