foto: Wallstrand

Bij ‘geluidsscherm langs A20’ is voor alsnog geen budget is opgenomen

MAASSLUIS | Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak John Dolstra (fractieleider CU) kritiek uit over de kadernota, waarin plannen en financiering voor de komende tijd zijn vastgelegd. Zaken waarover zijn partij B&W aanspreekt: financieel beleid, subsidies, duurzaamheid, InBlik, Myositis, social cohesie, sporthal Haydnlaan, Handhaving, armoedebeleid, geluidsscherm A20.

Voorzitter

Vanavond behandelen we de kadernota 2020-2023 en voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding willen wij aan de gemeenteraad en het college onze verwachtingen uitspreken en de kaders meegeven voor de conceptbegroting. Ook willen wij onze punten met u delen en aan het college onze onderwerpen meegeven die wij graag verwerkt willen zien in de begroting.

Wanneer wij vanuit financieel perspectief naar deze kadernota kijken ligt er bij het college nog een grote uitdaging om in het najaar met een begroting te komen die aansluit bij het financieel perspectief wat zijn oorsprong vindt bij deze kadernota.

Omdat we deze keer voor het eerst de kadernota vaststellen (Redactie: voorheen was het ter kennisname) heb je als Raad drie opties te weten: Je keurt hem goed, Je keurt deze af of je verzoekt deze uit te stellen zodat het college tijd krijgt om een aantal aanvullende zaken hierin mee te nemen en voorafgaand aan de begroting deze voor te leggen aan de Raad. Onze keuze zal worden bepaald wat wij terug horen over onze voorstellen en of dit op steun kan rekenen. In deze kadernota zullen wij alleen ingaan op zaken die wij u als kader mee willen geven voor de conceptbegroting.

U noemt in deze kadernota de hoofdlijnen van beleid die een uitwerking zijn van het akkoord dat in mei 2018 is gesloten onder het motto Samen Maassluis investeren in een duurzame toekomst. Daarin staat dat u zich verantwoord voelt voor het welzijn voor zowel de inwoners, de omgeving en de toekomst. Daarover verschillen wij niet van mening.

Over duurzaamheid hebben we al veel gezegd. Als raad zouden we periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van het beleidsplan. Al een jaar lang wachten we op dit periodiek overleg. Zelfs eenvoudige zaken als promotie van duurzaamheidsmaatregelen zien we niet helder terugkomen in onze stad. Al jarenlang staan er doelen genoemd m.b.t. voortrekker, stimulator en informatieverstrekking maar we zien geen heldere uitvoering van de afgesproken plannen.

U wilt graag inzetten op de sociale cohesie en schrijft dat Maassluis een stad moet zijn waar iedereen meedoet. De ChristenUnie gaat hierbij nog een stap verder en wil juist dat ook integratie tussen bevolkingsgroepen meer vorm krijgt zodat geen parallelle samenleving ontstaat. Goede voorbeelden om op een natuurlijke wijze vorm te geven aan integratie zijn de langste tafel en bouwdorp Oost.

Voor alle jongeren, ook zeker die van Myosotis die uit hun clubgebouw Inblik zijn gezet en de disco avonden niet meer kunnen organiseren vraagt om een oplossing. College, geef deze jongeren van Myosotis op korte termijn een ruimte waarin zij weer ten volle hun activiteiten kunnen ontplooien. Daarbij zijn wij van mening dat het locatie gebonden jongerenwerk in inblik nooit zal worden uitgevoerd zoals het college het destijds heeft omschreven, omdat dat simpelweg een slecht onderbouwd plan was. Niet realistisch en vooral bedoeld om de jongeren van Ummah Wahida een plek te geven.

In uw algemeen financieel beeld gaat u in op de IBP gelden (Redactie: Interbestuurlijk Programma voor samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) en wilt u uitvoering geven aan de nog niet gedekte posten.

Het is voor de ChristenUnie een dilemma. Enerzijds vinden wij belangrijk om armoede en eenzaamheid aan te pakken. Dit met een heldere aanpak en hierover visie en daadkracht te zien van het college. Maar anderzijds gaan we mee met de VVD wanneer de heer Snoeck aangeeft dat dit niet ten koste mag gaan van het fysieke domein.

veiligheid, leefbaarheid en welzijn

Bij veiligheid en handhaving vinden wij belangrijk dat gevolg zal worden gegeven aan de top 3 van ergernissen uit de monitor veiligheid, leefbaarheid en welzijn. Te weten te hard rijden, wij denken hierbij als voorbeeld aan de Prinses Julianalaan, rommel en hondenpoep op straat. De ChristenUnie is op dit punt van mening om meer in te zetten op handhaving en bewustwording. Als handhavers daar waar mogelijk meer bekeuringen uitdelen geeft dat in combinatie met bewustmaking een maximaal effect. Realistisch en haalbare doelen zijn meer dan gewenst als we kijken naar de vele tienduizenden euro die zijn uitgegeven voor het nieuwe hondenbeleid.

In het onderwerp Economie en Citymarketing blijven wij het vreemd vinden dat eerst een fte worden aangenomen voordat we een evaluatie hebben ontvangen over dit onderwerp. Verder missen wij in de tekst de overige pijlers uit de destijds vastgestelde nota economie. Een van de punten die wij als ChristenUnie belangrijk vinden is techniek en daarvoor mensen opleiden. Juist omdat de investeringen ook bij het Rijk achterblijven en dit een negatief effect heeft op het accres.

Bij onderwijs vinden we het behouden van bouwdorp Oost of een soortgelijk alternatief belangrijk. Het uitgangspunt van de ChristenUnie is dat ook voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie gaan er leuke dingen te doen zijn in de zomervakantie.

De ChristenUnie vindt het geen goed voorstel om investeringen die nodig zijn voor het realiseren van de Sportzaal aan de Sportlaan te halen uit de reservering van de Haydnlaan. Ook de nieuwbouw aan Haydnlaan moet worden meegenomen in deze begroting. Door het college is steeds aangegeven aan zowel de verenigingen als de Maassluis sportraad dat hiervoor budget is. Wij zullen daarom een motie mee indienen om hiervoor budget te realiseren en zien dit voorstel graag terug in de komende begroting. Ook vinden wij dat er wat gedaan moet worden aan de sportzaal Parkiet, om ook deze zaal op een goede manier in gebruik te houden.

De planning van de sportzaal aan de Sportlaan zien we niet als realistisch gelet op het verzet van de omwonenden en belanghebbenden over de parkeer problematiek in hun wijk en hun mogelijkheid van juridische stappen die het proces weer jaren op achterstand kan zetten.

Bij het sociaal domein vinden wij dat armoedebeleid en schuldpreventie hand in hand moeten gaan Dit zijn bij Stroomopwaarts nog steeds twee werelden en wij dragen het college op om hierin verandering aan te brengen.

Omdat in deze kadernota de lasten onvermijdelijk zullen stijgen om de stad financieel gezond te houden zijn wij er voorstander van om de komende tijd te staan voor een sober maar doelmatig beleid. Waarbij iedere inwoner die dit nodig heeft de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Wij streven ernaar dat Maassluis blijft behoren bij de 50% goedkoopste gemeenten en maken ons zorgen over de voorgestelde verhogingen waarbij de lasten met 11 procent zullen stijgen.

Verder zijn we van mening dat het subsidiebeleid nog steeds te wensen overlaat.

In de begroting 2019 staat dat we in 2019 de huidige subsidie structuur in het sociaal domein gaan evalueren. Dit is cruciaal!

Beter beleid en controle van vooral de grote subsidies in onze stad zijn voor ons een belangrijk kader voor 2020. Om de sturingsmiddelen door de Raad te verbeteren zullen wij een motie indienen m.b.t. een meer resultaatgericht subsidiebeleid.

Ons algemene beeld over deze kadernota is met verwijzing naar het nog niet meegenomen nadelig effect van de meicirculaire dat deze naar onze mening onvoldoende zal aansluiten bij de conceptbegroting. Ten aanzien van het in het coalitieakkoord opgenomen punt geluidsscherm langs de A 20 constateren wij dat ook hiervoor vooralsnog geen budget is opgenomen. Wij vertrouwen erop dat dit geen belemmeringen zal opleveren voor de plannen en de samenwerking met de bewonerscommissies.

Wij luisteren eerst naar de inbreng in eerste en tweede termijn van de fracties en de reactie van het college op de moties en zullen in de tweede termijn aangeven hoe wij met deze kadernota zullen omgaan.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt