MAASSLUIS | De fractie van de VSP komt op voor de belangen van de bewoners van de Zuidbuurt die bang zijn dat de te vestigen R&D panden van Lely inbreuk vormen op landschap en een verhoging van de verkeersdrukte ter plaatse. B&W geeft een uitgebreid antwoord.


Vraag 1: VERKEERSOVERLAST
Bent u het met ons eens dat een verdere toename van het auto- en vrachtverkeer op de Zuidbuurt voorkomen dient te worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Het huidige bestemmingsplan maakt een kassenbedrijf mogelijk. Uit de aangeleverde informatie voor de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het bedrijf in de huidige situatie meer motorvoertuigbewegingen per etmaal genereert dan in de nieuwe situatie het geval zal zijn. Indien er een ander glastuinbouwbedrijf zou komen (wat het bestemmingsplan niet uitsluit), zou dit aantal hoger kunnen zijn. Lely heeft een lagere verkeersgeneratie: er werken maximaal 40 personen, incidenteel komt bezoek en eens per week een vrachtwagen. Bovendien blijft de Zuidbuurt een 30 km weg en de huidige beperkingen voor vrachtverkeer blijven gehandhaafd.

Vraag 2: NIET-AGRARISCHE BESTEMMING

Onderschrijft u de algemene uitgangspunten zoals onder meer door de PZH zijn verwoord mbt het Midden-Deiflandgebied? Onderschrijft u het specifieke uitgangspunt waarbij is aangegeven dat niet agrarische bedrijvigheid gevestigd moet worden op een bedrijventerrein? Kunt u uw antwoord toelichten?

De R&D locatie van Lely kan echter niet gelijkgesteld worden met (reguliere) niet-agrarische bedrijvigheid. De activiteiten hebben een directe relatie met de agrarische sector. Bovendien is gezien de specifieke werkzaamheden een geïsoleerde locatie gewenst. Daarbij is verder afgewogen dat Lely van belang is voor de werkgelegenheid in Maassluis, en dat hier geen sprake is van een nieuwe ruimteclaim. Er wordt een bestaand kassenbedrijf herontwikkeld, wat leidt tot minder bebouwing en een landschappelijke verbetering. Dit draagt ook bij aan de kwaliteit van het Midden-Delflandgebied en daarmee aan het aangehaalde beleid. Het plan dient te voldoen aan de Provinciale verordening. Hierin staat opgenomen wat de kwaliteit is van het gebied en wat de speerpunten zijn. Dit is ook als zodanig gecommuniceerd naar Lely. Met de provincie is intensief overleg gevoerd over de plannen van Lely en de provincie staat positief tegenover dit plan.

Vraag 3a: VOORAF INFORMEREN
Waarom heeft u de raad hierover niet geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief?

Tot op heden is er geen definitieve aanvraag van Lely ontvangen. Zodra deze wordt ingediend zal de gebruikelijke procedure worden gevolgd. Zo zal de raad worden verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Vraag 3b: BESTEMMINGSPLAN
Kunt u aangeven op basis van welke overwegingen u tot dit besluit gekomen bent? Bent u het met ons eens dat de vestiging van bedrijfsmatige activiteiten, zoals Lely R&D, in strijd is met het bestemmingsplan en met de algemene en bijzondere beleidsuitgangspunten van de PZH met betrekking tot het Midden-Delflandgebied? Kunt u uw antwoord toelichten? Kunt u aangeven waarom u een uitbreiding van het aantal woningen in de Zuidbuurt voor Lely wel toestaat, terwijl inwoners van de Zuidbuurt deze mogelijkheid niet hebben?

Landschappelijke Inpassing
Sinds het tot stand komen van het Landschapontwikkelingsperspectief 2025 (LOP) heeft de gemeente de ambitie om een oplossing te vinden voor grootschalige glastuinbouwcomplexen aan de Zuidbuurt. Met het realiseren van dit plan, wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Ca. 25.000 m2 glastuinbouw maakt plaats voor een ontwikkeling waarbij voor 2/3 aan groene open ruimte wordt gewonnen. Hiermee wordt het doorzicht over het landschap hersteld. Dit gegeven zal het sterkst merkbaar zijn vanaf de Zuidbuurt komend vanuit Vlaardingen en vanaf de A20.

Het bouwplan schikt zich in het cluster woningen en vormt als het ware een ensemble op een kreekrug, conform de uitgangspunten in het LOP. In de praktijk zal door de huidige context het nieuwbouwplan beperkt zichtbaar zijn vanaf de Zuidbuurt omdat het zich in de ’tweede lijn’ bevindt achter bestaande woningen. Vanaf de A20 zal het geheel worden ervaren als onderdeel van het aanwezige cluster bebouwing.

Architectonische Inpassing

Door zijn kleinschaligheid wordt het bouwplan opgenomen in zijn omgeving. De gekozen lage aankapping, wisselende kaprichtingen en keuze in de kleur van de dakpannen sluit aan bij de bestaande boeren erven aan de Zuidbuurt. De gepresenteerde referentiebeelden bieden een eigentijdse vertaling van het oudhollandse boerenerf waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. De compositie van de bouwwerken en het accentueren van de lange lijnen van de polder met een bomenrij, versterkt het beeld op het cluster.

Met dit plan wordt de laatste 3 ha. glas gesaneerd conform het provinciaal beleid om verspreid liggend glas te saneren. Gelet op het feit dat het gaat om een research en development locatie is de verwachting dat het verkeer dat door deze ontwikkeling wordt gegenereerd door de bestaande ontsluiting- en toegangswegen kan worden verwerkt. Ook is het terrein dermate groot dat parkeren op eigen terrein mogelijk is. Bij de definitieve aanvraag zullen deze aspecten worden meegenomen. Het plan voorziet niet in extra woningen. Wel zullen de bedrijfswoningen die nu behoren bij de kas worden omgezet naar burgerwoningen, dat is een administratieve aanpassing van de aanduiding van de bestaande woningen in het bestemmingsplan

Vraag 4: AANZUIGENDE WERKING

Onderschrijft u onze stelling dat de vestiging van Lely in de Zuidbuurt onmiskenbaar een verkeersaantrekkende werking heeft die, blijkens provinciaal beleid, in het beschermde Buitengebied vermeden moet worden en die in strijd zijn met uw uitgangspunten met betrekking tot bescherming van de langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers in de Zuidbuurt? Kunt u uw antwoord toelichten?

© VSP

Nee. Gezien de ervaringen op de huidige R&D locatie hebben wij goed inzicht in de verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling. Overigens stimuleert Lely dat werknemers met de fiets komen. Deze maatregelen zullen ook op de locatie Zuidbuurt gelden, waardoor de uiteindelijke verkeersgeneratie lager zal zijn. Zie ook het antwoord op vraag 1.

Er is gekozen voor een afwijkingsprocedure waarmee een specifieke ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Dat betekent dat er geen bestemmingswijziging mogelijk wordt gemaakt zodat een ander bedrijf zich hier niet zonder procedure kan vestigen. Daarmee is geborgd, dat voor iedere wijziging van het bedrijf een procedure nodig is waarin het aspect verkeer beoordeeld moet worden.

Vraag 5: GEEN REACTIES NAAR INWONERS
Kunt u aangeven waarom u verzoeken van inwoners waarbij een serieus alternatief in een vroegtijdig stadium (en ter mogelijk voorkoming van onnodige bezwaar-en beroepsprocedures in de toekomst) wordt aangedragen in het geheel niet inhoudelijk beantwoord? Kunt u concreet aangeven welke acties en initiatieven u heeft ondernomen naar aanleiding van de aangedragen alternatieve ontsluitingsroute m.b.t. het perceel van Lely, Zuidbuurt 13? Past het niet sturen van ontvangstbevestigingen en/of tussentijdse berichten in de door het college van 8 en W te hanteren servicenormen naar de inwoners toe?

De gronden tussen het perceel van Lely en deze ontsluiting waren niet in eigendom van Lely. Dat is sinds medio juli 2020 wel het geval. Lely wil, mede naar aanleiding van suggesties van omwonenden, gaan onderzoeken of het mogelijk is deze ontsluiting te gaan gebruiken als toegangsweg voor bijvoorbeeld landbouwvoertuigen. Dat laat onverlet dat de ontsluiting via de Zuidbuurt verkeerstechnisch en verkeersveilig mogelijk is.

Wat betreft ontvangstbevestigingen, deze zijn automatisch gegenereerd en verzonden naar betrokkenen. Tussentijds wordt schriftelijk dan wel mondeling contact onderhouden.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    8 augustus 2020 at 12:28

    Kunt u aangeven waarom u verzoeken van inwoners waarbij een serieus alternatief in een vroegtijdig stadium (en ter mogelijk voorkoming van onnodige bezwaar-en beroepsprocedures in de toekomst) wordt aangedragen in het geheel niet inhoudelijk beantwoord? Kunt u concreet aangeven welke acties en initiatieven u heeft ondernomen naar aanleiding van de aangedragen alternatieve ontsluitingsroute m.b.t. het perceel van Lely, Zuidbuurt 13? Past het niet sturen van ontvangstbevestigingen en/of tussentijdse berichten in de door het college van 8 en W te hanteren servicenormen naar de inwoners toe?

    Zoals bewonerscommissies betreffende A20 geluidsschermen hebben ervaren?….standaard ?