MAASSLUIS | Bij de bespreking van de begroting voor 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie duidelijk gemaakt dat naast de positieve resultaten in de vorm van publieke werken er nog veel aandacht moet uitgaan naar zaken en processen op andere terreinen.

Zo ziet de CU onder meer dat op het terrein van onderhoud in de stad een stap terug gedaan: Kademuren, wegen, groen zijn aandachtspunten voor de komende jaren. De toegankelijkheid voor mindervaliden is niet op peil. Breukvlakken in plaats van verbinding tussen de inwoners in de stad. Met name de behandeling van kwetsbare doelgroepen vindt de CU pijnlijk en teleurstellend.

De visie is per thema naar voren werden gebracht. klik op het thema om te lezen wat er gezegd is.

Terugblik

Terugblik

Dit zijn de laatste algemene beschouwingen voor de verkiezingen, de laatste begroting opgesteld door dit college. Het college memoreerde zelf al even wat er is aangepakt in de afgelopen vier jaar.

Wij willen de decentralisaties noemen, een enorme opgave die in Maassluis behoorlijk goed is verlopen. Dat is onze complimenten waard.

Ook dat ondanks de crisis er toch gewerkt is aan woningbouw, is iets om tevreden op terug te kijken.
De ChristenUnie vindt daarnaast dat we trots mogen zijn op een aantal veranderingen in de buitenruimte, we noemen:
1. de mooie vernieuwde Koninghoek,
2. de bewegende Lijndraaiersbrug,
3. start van de werkzaamheden aan de Monstersche Sluis,
4. het informatiepunt in de Nieuwstraat is een aanwinst.

Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Wanneer we kijken naar onderhoud in de stad dan hebben we een stap terug gedaan: Kademuren, wegen, groen, het zijn wat ons betreft de aandachtspunten voor de komende jaren. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat wijken niet verpauperen en willen het college vragen of het onderhoud van groen en wegen gaat verbeteren.

Ook is de toegankelijkheid voor mindervaliden waar we eerder al een motie over indienden is nog niet op peil. Als voorbeeld : aan het Sparrendal is er geen oprit voor rolstoelen. Kan het college toezeggen dat de toegankelijkheid voor mindervaliden in 2018 wordt verbeterd?

Ook op sociaal vlak zijn we van mening dat het college steken heeft laten vallen.
Het coalitie akkoord heeft als belangrijk thema “Verbinden”, maar in de afgelopen jaren zijn er regelmatig momenten geweest dat de breukvlakken in onze stad breed en diep waren.

Vaak was de manier van optreden van het college een stimulerende en bepalende factor hierin. Met name de behandeling bij bijvoorbeeld Inblik van kwetsbare doelgroepen was voor ons zeer pijnlijk en teleurstellend.

Bij het debat in 2014 rond het coalitie akkoord lieten we een foto van meerkoeten zien, als reflectie op het college. Meerkoeten zijn herrieschoppers, ze zijn niet echt van de eenheid. En dat is ook gebleken. Het nest is niet intact gebleven want diverse delen van het nest zijn in de afgelopen jaren afgevallen.

 

Middenin de stad

De gemeente middenin de stad

In deze begroting schrijft u over de nieuwe manier van werken. U wilt uw medewerkers meer naar buitengericht laten werken. Dit sluit goed aan bij de visie van de ChristenUnie om beter te gaan samen werken met onze inwoners. De nieuwe omgevingswet wordt daarbij nog een hele uitdaging.

Wij hebben veel waardering voor de vrijwilligers en dit werk zal de komende tijd alleen maar toenemen. Als ChristenUnie zien we een toekomst weggelegd voor wijkgericht werken. Waarbij ook binnen een wijk gezocht wordt naar manieren om inwoners met elkaar te verbinden.

Een ander punt is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek voor onze inwoners waar naast allerlei faciliteiten ook het Taalhuis zit.

De ChristenUnie vraagt zich het nut af van een mogelijke fusie met Vlaardingen. Vooral de dominate rol die Vlaardingen nu speelt. Het moet toch gaan over de voordelen voor de inwoners? De ChristenUnie zou graag willen, mocht u verder willen met dit traject, dat er een businesscase aan de raad wordt voorgelegd met alle voor en nadelen. Kunt u dit toezeggen?

Een lang gekoesterde wens van één van de verenigingen is een clublokaal direct langs het wielerparcours. De vereniging heeft een plan ingediend bij het recreatieschap Midden Delfland en de gemeente Maassluis en wacht nu al meer dan een half jaar op een reactie van Maassluis. Wanneer kan deze vereniging een antwoord van het college verwachten ?

Bij het burgerinitiatief over de geluidswal langs de A20 hebben wij begrepen dat er goede gesprekken worden gevoerd en voortgang geboekt met de diverse belangenverenigingen. Er is een verzoek gedaan om een geluidswal langs de A20 ook door te laten lopen ten oosten van de Rozenlaan. Kunt toezeggen om dat mee te nemen?

Een ander punt is de hosting Stroomopwaarts. Nu er geen shared-service-center komt, lijkt het ons een goed moment om afscheid te nemen van een inefficiënt hosting systeem. Desnoods stapsgewijs, per gemeente en onder te brengen in de begroting van Stroomopwaarts. Dit kan budgetneutraal verlopen. Graag horen wij uw toelichting op dit punt.

Sociaal

Sociaal
Het is een uitdaging om een stad te zijn die voor alle inwoners aantrekkelijk is. We hebben in onze stad inwoners met een goed inkomen, maar ook mensen met die minder te besteden hebben. Voor alle inwoners moeten er goede activiteiten te vinden zijn in de stad.

Dit brengt mij in deze begroting bij de kerngegevens. We hebben ze op een rijtje gezet in de PowerPoint presentatie. We hebben veel kwetsbare doelgroepen in Maassluis die extra aandacht vragen. Zorgelijke cijfers. We zijn benieuwd naar de informatieverstrekking aan burgers die net boven het actieve armoedebeleid zitten. Ook voor die kinderen is het belangrijk dat ze deel kunnen nemen aan sport of muzieklessen. En hoe lopen de contacten met stichting leergeld en klopt het dat op de pasjes van het kind pakket niet alle producten leverbaar zijn?

Kunt u aangeven welk beleid u inzet rond verwarde / overspannen personen. Het aantal meldingen dat bij de politie binnenkomt ligt op 140. Er is toegezegd dat er voor dit onderwerp beleid zou komen voor 2018 wanneer kunnen wij dit verwachten? Bij de jeugdzorg zien wij wel goede intenties en dat is positief maar helaas weer geen cijfers waarop kan worden gestuurd als Raad.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de samenleving en zien in Maassluis al geruime tijd twee werelden. Dit is het beste voor te stellen met de grot van Plato waarin de mensen in de grot wel de schaduwen waarnemen van de mensen die buiten de grot wonen maar daar geen enkel contact met mee hebben. In Maassluis loop je tegen taalachterstand op, eenzaamheid maar ook discriminatie bij stage plekken of een baan voor mensen met een migratie achtergrond. Naast de stadsgesprekken zouden wij ook graag meer workshops willen en de inzet van coaches om jongeren met een achterstand te helpen. Zomerscholen bieden ook mogelijkheden. Wij missen in op dit punt een nota van integratie. Graag horen wij uw mening op dit punt.

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

Voor het nieuw te ontwikkelen gebied Conline zien wij een tunnel onder het spoor als mogelijkheid voor de ontsluiting voor dat gebied. Wellicht zijn er ook andere partijen die hierover suggesties naar voren willen brengen?
In het visie document Kwalitatieve verbetering Binnensportaccommodaties staat dat u toch wil doorgaan met een sportzaal aan de Sportlaan. Dit ondanks de problemen met parkeren en de beschermde Roeken. In het masterplan van het Wilgenrijk is rekening gehouden met een binnensportlocatie in het midden van de polder. Kan het college toezeggen om in gesprek te gaan met Lely over een sporthal in dat gebied, dit te verkennen en nader uit te werken?

Daarnaast vindt de ChristenUnie sportmogelijkheden voor mensen die sociaal wat minder handig zijn of een lichamelijke beperking hebben belangrijk, zowel in teamverband als individueel. Je kunt dan denken aan aangepast voetbal of andere sporten. Ook is er behoefte aan een doucheruimte voor rolstoelgebruikers in het zwembad. De ChristenUnie vraagt hierbij aandacht om aangepaste sporten voor verschillende doelgroepen te realiseren.

Veiligheid en wijkbeheer

Veiligheid en wijkbeheer

Het is bekend dat oudere mensen vaak slachtoffer worden van babbeltrucs, berovingen en inbraken. De ChristenUnie wil de mogelijkheid van fysiek aangifte doen bevorderen. Een ander punt is het veiligheidsgevoel; de aanwezige politie in de vlietlocatie gaf onlangs aan dat er te weinig agenten zichtbaar op straat zijn in Maassluis. Kan de burgemeester hierover in gesprek gaan om de zichtbaarheid te vergroten?
Ook krijgen we berichten dat er weinig wordt gedaan met de klachten die doorgegeven worden door buurpreventie aan de gemeente. U geeft aan dat gewerkt wordt aan verbetering. Wij willen u vragen hier goed een vinger aan de pols te houden.
De wethouder is trots op de door hem gekozen werkwijze, maar wat ons betreft is er een grote slag nodig in wijkparticipatie. Goed overleg in de wijken, waarbij inwoners betrokken worden bij alles wat er speelt in de wijk. Dit is nog een enorme uitdaging.

Financiën en economie

Financiën en economie

Complimenten aan de directeur financiën zijn staf en de wethouder voor de leesbaarheid van de begroting en het financieel evenwichtig karakter. Ook de nieuwe informatie rond bijvoorbeeld subsidies. De mei-circulaire heeft financieel redding geboden.

De ChristenUnie staat een voorzichtig financieel beleid voor. Naar onze mening is het meest belangrijk om de voorzieningen die we in de stad hebben goed te onderhouden. Nieuwe projecten vinden we alleen zinvol wanneer er echt een duidelijke meerwaarde is voor de stad.

We willen een stabiele gemeente. En wanneer ben je stabiel?
Wanneer je je plannen weet te realiseren, op tijd en binnen de financieel gestelde kaders. Dit gaat nog niet altijd goed in onze stad.

Wij vinden het belangrijk dat er voor starters voldoende woningen komen. Wij denken aan klusappartementen voor starters in bestaande panden. In ‘s Gravezande in een school kunnen starters vanaf €50.000 een klusappartement kopen. Hiermee boor je een markt aan die in Maassluis er niet is en geef je bestaande panden een tweede leven. Wij horen graag hoe het college hierover denkt en overwegen in de tweede termijn een motie hierover in te dienen.

Ten aanzien van het hondenbeleid is de ChristenUnie van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft. Er is ook structureel ruimte om dit te kunnen dekken. De ChristenUnie vindt gedragsverandering belangrijk, verhoog desnoods de boetes bij heterdaadjes om dit te bewerkstelligen.

Hart, hoofd en handen

Hart, hoofd en handen
Een stad besturen doe je met hart, hoofd en handen. Dit betekent dat je goed nadenkt , aandacht hebt voor de ander en de handen uit de mouwen steekt.
Dit is een Bijbels principe. Maar in de Bijbel staat nog een mooie tekst waarin we worden vergeleken met een lichaam.
Waarbij het hoofd niet tegen de voet kan zeggen: ik heb jou niet nodig.
En als iedereen een oog zou zijn, dan zou je niet kunnen horen.
Als het hele lichaam oor zou zijn, hoe zou je dan kunnen ruiken.
Het is zelfs zo dat de lichaamsdelen die het zwakst lijken, het meest noodzakelijk zijn.

Het is belangrijk om zo naar elkaar te kijken. Als gemeente, als college en raad. Als coalitie en oppositie. Als verschillende partijen en verschillende personen.
Als stad, met zoveel verschillende mensen en culturen. Waardeer elkaar en geef elkaar ruimte.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt