MAASSLUIS | Voor het perceel gelegen aan de Zuidbuurt 4c (het kassenperceel net over de brug over  de Boonervliet) is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van drie extra woningen. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Op 7 juli bespreekt de gemeenteraad dit voorstel.

Het ontwerp vind je hier: architect

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft met ingang van 5 mei 2017 gedurende ze weken ter inzage gelegen (tot en met 16 juni 2017). Gedurende deze periode is een ieder gerechtigd om zijn/haar
zienswijze naar voren te brengen. Ingekomen zienswijzen en ontvankelijkheid (termijn). Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 5 zienswijzen naar voren gebracht. Alle zienswijzen zijn
binnen de wettelijke termijn van 6 weken ontvangen. De indieners van de zienswijzen hebben derhalve tijdig hun zienswijzen naar voren gebracht.

onder meer:

Er worden drie extra woningen mogelijk gemaakt. Volgens het provinciaal beleid mag voor elke 5.000 m² te verwijderen glas en voor elke 1.000 m² te verwijderen bedrijfsbebouwing één woning worden terug gebouwd. Door toepassing van het provinciaal beleid op de in dit geval te verwijderen hoeveelheid glas en bedrijfsbebouwing kan niet leiden tot het terugbouwen van meer dan 2 woningen.

Voorts zal ontsluiting van de nieuwe woningen via dit pad leiden tot verkeersgevaarlijke situaties bij de aansluiting van het pad op de Zuidbuurt.

alle bezwaren: Bezwaren op een rijtje

© google

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt