Deze week vindt de begrotingsbespreking plaats. In het debat wordt duidelijk hoe goed deze is volgens de gemeenteraad of dat er wijzigingen nodig zijn.

De gemeenteraad spreekt de komende dinsdag en woensdag over de programmabegroting 2017-2020 en het investerings-programma (jaarschijf 2017). Deze worden ter vaststelling aan de raad aangeboden. Met het vaststellen van de programmabegroting en jaarschijf 2017 van het investeringsprogramma door de gemeenteraad, worden de kaders voor het komende begrotingsjaar vast gesteld. Met een speciale pagina is aandacht besteed aan deze nieuwe begroting. Op de eerste dag van de begrotingsbehandeling (dinsdag 8 november aanstaande) zal deze begroting via internet digitaal worden ontsloten op een aantrekkelijke interactieve wijze (anders dan via het boekwerk in pdf).

Belangstellenden wonen de vergaderingen bij of volgen LIVE via internet via deze pagina vanaf 19:00 uur:  https://maassluis.raadsinformatie.nl/live

hier staat het document “Begroting in een oogopslag” : http://www.maassluis.nl/document

 

of bekijk het per pagina:

 klik op een afbeelding voor grote weergave (je kunt daarna in de browser nog verder vergroten)
INKOMSTEN

INKOMSTEN

8-11-begroting-2017-totaal-uitgaven

UITGAVEN

Achtergrondinformatie vind je hier:

dinsdag    19:00 – 22:15    stukken via deze link: stukken
woensdag 19:00 – 23:15   stukken via deze link: stukken

Geen openheid over periode na 2017

Het geheime investeringsprogramma 2017- 2026 is verkrijgbaar bij de griffie, zo staat te lezen op het voorblad van de gemeenteraad.

Reden geheimhouding: Slechts in een aantal gevallen kan van het uitgangspunt van openbaarheid van bestuurlijke stukken worden afgeweken. Deze uitzonderingen worden genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (tekst artikel 10 Wob).
De reden van de geheimhouding op het voorgestelde stuk is gebaseerd op het bepaalde in artikel 10, lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur dat aangeeft dat het verstrekken van informatie op basis van deze wet achterwege laat voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. In het investeringsprogramma zijn per investering ramingen opgenomen.
Deze informatie kan de financiële belangen van de gemeente schaden bij toekomstige aanbestedingen, daarom dient de bijlage niet openbaar te worden gemaakt.Het college stelt de raad middels het raadsvoorstel tot bekrachtiging geheimhouding (ADV-15-03705) voor de geheimhouding te bekrachtigen.
Andere opzet
De begroting is anders van opzet door de wijzigingen in het besluit begroting en verantwoording (BBV). Hierdoor is cijfermatig vergelijken met voorgaande jaren op dit moment niet mogelijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van de overhead niet meer op de producten mogen worden verantwoord.
De kosten van de organisatie (de overhead) worden vanaf de begroting 2017 in één geheel verantwoord in het overzicht overhead.
Andere wijzigingen zijn verantwoording op voorgeschreven taakvelden, een algemene basisset van beleidsindicatoren, informatie over de verbonden partijen in de programma’s en informatie over de berekening en toerekening van de (omslag)rente.
In de tabellen met verplichte beleidsindicatoren zijn veel cellen nog leeg, omdat dit nieuw is en de gegevens nog niet bekend zijn. Bij volgende documenten worden de tabellen verder ingevuld, waardoor de ontwikkeling van de indicator ook in jaren te volgen is.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    8 november 2016 at 10:51

    ”(G)een Gemeen-Te-Raad!”