MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de sluiting van de SEH Franciscus Vlietland.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

 

1 Wanneer is het college geïnformeerd over het besluit van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis om de afdeling Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis in Schiedam per 1 november te sluiten?

Wij zijn hierover per brief, gedateerd 18 oktober 2016, door het Franciscus Gasthuis & Vlietland geïnformeerd. Deze brief is na ontvangst direct ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad.

2 Is het college met de VSP van mening dat dit voor de bewoners van Maassluis onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt omdat ambulances en particulieren die een beroep willen doen op spoedeisende hulp, langer onderweg zijn. De rijtijd vanuit Maassluis naar Rotterdam is bij een normale verkeerssituatie gemiddeld 9 minuten langer dan naar Schiedam?

Wij kunnen ons niet vinden in de getroffen maatregel. De dienstverlening aan de Maassluise inwoners wordt hiermee beperkt.

3 Heeft het college kennis genomen van de onderbouwing van dit besluit met de mededeling dat bij handhaving van de huidige situatie de continuïteit voor beide SEH-afdelingen in Rotterdam én in Schiedam niet kan worden gegarandeerd?

Ja, wij hebben hier kennis van genomen.

4 Is het college het met ons eens dat in dit geval handhaving van de SEH in Schiedam voor de hand ligt, aangezien er bij sluiting van de SEH in het Franciscus ziekenhuis aan de Kleiweg in Rotterdam voldoende alternatieven zijn?

Vanuit ons perspectief ligt het inderdaad voor de hand om de SEH in Schiedam te behouden.

5 Is het college bereid dat standpunt kenbaar te maken aan de directie van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis en haar dringend te vragen het besluit te heroverwegen?

Dit standpunt is al bekend bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Voor de volledigheid wijzen wij u op de gesprekken die wij al geruime tijd samen met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Nissewaard en de betrokken ketenpartners (huisartsen en verloskundigen) hierover voeren. Zoals u weet hebben wij al eerder gezamenlijk een brief naar de minister gestuurd met het verzoek om hierover het gesprek aan te gaan met de betrokken gemeenten en de ketenpartners. Naar aanleiding van de recente ontwikkeling hebben wij de minister opnieuw gezamenlijk een brief gestuurd met het verzoek om een gesprek. Naar aanleiding hiervan hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 15 november met de directeur generaal van het ministerie van VWS.

6 Als de directie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland onverhoopt bij haar besluit blijft, is het college dan bereid een harde schriftelijke garantie te vragen dat het hier daadwerkelijk om een tijdelijke maatregel gaat?

Zoals bij vraag 5 is aangegeven, vindt er op 15 november aanstaande een gesprek plaats met de directeur generaal van het ministerie van VWS. Daarnaast ondersteunen de huisartsen hun protesten door de huisartsenpost, die gelokaliseerd is bij het Franciscus Vlietland, tijdelijk te verplaatsen naar Vlaardingen. De huisartsen vinden dat de continuïteit van zorg in de regio ernstig in het geding is. Wij zullen er gezamenlijk voor strijden dat de sluiting van de SEH in Schiedam tijdelijk is.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt