MAASSLUIS | Op de tweede avond van het begrotingsdebat belicht de Christen unie fractie in de tweede termijn haar punten en koppelt er een aantal aan die standpunten van andere fracties. Het was deels een herhaling van zetten. Onderstaan de integrale tekst.

John Dolstra (CU)

John Dolstra (CU)


LONGREADVoorzitter,
Allereerst bedanken wij het college voor de beantwoording van de vragen. Voorzitter onze hoofdthema´s in de eerste termijn waren helder communiceren, samenwerken en verbinden.

Wanneer het gaat over uw coalitie programma verbinden, dan noemt u wel van alles wat verbindt tussen organisaties, onze complimenten daarvoor.
Maar u zegt niets of erg weinig over de grote frustraties in de stad rond burgerinitiatieven en de samenwerking rondom bouw en andere plannen in de stad.

De ChristenUnie vind juist de interactie met alle inwoners van Maassluis belangrijk. Ook dat zij voelen en merken dat naar hen wordt geluisterd. Ik noem in dit verband de petitie door de gebruikers van In Blik.

Wij vinden het een uitstekend idee van onze burgemeester om in februari 2017 een thema avond te hebben met betrekking tot onder andere de nieuwe manier van werken door de ambtenaren richting burgerinitiatieven uit de stad.

De ChristenUnie vraagt van u zich maximaal in te zetten om met alle inwoners in deze stad contact te hebben en te onderhouden. Wij vinden dat dit echt beter moet en ook kan volgend jaar.

Dan de kwetsbaarheid van deze begroting. Wij hebben ons de vraag gesteld: Zouden wij dit beter of anders doen? Op een aantal punten zeker (RUST!)
Maar we moeten ook realistisch zijn. Op de meer financiële punten is deze meerjaren sluitende begroting wel het hoogst haalbare en is hier hard aan gewerkt door u als college en staf.

De ChristenUnie wil in dit verband wethouder Evers complimenteren door zijn eerlijke boodschap dat het budget voor de cultuurvisie niet was meegenomen. Wij hebben begrepen dat dit nu in deze begroting gebeurd door het amendement wat de heer Kuijper inbracht. De ChristenUnie vindt dit een goede samenwerking tussen Raad en college. Wij geven het budget aan en u als college voert uit.

Kadernota
Ook waarderen wij de woorden van de heer Evers en ik meen ook, het hele college, dat u voorstander bent om vanaf 2017 te gaan werken om de kadernota vast te stellen.

Heerlijke stad om in te wonen weren en recreëren
De heer Kuijper van de PvdA had een mooi betoog over Maassluis dichtbij en betrekken van alle bewoners . Maar wij hopen de PvdA ook aan onze kant te krijgen wanneer we de discussie gaan voeren over de InBlik. Wij waren hier in de eerste termijn samen met de VSP heel duidelijk over en vinden dat dit cultureel centrum met haar huidige gebruikers prima functioneert. Wij zijn geen voorstander om de huidige groep gebruikers te verplaatsen. Verder gunnen wij natuurlijk dat ook de Marokkaanse jongeren een honk krijgen.
Wij vragen de wethouder om vast te houden aan de afspraak die Maasdelta hierover heeft gemaakt en te zorgen dat er voor deze jongeren een ruimte komt zoals destijds is toegezegd.
De VSP sprak mooie woorden over muziek. Muziek doet soms inderdaad meer dan woorden en onlangs hebben we in Maassluis kunnen genieten van het mooie initiatief Maestro Maassluis. En als we die vergelijking doortrekken naar het college is de vraag: ‘Bent u de maestro van Maassluis?’ en is het college in staat om alle inwoners met al haar klanken en kleuren tot zijn recht te laten komen tot een geheel .

Economie
Wij delen de mening van de VVD fractie over het belang van economie en dat ook alle pijlers van de Visie mee doen. Wij vragen aan de wethouder een toezegging om aandacht voor de 4 pijlers . Voor ons blijft werkgelegenheid een belangrijk thema ( en om dit te laten groeien naar 10.000 mensen in Maassluis). Daarom zijn naast zorg ook de mooie winkels belangrijk voor onze stad. Wij vinden dat mensen op alle terreinen aan de slag kunnen. We komen al loodgieters en schilders tekort. Daarom verdiend techniek onderwijs voor de ChristenUnie de volle aandacht. Ook in dit punt aandacht voor de allochtone inwoners. Geef ze stageplekken en een baan en zorg dat ze ook in het onderwijs niet worden achtergesteld!

Participatie De Tafelgesprekken en nota integratie
Op 27 oktober was ik bij een gesprek naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Burgemeesterswijk. Daar spraken we over cultuurverschillen, achterstand in het onderwijs maar vooral is gesproken over de vraag: ‘Hoe kun je jongeren een perspectief bieden?’ De ChristenUnie vindt in dat verband belangrijk om contact te houden met de Marokkaanse gemeenschap en samen kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Deze contacten vinden wij belangrijk en kunnen een belangrijke bijdrage leveren om elkaar beter te leren kennen en om samen te werken.
De ChristenUnie vind samenwerken, verbinden en helder communiceren belangrijke thema’s om de kloof tussen en gemeente en burgers te verkleinen. Ook de kloof tussen allochtoon en autochtoon moet kleiner worden.
Wij vragen aan wethouder Keijzer om uitgebreid aandacht te besteden te besteden aan integratie. We zullen hierover ook een motie indienen.
En waarom dit zo belangrijk is blijkt ook uit onze enquête die we tijdens de Furieade hebben gehouden. Ook daar kwamen de verschillende visies van burgers duidelijk naar voren.

Veilige en stabiele wijken
Bij de opzet van Nationale politie was aan de gemeenten beloofd dat de politie dichter in de wijken zou zitten en daar is niets van terecht gekomen. Ons wijkteam zit vanaf 1 juli in Vlaardingen. Ook zijn in veel andere gemeenten in tegenstelling tot de toezeggingen, de politiebureaus gesloten. Het eenvoudig verkrijgen van een vergunning kost nu soms een hele dag. Wij hebben eerder gezegd dat we een politiepost in Maassluis wel zullen steunen, maar vinden het eigenlijk van de gekke dat de gemeente voor het grootste deel voor deze kosten moet opdraaien, terwijl de Nationale politie zelf met geld smijt voor verkeerde uitgaven. Over doelmatig en rechtmatig gesproken voorzitter.

Ook schone, hele straten, voet-en fietspaden horen hierbij en toegankelijkheid voor mindervaliden. De oproep van het CDA om snel in 2017 met een actieplan voor speelruimte kan de ChristenUnie van harte ondersteunen met inderdaad ook aandacht voor veel groen en bomen in de stad.

Over de passantensteiger: Wanneer het college vanaf de ideevorming van de passantensteiger beter had geluisterd naar Maassluis Belang en de ChristenUnie, dan had ze direct al rekening kunnen houden met het feit dat de haalbaarheid discutabel was.

Ook bij het hondenbeleid weten we elkaar te vinden. Afschaffing van de hondenbelasting is het minste wat het college kan doen om meer draagvlak te krijgen voor het hondenbeleid.

Participatie en burger initiatief
Wij zien graag in 2017 dat bij burgerinitiatieven niet alleen wordt gekeken waarom het niet zou kunnen, maar dat er wordt omgedacht. Samen positief kijken naar: wat kan wél. Verder is de ChristenUnie een groot voorstander om burgers meer inspraak te geven. Ook de VSP sprak over vernieuwd bestuur en daarin staan we zij aan zij. We moeten aan de slag om te vernieuwen in onze democratische werkwijze om daarmee de inwoners meer invloed te geven en te laten zien dat burgerinitiatieven serieus genomen worden!

Niemand tussen Wal en Schip.
Wij zijn blij met de antwoorden van het college om aandacht te geven aan de mensen die eenzaam zijn en in armoede leven. De ChristenUnie levert hier ook daadwerkelijk zijn bijdragen in de vorm van het fietsplan voor de Voedselbank en de nieuwe plek voor de Kringloopwinkel. Om twee voorbeelden te noemen. De jeugd heeft de toekomst. Daarbij vinden we echt belangrijk om generatie armoede tegen te gaan door kinderen in armoede echt kansen te geven.
Wij delen de zorgen die het CDA naar voren heeft gebracht rond verwarde mensen een belangrijke aandachtpunt in 2017.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en gaat eigenlijk te langzaam . Mevrouw Marjan Minnesma sprak hierover op het VNG congres Samen sneller duurzaam en onlangs ook professor Rotmans met goede tips voor Maassluis. Wij delen de oproep van de PvdA dat dit onderwerp meer aandacht moet hebben. Wel missen wij hier het beleidsplan zoals we dat eerder hadden en de integrale werkwijze zoals gekozen mag nog wel duidelijker wethouder. Een goed plan van D66 over de Zonnepanelen. Ik kreeg even de indruk in de eerste termijn dat de VVD dit bij u weg wilde halen, maar gelukkig kwam u er ook nog opnieuw mee.

Cultuur en sport
Cultuur en sport belangrijke onderwerpen. Niet alleen gezond bewegen is één van de doelstellingen van dit college. Maar ook cultuur, musea en aandacht voor amateurkunst, muziek en cultuur educatie. We hebben dit allemaal nodig in ons mooie Maassluis. Zonder dit heb je geen stad. Wij steunen Maassluis belang in haar ideeën voor de binnenstad.
Verder wachten we al heel lang op de tarievennota. Ook de uitvoering van de sportnota is heel belangrijk voorzitter. De wethouder noemt het uitwerken van het plan van de sportaccommodaties. Wethouder kan dit nu echt niet eerder dan het eerste kwartaal 2017. Over het onderzoek sportzaal aan de Sportlaan hebben we wat over gezegd. Geen goede plaats en te weinig parkeerplaatsen (en ook vanwege de kolonie Roeken in dat gebied een beschermde diersoort.)

Financieel
De ChristenUnie is gematigd optimistisch over deze begroting. In de eerste termijn hebben wij onze pijnpunten en het missen van een uitwerking van uw speerpunten al aangegeven. De ambitie om een sluitende meer jaren begroting te maken is gelukt. Daarvoor een oprecht compliment. De kosten voor de politiepost is voor ons nog wel een punt , maar dat is al in de raad aan de orde geweest. Verder is onze mening over de situatie rondom InBlik duidelijk.
Dan de moties die wij willen indienen
Kadernota vaststellen
Integratie nota
Waterbus

Tot slot wil de ChristenUnie alle vrijwilligers bij de verenigingen en instellingen en ook de mantelzorgers bedanken. Zaterdag is het sinterklaas feest in Maassluis. De ChristenUnie wenst de burgemeester en alle medewerkers van het stadhuis en organisaties heel veel succes. Wij hopen echt dat het een mooi feest wordt voor de kinderen en ouderen waar we als Maassluis echt op terug mogen kijken. Dat is goed voor de stad haar bestuurders en haar inwoners.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt