MAASSLUIS | De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders  over de doordecentralisatie onderwijs. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.


1) Herkent u de problemen waar de scholen mee worstelen?

De afgelopen periode heeft de wethouder Onderwijs alle basisscholen bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn er diverse onderwerpen besproken waarbij geen signaal naar voren is gebracht dat er (structurele) problemen zijn in het kader van veiligheid.

2) zo ja, welke rol kan de gemeente spelen om de scholen op korte termijn te helpen de problemen aan te pakken?

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen in de schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen. Het bestuur moet zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen. Zowel binnen het gebouw als op het schoolplein. De gemeente kan desgevraagd adviseren aan de schoolbesturen, maar het schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk.

Ook het onderhoud van de schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij ontvangt hiervoor de middelen van het Rijk.

Voor de onderwijshuisvesting heeft de gemeente alleen een taak op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding en het vergoeden van schade door vandalisme. De middelen hiervoor worden eveneens van het Rijk ontvangen.

3) zo nee, bent u bereid om bij de scholen na te gaan of er onveilige situaties zijn en wat daar aan moet gebeuren om er voor te zorgen dat alle kinderen veilig zijn op school.

De schoolbesturen moeten er samen met de schoolleiding voor zorgen dat er sprake is van een veilige schoolomgeving. De gemeente heeft hierin geen actieve rol. Mochten er zich precaire situaties voordoen dan treden we uiteraard met het schoolbestuur in overleg. Tijdens het bezoek aan de scholen kunnen eventuele knelpunten naar voren gebracht. Dat is niet gebeurd, waardoor wij er vanuit gaan dat er geen knelpunten zijn waar wij als gemeente een rol zouden kunnen spelen.

4) Wat is de stand van zaken m.b.t het aanpakken van de destijds geïnventariseerde onderhoudsachterstand (warme overdracht) op de scholen?

De stand van zaken wordt meegenomen in het proces van de doordecentralisatie. Dit proces verloopt in goede samenwerking tussen de schoolbesturen. In het kader van de warme overdracht heeft één schoolbestuur werkzaamheden uitgevoerd waarvan de bekostiging nader met elkaar zal worden beschouwd.

5) In relatie met bovenstaande zijn wij benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een tweetal nieuwe wetten: de AVG en de harmonisatiewet. Hebt u in beeld hoe de invoering van deze twee nieuwe wetten binnen de scholen loopt?

In het kader van de AVG hebben de schoolbesturen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van de leerlingen goed te beschermen. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat het onderwijs moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij heeft genomen om de persoonsgegevens van de leerlingen te beschermen. De aanbieders van onderwijs bewegen zich binnen de kaders die de wet stelt. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de afzonderlijke onderwijsinstellingen ligt bij de besturen. Zij hebben het primaat ten aanzien van onderwijsinhoud en –proces.

 Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook krijgen sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzalen noemen wij in Maassluis sinds 1 januari 2018 peuteropvang. In het kader van IKC vorming is in Maassluis het aantal locaties voor peuteropvang in schoolgebouwen uitgebreid.

Wij hebben geen signalen ontvangen dat in relatie tot bovengenoemde ontwikkelingen in Maassluis er specifiek met betrekking tot de AVG of de harmonisatie belemmeringen bestaan bij de invoering van deze wetgeving. Dit neemt niet weg dat een nieuwe wet ook voor de scholen uitdagingen oplevert.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt