MAASSLUIS | Op 8 juli j.l. heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld ten aanzien van de stand van zaken van het project ‘Herinrichting Prinses Julianalaan’. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen in de door u gestelde volgorde. B&W: Doordat wij in tijd en timing de beantwoording hebben willen afstemmen met dit project is de onderstaande beantwoording van deze vragen helaas niet gelukt binnen de gestelde termijn.

1. Onlangs is er een enquête uitgevoerd onder omwonenden van de Prinses Julianalaan. Hoe kun het dat bij een anonieme enquête ook nieuwe bewoners van De Kade zijn benaderd. Deze toekomstige bewoners zijn mogelijk niet ingeschreven in Maassluis. Is hiervoor het adressenbestand van de ontwikkelaar gebruikt?

Het adressenbestand van de projectontwikkelaar van De Kade is inderdaad gebruikt. Ook heeft er een bericht gestaan in de nieuwsbrief van De Kade en op onze website.
Hoe kunnen toekomstige bewoners van De Kade een visie hebben op de Prinses Julianalaan? Veel toekomstige bewoners zullen immers de verkeerssituatie van onze stad en de problematiek van de Prinses Julianalaan niet kennen.

We proberen alle betrokken partijen (hier horen ook de toekomstige bewoners van De Kade bij en niet direct betrokken partijen bij) mee te nemen in dit project. Het doel van dit participatie traject is te komen, tot een veilige weginrichting die de leefomgeving van de Prinses Julianalaan zo positief als mogelijk beïnvloed. Vanuit de toekomstige bewoners kwam bijvoorbeeld onder andere naar voren dat dit de route wordt naar de toekomstige school van hun kinderen.

2. Het ontwerp café voor de herinrichting van de Prinses Julianalaan gaat in deze periode van start. Wij maken ons zorgen over de ruimte die er is voor bewoners om te ontwerpen. Kunt u aangeven op welke manier bewoners ontwerpruimte hebben op het gebied van:
a Verkeersveiligheid (geen hoge snelheden)
b Voorkomen van trillingen (geen schade meer aan de woningen)
c Verminderen milieuoverlast (verminderen geluid, fijnstof)

In de ontwerpcafés hebben de bewoners de kans gekregen om hun wensen en zorgen over de toekomst van de laan te uiten. Deze worden in de eerste principeontwerpen meegenomen en deze principeontwerpen worden ook doorgerekend op geluid en trilling overlast. Kort gezegd willen we de Prinses Julianalaan zo goed als mogelijk inrichten, in samenwerking met zowel de bewoners als (toekomstige) gebruikers.

3. In hoeverre is de DCMR betrokken bij de herinrichting van de Prinses Julianalaan i.v.m. de milieuaspecten?

Omdat de woningen langs de Prinses Julianalaan niet op de saneringslijst wegverkeerslawaai van de DCMR staan, is de DCMR hier niet bij betrokken. Wel zullen wij extern advies inwinnen en geluid- en trilling-onderzoeken en metingen laten doen tijdens dit project.

4. Maakt het verbeteren van de afwatering ook onderdeel uit van de ontwerpfase? En is dit project ook onderdeel van Maassluis Rainproof?

Deze herinrichting is geen direct onderdeel van Maassluis Rainproof, maar afwatering is zeker een belangrijk aspect dat wordt meegenomen.

5a. Opvallend is dat Adviesbureau Mobycon betrokken is bij het fietsplan, bij de herinrichting Prinses Julianalaan als ook bij de mobiliteitsvisie. Was het niet beter geweest om hier een Europese aanbesteding te doen, gezien het feit dat alle afzonderlijke opdrachten opgeteld ondertussen een grote aanbesteding betreft?

Het gaat om losstaande projecten, een Europese aanbesteding was niet nodig.

5b. Voor wat betreft het Project Prinses Julianalaan: Kunt u aangeven hoeveel bureaus zijn uitgenodigd om een offerte op te stel/en en van hoeveel bureaus een offerte is ontvangen?

Er zijn vier bureaus gevraagd om een offerte in te dienen. Wij hebben van drie daarvan een offerte ontvangen.

6. Klopt het dat het Project Metropolitane fietsroute (MFR) niet aan de orde is gekomen tijdens de periodieke gesprekken met de bewoners van de Prinses Julianalaan? Terwijl er verregaande ontwikkelingen waren vanuit de MRDH?

Tijdens de eerste gesprekken waren de plannen voor de MFR nog in een vroeg stadium, ze zijn van het begin af aan globaal met de bewoners gedeeld. De MFR is nu onderdeel van het herinrichtingsproces.

7. Heeft u onderzoek gedaan naar gemeenten (zoals bijvoorbeeld Maas/and) die een doorgaande route in het verkeersbesluit als 30km hebben aangemerkt met de hierbij passende inrichting zoals het creëren van een versmalling?

De hoeveelheden verkeer die nu over de laan rijden en die in de toekomst verwacht worden lenen zich niet voor een 30 km/h inrichting. Desondanks wordt dit wel meegenomen in de uitwerking van de varianten voor het ontwerp van de laan.

8. Er zijn ontwikkelingen in Nederland om toe te werken naar een standaardsnelheid van 30 km binnen de gehele bebouwde kom. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en hoe ziet u dit voor Maassluis?

Wij zijn op de hoogte van deze ontwikkelingen maar wij zien dit op dit moment nog niet als een realistisch plan. De benodigde herinrichtingen om dit voor elkaar te krijgen zullen veel kosten met zich meebrengen. Wat het effect op de verkeersstromen in de stad zal zijn, zal grondig moeten worden onderzocht. Daarnaast zal het een zeer nadelig effect op de rijtijden van de hulpdiensten hebben.

9. Tenslotte, bent u met ons van mening dat het niet zo mag zijn dat de al overbelaste Prinses Juliana/aan de oplossing moet worden voor de verkeerstoename van De Dijk en De Kade?

Bij de raadsconsultatie in januari 2019 over de verkeersontsluiting de Kade is afgesproken om tot een zo goed mogelijke verdeling van het (extra) verkeer te komen. Hiertoe wordt ingezet op een 3-tal onderdelen, waarvan de verkeersveilige herinrichting van de Prinses Julianalaan er één van is.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    17 oktober 2020 at 13:53

    Er heerst nog een pademie in Maassluis. tunnelvisie