MAASSLUIS | De fractie van de CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de inzet van jongerenwerk.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Deelt u onze mening dat er een aantal jaar geleden is gekozen voor brede kaders op basis waarvan Welzijn E25 in opdracht van de gemeente jongerenwerk uitvoert?

Het beleid waarop de huidige opdracht van Welzijn E25 voor de uitvoering van jongerenwerk is gebaseerd, bevat inderdaad brede kaders.

2. Wij vragen enerzijds een bevestiging dat de breed gekozen doelgroep van alle jeugdige inwoners van 8 t/m 21 verruimd wordt naar een minder vaste bovengrens qua leeftijd en dat aan de andere kant binnen deze brede doelgroep scherper kan worden gekeken waarop de focus moet liggen. Graag horen we uw visie hierop.

Onder de brede kaders van het Maassluise jongerenwerk worden de jeugdigen van 8 t/m 21 jaar verstaan. De jongste groep wordt o.a. via het buurtsportwerk benaderd. Het locatiegebonden jongerenwerk is formeel t/m 21 jaar. In het ambulant jongerenwerk wordt 27 jaar gehanteerd. Wij zijn het met u eens dat de bovengrens qua leeftijd niet altijd op de kalenderleeftijd van 21 jaar is te trekken. Ten aanzien van het locatiegebonden jongerenwerk zullen wij de minder vaste bovengrens aan de orde stellen bij de te maken uitvoeringsafspraken. In de op te stellen visie over “Meedoen in Maassluis” zullen we uw voorstel de focus scherper neer te zetten meenemen.

3. Ook de doelstelling en subdoelstellingen zijn breed ingezet. Dit geeft flexibiliteit aan de invulling van het jongerenwerk, alleen maakt het lastiger voor de gemeenteraad om te controleren en bij te sturen. De keuze van toen, vraagt naar mening van het CDA Maassluis bijstelling om beter de doelmatigheid en doeltreffendheid van het jongerenwerk te kunnen toetsen. Deelt u deze mening en welke kansen ziet u binnen het op te stellen integrale beleid?

De inzet en monitoren van het jongerenwerk zal in 2017 onze aandacht krijgen. Op 29 november 2016 wordt een thema avond gehouden waar het jongerenwerk inzicht zal geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet.
Onderzoek en monitoren en daarmee ook de verantwoording maken nadrukkelijk onderdeel uit van “Meedoen!”.

4. Welke verbeteringen wilt u doorvoeren ten aanzien van de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Bent u bereid om scherper en beter controleerbare inhoudelijke prestatieafspraken, productafspraken als procesafspraken, op te nemen?

De uitvoeringsovereenkomst is een instrument dat op dit moment nog wordt gehanteerd om de afspraken in vast te leggen die de gemeente maakt met gesubsidieerde aanbieders. Het is de kunst om in dergelijke afspraken binnen de gestelde kaders enerzijds meetbare resultaten op te nemen, maar anderzijds aanbieders ook de ruimte te geven om deze vanuit hun deskundigheid vooral ook zelf in te vullen. In 2017 zal dit nadrukkelijk onze aandacht krijgen. Het is heel goed denkbaar dat dit in lijn met het nieuwe beleid ook op een andere wijze zal plaatsvinden dan in de huidige situatie.

5. Belangrijk onderdeel van het jongerenwerk is signalering en ketensamenwerking. Zeker waar het gaat om kwetsbare jongeren en overlast gevende jongeren is het belangrijk dat op individueel niveau problematiek vroegtijdig wordt gesignaleerd en wordt opgepakt en aangepakt. Welke kansen ziet u om de samenwerking met andere organisaties en partners in de stad te versterken? Ook vragen wij of in het nieuw op te stellen beleid de rollen en verantwoordelijkheden helder te omschrijven en meetbaar te maken zodat ook bijsturing hierop kan verbeteren.

Wij zien in de praktijk dat maatschappelijke partners elkaar binnen het sociale domein steeds meer in algemene zin, maar ook op casusniveau weten te vinden. Hierin is verbetering mogelijk, hetgeen dan ook in de nota meedoen tot uitdrukking zal worden gebracht. Het is belangrijk dat professionals werkzaam bij partijen met een signalerende rol hierop goed worden toegerust en dat voor iedereen bekend is waar signalen kunnen worden neergelegd. Daarbij willen we ook oog houden voor een zo zorgvuldig mogelijke aanpak.
Tijdens de thema avond zal ook worden ingegaan op de ketensamenwerking binnen het jongerenwerk.

6. In het verleden is gekozen voor een flexibele inzet via een mobiel activiteitencentrum. In de gemeenteraad heeft het College aangegeven dat het gewenst is dat het jongerenwerk weer een vaste locatie in de stad krijgt. Hoe snel kan deze omslag gemaakt worden om tot een optimale uitvoering van het nieuwe integrale beleid te komen? In het verlengde hiervan vragen wij naar de mogelijkheden om naast een vaste locatie ook de goede elementen van het outreachend jongerenwerk te borgen of door gerichte inzet te versterken.

We voeren momenteel gesprekken over een vaste basislocatie voor het jongerenwerk. Deze verkenning vraagt een zorgvuldig proces waarbij vele partijen betrokken zijn. Daarbij willen we de goede punten uit het outreachend jongerenwerk nadrukkelijk behouden. We verwachten hierover in de eerste helft van 2017 uitsluitsel te hebben.

7. Wij vragen u de gemeenteraad te betrekken bij de kaderstelling van het jongerenwerk van de gemeente Maassluis. Wat kan beter, wat willen we anders en waar liggen kansen. Welk tijdspad heeft u hierbij voor ogen?

Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van het brede beleid “Meedoen!”. Naar verwachting zal de nota worden vastgesteld voor de zomer van 2017. Alvorens de nota aan u wordt aangeboden zal er, conform de motie ‘Inzet op integratie’ een breed stadsgesprek plaatsvinden. In de nota zullen de belangrijkste kaders worden vastgelegd. Deze geven vervolgens houvast voor de monitoring en verantwoording waar wij elkaar periodiek over zullen spreken daar waar het de programmabegroting, bestuursrapportages en mogelijk ook thema avonden en de monitor sociaal domein betreft.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt