Op deze landtong wordt al windenergie opgewekt, de zorgen rondom de uitbreiding en vernieuwing liggen vooral in de toenemende hoogte van de geplande nieuw te plaatsen windturbines.

MAASSLUIS | Met elkaar kiezen we voor duurzame energie. Dat is belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Waar veel duurzame initiatieven op brede steun kunnen rekenen, ligt de aanleg of uitbreiding van windparken in een zeer dichtbevolkt en dichtbebouwd gebied meer complex.

Over de vernieuwing en de uitbreiding van het bestaande windpark op de landtong van Rozenburg leven zorgen bij inwoners Maassluis blijkt uit verschillende berichten die de fractie van het CDA Maassluis heeft ontvangen. Op deze landtong wordt al windenergie opgewekt, de zorgen rondom de uitbreiding en vernieuwing liggen vooral in de toenemende hoogte van de geplande nieuw te plaatsen windturbines. CDA wil inzicht in de processtappen en hoe inwoners door zowel Rotterdam als College van B&W van Maassluis worden betrokken conform de leidraad windenergie, naast de informatieavond voor omwonenden.

Gezien de datum van 1 februari (het korte tijdspad om zienswijze in te dienen) is een spoedige reactie namens de gemeente Maassluis waarin ter sprake worden gesteld: grote slagschaduw+ de hoeveelheid gevoelige objecten, de contradictie met het bestemmingsplan en de mogelijke zaken in het kader van de (cumulatieve) geluidshinder.

 

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde, heeft het CDA Maassluis diverse vragen.

Contact met Maassluis
ls het College van B&W in kennis gesteld van de voornemens van de gemeente Rotterdam en in hoeverre was er inspraak in de plannen van de gemeente Rotterdam?

Rotterdamse aanpak
Omdat de aanleg en uitbreiding van windparken uitdagingen kent, geldt er een speciale leidraad Windenergie 2016-2020 van de gemeente Rotterdam, de zogenaamde Rotterdamse aanpak.
Volgens die aanpak wordt een windlocatie ontwikkeld op Rotterdams Grondgebied en dichtbij bewoners van een buurgemeente, de gemeente Rotterdam de betreffende buurgemeente en
hun inwoners meeneemt in het participatieproces. Hierbij denkt de gemeente Rotterdam in brede zin aan:

 • in gesprek gaan met omwonenden en andere stakeholders
 • opzetten van een klankbordgroep
 • organiseren van bijvoorbeeld ontwerpateliers
 • aangeven wanneer stakeholders betrokken worden in welke fase
 • in samenwerking met de gemeente Rotterdam aangeven van mogelijkheden om in de beleidsfase het plan aan te passen
 • inrichten klachtensysteem
 • informeren omwonenden en andere stakeholders

In hoeverre zijn deze punten uitgevoerd of worden deze opgenomen in het proces?

Afwijken van de norm
Op het gebied van de landtong geldt een onherroepelijk bestemmingsplan waarin de maximale tiphoogte van een windturbine varieert tussen de 120 tot 150 meter, waarbij de westelijke
molens hoger mogen zijn dan de oostelijke molens. In de voorgenomen plannen lijkt hiervan te worden afgeweken en gaat het om een tiphoogte van 210 meter voor de westelijke molens.
Recht tegenover Maassluis, wordt in de voorgenomen plannen gesproken over 3 windturbines met een tiphoogte van 210 meter. Echter, in het commentaar van de DCMR op de ‘Milieu
-Analyse Uitbreiding Windpark Landtong Rozenburg’ (Pondera consult – dd. 31 oktober 2016) staan 3 turbines met een tiphoogte van 160 meter opgenomen.

In hoeverre is de analyse nog van toepassing op de voorgenomen plannen?

In dezelfde Milieu-Analyse staat dat binnen de afstandscontour voor geluid van 42dB 1135 gevoelige objecten liggen.

Hoeveel van deze objecten liggen in Maassluis en over hoeveel objecten gaat het als de tiphoogte worden vergroot van 160 meter naar 210 meter?

Slagschaduw over Maassluis
De maximale afstand waarop nog slagschaduw kan optreden is 12 keer de rotordiameter. In de voorbeeldopstelling is dat 1380 meter. Bij toepassing van de maximale rotordiameter van 140
meter is deze afstand 1680 meter. In dat geval lijkt het een forser gedeelte van Maassluis te overlappen, zelfs bij plaatsing op het meest zuidelijke gedeelte van de landtong.

Om hoeveel meer objecten in Maassluis gaat het die invloed van de slagschaduw zullen onder vinden en hoeveel objecten in Rotterdam cq. Rozenburg zullen hiervan invloed ondervinden?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  11 januari 2018 at 12:02

  Wind turbines Rozenburg niet pluis,
  met slagschaduw over Ons Maassluis.
  De klap van molen,
  wordt mij ontstolen,
  als ze zeggen het is een abuis!