MAASSLUIS | De raadsfractie van Maassluis Belang uit bezorgdheid over het tempo waarin de scheepswerf wordt ingepast in de omgeving. B&W kiest voor zorgvuldig overleg om met gerichte acties tot een duurzame oplossing te komen. Daarbij staat steeds het behoud van een goede ruimtelijke ordening en de werkgelegenheid centraal, alsmede een goed woon- en leefklimaat. 

Per brief van 25 mei 2016 heeft Maassluis Belang vragen gesteld met betrekking tot de historische scheepswerf Zorg en Vlijt. B&W heeft de volgende antwoorden op de gestelde vragen.

1. Bent u het met ons eens dat deze twee weken reeds lang gepasseerd zijn.

Ja.

2. Zo ja, waarom is er dan nog geen antwoord met verdere uitleg.

In het tussenbericht van 29 april jl. is aangegeven dat met de DCMR zou worden gesproken over de mogelijkheden van oplossingsrichtingen. Gelet op de complexe situatie ter plaatse en de overige belangen aldaar, zijn deze gesprekken nog gaande. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zult u op de hoogte worden gebracht. Wel kunnen wij u mededelen, dat onderzoek wordt gedaan naar de ruimtelijke inpassing van de voorgenomen activiteiten op het perceel en de gevolgen daarvan op de directe omgeving. Een ander aspect betreft de vraag of de benodigde vergunningen kunnen worden verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit ook vanwege de (milieutechnische) verbondenheid met het bedrijventerrein Kapelpolder. Samen met de eigenaar van de scheepswerf zullen we de uitkomsten van deze gesprekken verder bespreken en bepalen wat de vervolgstappen worden. Daarnaast gaan we nog in gesprek met de eigenaren van de drie panden Kerkplein 31 en 33/35 en 37/39/39A en zonodig de overige betrokkenen. Met deze gerichte acties proberen we tot een duurzame oplossing te komen. Daarbij staat steeds het behoud van een goede ruimtelijke ordening en de werkgelegenheid centraal, alsmede een goed woon- en leefklimaat.

3. Is het u bekend dat de eigenaar van de desbetreffende scheepswerf hierdoor ook met zijn andere werfactiviteiten in problemen kan komen.

Nee. Er is ambtelijk vanuit de DCMR aangegeven dat de revisievergunning voor de huidige activiteiten van scheepswerf De Haas verleend kan worden.

4. Is het u bekend dat bij verdere escalatie door niet aanpassen van het bestemmingsplan hierdoor de werkgelegenheid op de reeds jaren bestaande scheepswerf in gevaar kan komen, c.q. ophoudt te bestaan.

Gelet op het antwoord onder vraag 3 is dit niet aan de orde.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  21 juli 2016 at 22:04

  ”MET ALLE ZORG en VLIJT……,
  GESTRAND IN VERGETELHEID!

  Een schip op ’t strand,een baken in de zee,
  ziet gij uw naasten falen,doet daar Uw voordeel mee.

  Misleid door tij en wind geraakte laatst een schip,
  in de perikelen en strandde op een klip.

  De manschap kwam te hoop,maar al hun moeit en sjouwen,
  was het niet mogelijk het vaartuig te behouwen.

  Daar een ongeluk zeer zelden komt alleen,
  zo werd het stormig weer en alle hoop verdween.

  Het lag daar hulpeloos gegeseld door de golven,
  bijwijlen onder schuim,beladen en bedolven.

  Het stootte zich daar murw ’t kraakte in haar spanten,
  en wonden had het schip,zowaar aan alle kanten.

  Al bleef het kreunend zich verzetten en verweren,
  ten leste was haar lot niet langer meer te keren.

  en met een laatste stoot breekt zielig het schip in twee,
  nu ligt het rustig daar,als baken in de zee!