MAASSLUIS | Naar aanleiding van een email van een omwonende omtrent de gang van zaken rond de herstructurering van het Marelplein en de bewoners/eigenaarsbrief van de Fa. Van Dijk Maasland d.d. 22-12-2017 heeft de fractie van den Hoek, conform artikel 51 van het Reglement van orde, de volgende vragen gesteld, waarop B&W haar antwoorden geeft.

2o17 Huidige beeld Marelplein

2018 Toekomstbeeld Marelplein

 • Vraag 1. Bewoners stellen dat er voortijdig begonnen gaat worden met de herinrichting van het Marelpleinvoordat de vastgestelde termijn van reactie/bezwaar aantekenen verlopen is.
 • Vraag 2. Klopt het dat u reeds gaat beginnen met de herstructurering voordat u de vereiste vergunning binnen heeft?
 • Vraag 3. Zo ja, kunt u ons de beweegredenen daartoe uitleggen?
Antwoord op vraag 1, 2 en 3
Na een uitvoerig voorbereidingsproces met belanghebbenden, waarvan de raad ook meermalen uitgebreid kennis heeft genomen, is door de raad het definitief ontwerp op 20 december 2016 vastgesteld. De contactpersoon van de bewoners aan de Marelstraat is vooraf geïnformeerd hierover. Er is een watervergunning (Hoogheemraadschap, 3 oktober 2017) een kapvergunning (gemeente, 17 oktober 2017) en een omgevingsvergunning (gemeente, 11 januari 2018) verleend. De herinrichting die bij dit project wordt gerealiseerd, past binnen het bestemmingsplan en is daarom ook geen onderwerp van toetsing in de omgevingsvergunningsprocedure voor dit project. De omgevingsvergunning heeft met name betrekking op de archeologische waarden in het gebied, omdat er gegraven moet worden voor bomen en ondergrondse bakken voor huisvuilinzameling. De werkzaamheden zijn, na verlening van alle benodigde vergunningen, op 15 januari 2018 gestart. Het is niet noodzakelijk de bezwaartermijn op de omgevingsvergunning af te wachten. Deze termijn loopt tot 6 weken na verstrekking van de vergunning. Een ingediend bezwaar geeft geen opschortende werking. Via kort geding kan een belanghebbende via een aanvraag voorlopige voorziening om opschorting verzoeken.
 • Vraag 4. Klopt het als de bewoners opmerken dat de communicatie zeer moeizaam, zo niet eigenlijk ontoereikend is in deze dat dit eigenlijk duidt op vooringenomenheid uwerzijds omdat u al begint met de reconstructie voordat de wettelijke termijnen verlopen zijn.
 • Vraag 5. Daarnaast blijken er aantal vragen niet te zijn beantwoord aangaan VOP’s, fietsoversteekplaatsen, soort terug te plaatsen beplanting etc. Wanneer denk u hierop het antwoord te kunnen geven aan de bewoners?

Antwoord 4 en 5.

Er is meermalen uitvoerig gesproken met bewoners in de voorbereiding van de besluitvorming over het definitief ontwerp door de gemeenteraad op 20 december 2016. De gemeenteraad is hierover ook geïnformeerd. De uitgesproken zorg van bewoners voor meer overlast heeft geleid tot aanpassingen van het ontwerp en is in het ontwerp met name ondervangen door de rijbaan verder van de woningen te leggen en tussen de rijbaan en de woningen een lange plantenbak op te nemen, maar ook door geluidsarme klinkers toe te passen. Na een periode van voorbereiding van de uitvoering is op 13 december 2017 een inloopavond voor bewoners gehouden over de start van de werkzaamheden. Toen zijn ter plaatse vragen beantwoord, vragen op reactieformulieren zijn op 18 december 2017 beantwoord en enkele vragen van een omwonende worden nog beantwoord, zoals toegezegd.
Op 22 december 2017 heeft de aannemer in een brief aan bewoners de start van de werkzaamheden op 15 januari 2018 aangekondigd en de bouwkundige opname daarvoor nog. En zoals is toegezegd op 23 januari 2018 wordt de omwonende uitgenodigd voor een gesprek, nadere toelichting en beantwoording van eventuele aanvullende vragen.

 • Vraag 6. In maart 2015 zijn er ook toezeggingen gedaan, zijn deze allemaal opgevolgd en er zijn verkeerstellingen verricht, zijn deze allemaal uitgevoerd en zijn de bewoners op de hoogte gebracht van de uitkomst hiervan?

Antwoord 6
Naast de planontwikkeling Marelplein is gesproken over, en onderzoek gedaan naar de centrumroute, waarvoor ondermeer de door u genoemde verkeerstellingen zijn uitgevoerd. De omwonende bleek niet op de hoogte van de hierover door de gemeenteraad vastgestelde rapportage en deze is hem toegestuurd middels een link naar het raadsstuk op onze website.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Arie en Diane van Aalst
  31 januari 2018 at 23:19

  Wat een fantasie heeft onze gemeente! Na de commissie vergadering in maart 2015 en een brief van september 2015 hebben wij nooit meer iets gehoord van de gemeente tot de inloopavond van 13 december 2017.Sterker nog: na veel gezeur van ons hebben wij eindelijk 30 januari 2018 pas het definitieve ontwerp ontvangen!!!
  Dus 2 weken na het begin van de werkzaamheden.