In totaal zijn er 24 moties ingediend gedurende de algemene beschouwingen van de begroting 2016 der gemeente Maassluis. De PvdA fractie heeft 9 moties ingediend.

Onderstaand komt u via de link bij de volledig tekst van deze negen moties

Motie LangeBoonenstraat:

Deze centrumroute moet veiliger en aantrekkelijker worden, o.a. voor fietsers en voetgangers. De mogelijkheid wordt onderzocht om van deze route een 30 km/u-gebied te maken.

Motie monitor socialewoningvoorraad

het vaststellen van de woonvisie een uitgebreide monitor te sturen met daarin: de aantallen van- en wachttijden voor diverse typen sociale huurwoningen, de verdeling van de bruto inkomensgegevens vanMaassluizers en hoe die zich verhouden tot de stadsregionale gemeente;

Motie  fietspad kwartellaan

aan de westelijke zijde van de Kwartellaan een dubbelzijdig fietspad te realiseren en daar nu vast planologisch ruimte voor te reserveren;

Motie Armoede gelden

de raad voor 1 januari 2016 te informeren hoe de door het rijk verstrekte armoedegelden zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden om die huishoudens financieel ondersteunen, die volgens de Minima Effect Rapportage het meeste geld tekort komen.

Motie afvalscheiding

een actieplan te ontwikkelen op het gebied van afvalscheiding en daarbij ook bedrijven, verenigingen en bewoners van, zowel laagbouw als hoogbouw te betrekken;

Motie samenleven

In 2016 een extra impuls te geven aan het integratiebeleid om zo verder te werken aan een ontspannen samenleving in Maassluis.

Motie informatie jeugdzorg

de raad voor 1 april 2016 een verslag te geven van: het aantal situaties waarbij “second best” zorg is ingezet; de productiegegevens voor Maassluis van de verschillende organisaties  te doen toekomen, met daarbij de ingekochte zorg bij de betreffende organisaties; de acties die zijn ondernomen om vraag en aanbod meer passend te doen zijn.

Motie Furieade subsidie

De Furieade vanwege de grote waarde in de uitstraling prominent opnemen in de plannen voor de citymarketing en meer zekerheid te bieden, door middel van een structurele   financiële bijdrage in plaats van de garantstelling; dit te dekken uit de extra middelen voor citymarketing.

Motie stages

De gemeentelijke organisatie zorgt zelf voor voldoende stageplekken c.q. werkervaringsplekken. De  significante toename uit het coalitieakkoord in 2016 dien de gemeente daadwerkelijk te realiseren; Verzoek is deze stage- en werkervaringsplaatsen over de gehele linie (hoog- en laaggeschoold) te realiseren; de raad voor 1 maart 2016 te informeren over de voortgang.
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu