‘Vertrouwen, verbinden en samenwerken’ kernwoorden voor de ChristenUnie

MAASSLUIS | In de aanloop naar 2018 is het goed om in alle rust nu te lezen waarvoor de partijen staan die straks deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Vandaag geeft de ChristenUnie aan wat haar kernwaarden en thema’s zijn waarop het programma van de partij wordt gebaseerd. Daarbij gaat de ChristenUnie om de menselijke maat.

Fractieleider John Dolstra vat het als volgt samen: “De gemeente moet meer luisteren naar inwoners en hen inspraak geven, de gemeente moet midden in de stad staan. Inwoners zijn aan zet en burgerinitiatieven mogen niet in een la blijven liggen”.

Daarnaast zijn er diverse thema’s die de partij ook in 2018 belangrijk vindt. Onderstaand legt de partij per onderwerp haar visie uit. Klik op het onderwerp om de visie te lezen.

1 Meer luisteren naar en inspraak inwoners

De ChristenUnie staat voor een overheid die dienstbaar, zorgvuldig, transparant en met visie onze mooie stad bestuurt. Om dit doel te bereiken zetten wij de komende periode in op meer samenwerking en inspraak voor alle inwoners. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen naar de inwoners van Maassluis wordt geluisterd, maar dat zij meer worden betrokken bij alle plannen in het stadhuis op sociaal gebied en tevens mogen meebeslissen over de invulling van hun buitenruimte. Daarbij is het wijkgericht werken voor ons een belangrijk speerpunt.

In de wijk moet er nauw contact zijn met bewoners over diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor de eigen buurt. De ChristenUnie heeft met vele groepen, w.o. de bestuurders van de bewonerscommissies van de Vloot en de drie Componisten, de Vliet, Woonpark Boonervliet, de Vertowijk, Bewonersbelangen Talmastraat en omgeving, het Sparrendal, wijkvereniging de Flat, maar ook met maatschappelijke organisaties, verenigingen en vele individuele inwoners, een goede band opgebouwd.

2 De gemeente midden in de stad

Op het stadhuis wordt gewerkt aan een organisatieverandering. Een flexibele organisatie, die midden in de stad staat, die open staat voor maatschappelijke initiatieven en die actief oppakt en verder brengt. De burgemeester heeft aangegeven dat over een jaar de veranderingen merkbaar moeten zijn.

De ChristenUnie zou graag zien dat deze nieuwe werkwijze zo snel mogelijk wordt toegepast bij de wielervereniging. Na jarenlang sparen wil de vereniging een clubgebouw aan het parcours realiseren. Maar het wachten op groen licht is ondertussen een langeafstandsrit geworden van een hoge categorie. Dit gebied van schaatsbaan tot wielerparcours is wat ons betreft een onontdekte parel van Maassluis. Het gebied heeft potentie en ligt vlakbij de nieuwe woonwijk De Kade.

3 Inwoners aan zet

Inwoners aan zet en burgerinitiatieven mogen niet in een la blijven liggen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat alle inwoners, bedrijven en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bewonerscommissies, in Maassluis zelf mee kunnen praten over toekomstige ontwikkelingen in Maassluis.

Wij willen graag met iedereen de dialoog aangaan om de kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving beter te benutten en samen keuzes te maken voor de komende jaren. Wij vinden dat burgerinitiatieven niet in een la mogen blijven liggen, maar dat er echt werk van gemaakt wordt om te komen tot gezamenlijke resultaten. Je kunt dan denken aan goede sport- en cultuurvoorzieningen, maar ook het bevorderen van een gezonde leefstijl.

In de economie en bedrijfsomgeving gaat het om werk, ook voor mensen in de beschutte werksfeer en in bedrijven en winkels, om duurzaamheid, recreatie en het bevorderen van de zorg en de vrijetijdseconomie.

4 Nieuwe sporthal of -zaal niet op de Sportlaan

De ChristenUnie ziet geen mogelijkheden voor een nieuwe sportzaal aan de Sportlaan. Onze overwegingen zijn steeds geweest dat die plek niet geschikt is vanwege de huidige hoge parkeerdruk in dat gebied en de aanwezigheid van beschermde roeken. Ook de bewonerscommissie in de omgeving van de Sportlaan heeft zich fel gekeerd tegen de plannen om daar een sportzaal te realiseren.

Wij vinden om meerdere redenen dat onderzocht moet worden om een nieuwe sporthal te realiseren in het Wilgenrijk en dat het college met Lely hierover in gesprek gaat. Een andere verkenning voor een sporthal zou in de omgeving van het CKC-terrein kunnen plaatsvinden met ontsluiting bij het Shellstation op de laan 40-45.

5 Fusie bibliotheek met Vlaardingen

De ChristenUnie is van mening dat de huidige bibliotheek in samenwerking met Midden Delfland prima draait en is geen voorstander van een fusie met Vlaardingen.
6 Veiligheid en handhaving

Hierbij denken wij aan een veilig gevoel op straat, op school en thuis voor iedereen. Meedenken op het gebied van de openbare orde, regels en vergunningen. Maar ook aan voldoende agenten op straat en in de wijken.
7 Onderhoud in een duurzame woonomgeving

Wonen in een groene en duurzame woonomgeving en onderhoud buitenruimte. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd om in de komende periode meer te gaan investeren in een groene en duurzame stad door beter onderhoud in de wijken.

Wij hebben het college gevraagd extra controle uit te voeren op de kwaliteit van de uitvoering van het onderhoud en schoonhouden van de buitenruimte en daar waar mogelijk extra maatregelen te nemen om te zorgen dat de kwaliteit van de buitenruimte op het afgesproken niveau komt en waar mogelijk buurtbewoners hierbij te betrekken.

8 Opschonen in de wijken

Opschonen in de wijken een initiatief van de ChristenUnie. Het creëren van een mooie en schone wijk doe je samen. Regelmatig vindt u een enthousiaste club mensen van de ChristenUnie die een wijk schoonmaken. Dit gebeurt in overleg met de bewonerscommissies en ook als het mogelijk is in samenwerking met leden van de bewonerscommissies.

Gevaarlijke situaties bij stoepen en straten, maar ook bij speelvoorzieningen, die wij in de wijk tegenkomen, geven wij door aan het meldpunt ‘Schoon Heel Veilig’. Wij vinden het belangrijk om hiermee een steentje bij te dragen aan het mooi en schoon houden van de wijken in Maassluis en ter stimulering van het college.

Deze actie doen wij regelmatig en is niet campagnegebonden.

9 Waterbus naar Maassluis

Op 10 november 2016 is bij de begrotingsbehandeling in de Raad een door de ChristenUnie ingediende motie, om de waterbus ook naar Maassluis te krijgen, unaniem aangenomen. Dit met het oog om naast de Hoekse lijn ook vervoer over water in te zetten. Nu er enorme vertragingen in de oplevering van de Hoekselijn zijn ontstaan, is de vraag: wat heeft het college tot nu aan deze motie gedaan om zich daadwerkelijk in te zetten bij de daarvoor geëigende instanties voor het realiseren van personenvervoer over water van en naar Maassluis.

Naast de winter die eraan komt en die ook in het openbaar vervoer de nodige files zal veroorzaken, zou het voor de inwoners van Maassluis een goed alternatief zijn geweest, zeker nu de oplevering van de Hoekse lijn nog wel even op zich laat wachten.

Een ander punt is dat Maassluis ook meer mensen vanuit andere steden wil trekken. Met het in aanbouw zijnde hotel op de Govert van Wijnkade zou het gebruik van een waterbus een extra stimulans geven aan de vrijetijdseconomie en dat is goed voor de werkgelegenheid in Maassluis en voor haar inwoners.

10 Hondenbelasting afgeschaft

Vorig jaar hebben Maassluis Belang en ChristenUnie hiervoor nog een motie ingediend die het toen niet haalde. Alleen ChristenUnie en Maassluis Belang waren voor. De overige partijen waren tegen. We hebben nu een positief punt voor de hondenbezitters: de hondenbelasting wordt afgeschaft! We zijn nog steeds geen fan van het nieuwe hondenbeleid. Maar als je het in de praktijk tot een succes wilt maken, moet je de hondenbelasting afschaffen en gelukkig is dit nu gebeurd.
11 Toegankelijkheid voor minder validen

Het ontbreken van opritjes voor je scootmobiel, looproutes voor blinden die worden belemmerd door bossages, het blijft een aandachtspunt voor de ChristenUnie. Specifiek hebben wij bij de begrotingsbehandeling de situatie bij het Sparrendal naar voren gebracht, waar bij de ene flat wel een afrit is gemaakt voor mensen met een scootmobiel, maar deze ontbreekt bij de andere flat. De wethouder heeft toegezegd dat dat zijn aandacht zal hebben.
12 Sporten voor mensen met een beperking

De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de sportmogelijkheden voor volwassenen en kinderen die lichamelijk of sociaal minder handig zijn. Er is al veel in de stad. Maar nog steeds moeten veel Maassluizers buiten onze stad op zoek naar de juiste voorzieningen. Zo worden bijvoorbeeld geschikte omkleed-voorzieningen in het zwembad gemist. Aan de wethouder is gevraagd te onderzoeken hoe de mogelijkheden tot bewegen en sporten voor mensen met een beperking kunnen worden uitgebreid. Sportvereningen, zwemclubs, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen en fysiotherapeuten moeten worden betrokken bij deze verkenning. Een motie ingebracht op dit punt door onze fractie is unaniem aangenomen.

Verder blijven wij ons inzetten voor de kinderen van Myosotis met een verstandelijke beperking, Zij hebben hun mooie plek in InBlik, bij een politiek proces dat geen hoofdprijs verdiende, moeten verlaten, evenals de ouderen van de Drie Componisten en de Vloot die daar hun plekje hadden gevonden.

Wij zullen nooit toestaan dat de ene groep mensen voor een andere groep wordt ingeruild bij het gebruik van een gebouw. Wij zullen altijd heel goed afwegen en blijven daarbij opkomen voor mensen met een beperking maar ook voor senioren en hen die kwetsbaar zijn.

13 Het sociale domein

Aandacht voor ‘de stille kant van Maassluis’ omvat de beleidsterreinen van welzijn, zorg, jeugd en onderwijs. Wij vinden het belangrijk om continu aandacht te houden voor de complexe en vaak verborgen zorgen rond eenzaamheid, schulden en jeugdzorg. In Maassluis leeft meer dan 10 procent van de kinderen in armoede, maar heeft ook een behoorlijk aantal inwoners schulden.

Wij vinden de ‘armoedecoalitie Utrecht’, waarin een bundeling van maatschappelijke organisaties een tienpuntenlijst heeft opgesteld voor armoedebestrijding en schuldenaanpak, een goede aanpak. Je kunt pas echt perspectief bieden als het armoedebudget meegroeit met het aantal mensen die leven in armoede.

14 Wegwerken taalachterstand in het onderwijs

De ChristenUnie zal blijvend aandacht vragen voor het voorkomen van taalachterstand.
Daarnaast willen wij de achterstand bij het onderwijs en het verkrijgen van stageplekken voor inwoners met een migratieachtergrond verkleinen.

15 Geluidswal langs de A20

Wij juichen het burgerinitiatief om de geluidswal op te hogen van harte toe. Geluidsoverlast heeft een grote impact op het woongenot en daarom vinden wij als ChristenUnie dat het ophogen van de geluidswal noodzakelijk is en gaan wij er vanuit dat dit werk spoedig zal aanvangen. Zeker nu dit punt ook door de andere fracties in Maassluis breed wordt gedragen. Tevens hebben we gevraagd om de geluidswal langs de A20 door te laten lopen ten oosten van de Rozenlaan.
16 Open haarden, kachels en houtrook

Samen met D66 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Regelmatig ontvingen wij in de afgelopen periode klachten van mensen die last hebben van houtrook. Hoewel een gevoelig onderwerp, want veel mensen houden in de winteravond van open haardvuur, delen wij de zorgen van mensen die om gezondheidsredenen er last van hebben. Vanuit onze verantwoordelijkheid is het goed dat wij ook binnen de politiek hier aandacht voor hebben gevraagd.

Vanuit het college is aangegeven dat leefbaarheid en veiligheid hoog op de lijst staan en dat zal worden bekeken of er een aanpassing mogelijk is binnen de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat er een koppeling gemaakt wordt tussen stoken en waarschuwingen van DCMR. Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd met de stad over dit onderwerp. Wij hebben dan ook gevraagd of het mogelijk is om automatische meldingen te krijgen van de DCMR wanneer het daadwerkelijk geen stookweer is.

17 Gevolgen Gasboringen Gaaglocatie

Gasboringen Gaaglocatie en mogelijke gevolgen voor Maassluis. Op verzoek van leden van de Bewonerscommissie Vertowijk m.b.t. mogelijke gevolgen voor de woningen door bodemdaling in dat gebied, heeft de ChristenUnie op 18 augustus 2017 hierover vragen gesteld aan het college met een afschrift aan de provincie en onze tweedekamer fractie.

In haar antwoord geeft het college aan dat zij geen voorstander is van gaswinning binnen of tegen haar gemeentegrenzen, dat zij ten aanzien van de mogelijke bodemdaling een zienswijze heeft ingediend en dat Haskoning-DHV een quick scan heeft uitgevoerd. De eerste resultaten van de quick scan en de lage gasprijs hebben erin geresulteerd dat de NAM voorlopig geen gas gaat winnen onder Maassluis. Hierover is op 28 augustus 2017 een persbericht uitgegaan. Wij houden voor de toekomst de vinger aan de pols.

18 Vlietlocatie

Vlietlocatie: huidige activiteiten één op één over naar een nieuwe recreatieruimte. De ChristenUnie heeft zich van meet af aan steeds ingezet voor significant meer woningen voor de senioren met daarbij een moderne nieuwe recreatieruimte. Zonder andere partijen iets tekort te doen is dat gelukt. Wij hebben op dit punt heel goed samengewerkt met de Bewonerscommissie de Vliet en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

Fijn dat de senioren die straks verhuizen naar de nieuwe Vlietlocatie gebruik kunnen maken van een mooie inpandige recreatieruimte. Maar wij willen wel de vinger aan de pols houden en voor ons is het doel pas echt bereikt als alle huidige activiteiten zoals de biljartclub en andere groepen, die nu gebruik maken van de oude recreatieruimte, één op één zijn overgegaan naar de nieuwe recreatieruimte.

19 Hart, hoofd en handen

Een stad besturen doe je met hart, hoofd en handen. Dit betekent dat je goed nadenkt, aandacht hebt voor de ander en de handen uit de mouwen steekt. Dit is een Bijbels principe. Maar in de Bijbel staat nòg een mooie tekst waarin we worden vergeleken met een lichaam. In een lichaam zijn alle lichaamsdelen belangrijk. Het is belangrijk om zo naar elkaar te kijken. Als gemeente, college en raad. Als coalitie en oppositie. Als verschillende partijen en verschillende personen.

De ChristenUnie ziet het als een fantastische opdracht en uitdaging om de verbindingen, het vertrouwen en de samenwerking tussen mensen, maar ook de verschillende culturen en mensen met een migratieachtergrond, dichter bij elkaar te brengen in Maassluis en de banden te versterken met onze belangrijke boodschap.

Waardeer elkaar en geef elkaar ruimte!

Verbinden, vertrouwen en samenwerken: het zijn werkwoorden en ze komen niet vanzelf. Als ChristenUnie willen we uw vertrouwen waard zijn. Ook in 2018!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt