MAASSLUIS | De uitgebreide inbreng van de Christen Unie in de eerste termijn op dinsdag van het begrotingsdebat en de kadernota 2017 gaat onder meer over veiligheid. zorg(en), hondenbeleid, armoede en cultuur. Fractievoorzitter John Dolstra bracht daarover onderstaande tekst naar voren.

Inleidend stelde hij:

“Bij de kadernota hadden we als thema helder communiceren. Voor deze begroting hebben wij als thema : Ieder voor zich is een druppel, samen zijn we een oceaan.  Alle Maassluizers zijn belangrijk in deze oceaan, want zonder druppels geen oceaan. Hierbij hoort helder communiceren, samenwerken en verbinden.  Burgerparticipatie vinden wij  heel belangrijk, maar ook: Hoe ervoor zorgen dat we samen de stad veilig houden en begrip voor elkaar houden? De tekst van de begroting vinden wij heel algemeen en geeft een vlakke indruk. Ook geeft u in deze begroting geen toelichting op uw speerpunten. Dat  maakt dat we een beetje voorzichtig zijn.  Want in hoeverre geven we het college met een goedkeuring van de begroting de vrije hand om alles naar eigen inzicht in te vullen? Verder is het de Christen Unie opgevallen dat de kadernota bijna één op één  is ingebracht  in deze begroting. Van onze tekst bij de kadernota lezen we niets meer terug in deze begroting en we denken dat dit ook het geval is bij de andere fracties.”

Hij sloot af met : “We zijn in de eerste termijn terughoudend om goedkeuring te geven aan deze begroting”.


LONGREADVeilige stad, heerlijk om te wonen en recreëren

“… Vrije tijd economie stimuleren is prima en steunen wij.  Wij zien ook graag de waterbus naar Maassluis komen en horen graag uw mening over dit onderwerp. Hierbij hebben wij de overweging voor een motie. In de economische visie staan ook de pijlers  zorg, detailhandel haven en techniek genoemd.    Graag zouden we zien dat de hele economische visie aandacht krijgt en niet alleen de pijler City marketing, kunt u dat toezeggen wethouder? Brede werkgelegenheid voor de zorg, de techniek maar ook de detailhandel. Zo min mogelijk mensen in de bijstand, dat is onze ambitie voorzitter! Verder zien we niets meer terug in de begroting over het ondernemersfonds. In een veilige stad  hoort ook goed onderhoud aan wegen, fiets en wandelpaden en  bereikbaar voor mindervaliden. …. ”

Veiligheid en zorgen voor elkaar
“… Twee jaar geleden spraak collega Kuiper van de PvdA over gescheiden werelden. Wanneer je kijkt naar de problemen in de Burgemeesterswijk dan wordt het tijd dat we de Moslim gemeenschap gaan accepteren voor wie ze zijn. Als het de oplossing is dan gunnen we ook de Marokkaanse jongeren een eigen gebouw, hierbij vinden wij ook verbinding met de moskee belangrijk. Maar was hierover destijds een toezegging dat Maasdelta hierin zou voorzien als de Burgemeesterswijk klaar zou zijn? …”

Cultureel centrum In Blik
“… InBlik. Jarenlang was het een hoofdpijndossier voor de raad. Onder leiding van wethouder Gerard van der Wees is het in de vorige periode gelukt om InBlik te laten bloeien. Nu lijkt het erop dat het college alle gebruikers er weer uit wil hebben. We maken ons zorgen over de jongeren van Myosotis en andere gebruikers zoals de ouderen van de Vloot. Als ChristenUnie vinden we dit geen voorbeeld van stabiel beleid. Ook hier lezen wij niets over in deze college begroting. …”

Duurzaamheid & communicatie met burgers  
“… Een ander punt is de heldere communicatie met uw burgers. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de burger nu echt mee gaat doen. Dat kan zijn bij het beheren van de eigen wijk, meedenken over de begroting of  meedenken over betere afvalscheiding. Zomaar een paar suggesties die wij u mee willen geven.  2017 is het laatste jaar voor de gemeenteraadverkiezingen. In het coalitieakkoord is verbinden het hoofdthema, maar de ChristenUnie is van mening dat de kloof tussen burger en bestuur nog niet kleiner geworden.  Nu ligt er weer een burgerinitiatief voor de geluidswal langs de A 20 bij het Kastanjedal en bomenbuurt.  Ga hiermee aan de slag om te zorgen dat voor deze inwoners het woongenot verbeterd.  Andere burgerinitiatieven die lang op zich laten wachten zijn de historische werf en de Maassluis pas. De ChristenUnie is voorstander om  burgers meer invloed te geven volgens de initiatiefnemers van code oranje.  …”

Hondenbeleid
“… Wanneer het gaat om verbinden hebben we het ook over het ontwerpen van nieuw beleid. Neem nou het nieuwe hondenbeleid. Wanneer er geen geld is voor handhaving, zal je moeten zorgen dat het beleid breed gedragen wordt.  Nog steeds vinden we het oude hondenbeleid beter passen, maar als het college toch echt vast wil houden aan het nieuwe beleid, schaf dan in ieder geval de hondenbelasting af! …”

Niemand tussen wal en schip
“… steeds meer mensen maken gebruik van de Voedselbank, ik meen vorig jaar nog 175 en nu al 283. Dit heeft ook te maken dat Stroomopwaarts niet voldoende in staat is om mensen aan het werk te krijgen.  In de periode dat de heer Kromdijk wethouder was, is er een prestatie afspraak met de overheid geweest om mensen aan het werk te krijgen. Maassluis stond toen bij de eerste tien Gemeenten waar dit was gelukt. De ChristenUnie vindt dat er  meer inzet moeten komen om mensen aan het werk te krijgen.

… De zorg voor ouderen, de invulling en besteding van het WMO budget en maatwerk voor de jeugdhulp.  Ook meer werk maken voor maatschappelijk stages en een baan voor onze inwoners met een niet westerse achtergrond. Nog een vraag:  Hoe loopt op dit moment de opvang van Vluchtelingen?   …

… De ChristenUnie maakt zich zorgen om mensen die in armoede en eenzaamheid leven en vooral kinderen.  Wij steunen alle initiatieven voor kinderen in armoede en vragen de wethouder naast de gegeven subsidiemogelijkheden om nauw samen te werken met de Voedselbank, VraagRaak, de moskeeën en kerken.   … ”

Cultuur en sport  
“..  In Maassluis is deze periode veel geld uitgegeven aan feesten. Eerst het mooie feest van 400 jaar Maassluis en nu de intocht van Sinterklaas. We betreuren het ook dat in de raad geen besluit is genomen om goede financiële afwegingen te maken. We vrezen dat het Sinterklaasfeest veel meer geld gaat kosten dan de begrootte 350.000 euro. Daarbij is de transparantie over de gang van zaken minimaal en is dat niet één van de pijlers van goed bestuur?… Ook de  begroting van Koningshof loopt al jaren uit de hand. Vooruitlopend op deze discussie zien wij meer in een cultureel ondernemer. Een belangrijke vraag bij dit onderdeel:  Waarom heeft u in deze begroting geen budget meegenomen voor de invulling van de cultuurvisie? … De ChristenUnie vind een eenzijdig onderzoek om een sportzaal te vestigen aan de Sportlaan o.m. vanwege de huidige parkeerdruk in dat gebied een slecht idee. Waarom niet gekozen voor meer opties zoals op de Dijk of het Wilgenrijk en dan een sporthal in plaats van een sportzaal.

Financieel

“… De ChristenUnie deelt uw blijdschap voor een meerjarige positieve begroting, maar hoe houdbaar voor hoelang. Wij hebben zorgen over het financieel risico wat de gemeente loopt met het hoge aantal bijstandsgerechtigden. Verder zijn we bang dat de kosten voor een politiepost veel hoger uit zullen vallen. Ook staan in de oktoberbrief financiële pijnpunten die niet zijn meegenomen zoals Koningshof, de begraafplaats, fietsenstalling en legesopbrengsten.   …”

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B. Scheurwater
    8 november 2016 at 23:15

    Tsja integriteit is niet hetzelfde als beleid helaas. Pluim voor Dolstra en Klarie