MAASSLUIS | De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over straatraces. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. In hoeverre bent u bekend met het feit dat er regelmatig illegaal straatraces plaatsvinden zowel binnen als buiten de bebouwde kom?

Van alle incidenten, inclusief straatraces, worden wij via de Politie en Handhaving en toezicht, op de hoogte gehouden.

2. Naast meldingen bij de politie worden wellicht ook elders meldingen gedaan, zoals bij de DCMR. Gebruikt u hiervoor de verschillende informatiebronnen en heeft u door meldingen van inwoners een goed zicht op de overlast?

Wanneer de meldingen (aard of hoeveelheid) hiertoe aanleiding geven, wordt nader onderzoek gedaan bij bronnen die ook informatie zouden kunnen verstrekken. In deze situatie is dit ook aan de orde geweest. Het is duidelijk dat er overlast wordt ervaren.

Bij de DCMR zijn in 2015 en 2016 geen klachten over straatraces in Maassluis ontvangen. De DCMR heeft hierbij aangegeven dat, op het moment dat bewoners klagen over (geluids)overlast van straatraces, zij hen direct doorverwijzen naar de politie.

Bij de Politie zijn klachten bekend op de Hoge Zeedijk.

Bij het Meldpunt Schoon, heel & Veilig van de gemeente zijn drie meldingen van overlast in 2015 ontvangen. In 2016 zijn geen klachten of meldingen binnengekomen. De meldingen van 2015 hadden betrekking op de Kwartellaan, Camusdreef en de Deltaweg. Deze klachten zijn telefonisch met de melder besproken.

Bij Handhaving & Toezicht zijn geen meldingen ontvangen m.b.t. straatraces. Wel is uit eigen bevindingen in de afgelopen periode gebleken dat op meerdere plekken weleens straatraces worden gehouden.

3. De afgelopen jaren bleek het, ondanks de specifieke aandacht hiervoor van de politie, lastig om deze straatraces aan te pakken en straatracers aan te houden. Welke mogelijkheden heeft u om de inzet van de politie te vergroten?

De burgemeester gaat niet over de feitelijke inzet en formatie van de politie. Wel kan verzocht worden om extra toezicht wanneer hiertoe aanleiding is. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat op meerdere plekken straatraces worden gehouden. Dit leidt soms tot overlast bij omwonenden. Momenteel wordt bekeken of- en zo ja wat de mogelijkheden zijn om fysieke maatregelen te treffen om straatraces te verminderen of voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan barrières op de weg, zodat hoge snelheden niet meer kunnen worden gehaald.
Daarnaast hebben de betreffende locaties extra aandacht van de Politie en Handhaving & Toezicht.

4. Welke mogelijkheden ziet u voor de inzet van een mobiele camera van de politie ofwel de gemeentelijke mobiele camera?

Zoals u weet, heeft de gemeente een mobiele camera unit (MCU). Deze camera mag pas als ‘laatste redmiddel’ worden ingezet, wanneer andere maatregelen –zoals (extra) toezicht en fysieke maatregelen- niet het gewenste effect sorteren. Proportionaliteit en subsidiariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Op dit moment is de inzet van de MCU voor straatraces niet aan de orde en wordt de camera elders ingezet.

De politie heeft ook mobiele camera’s, maar deze kunnen niet op korte termijn op verzoek van de burgemeester worden ingezet. Net als bij de inzet van de gemeentelijke MCU moet er sprake zijn van ernstige verstoring van de openbare orde of van misdrijven of overtredingen. Een aantal meldingen van overlast, waarvan sprake is in het kader van straatraces, is hiervoor niet voldoende.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 2 oktober 2016 at 12:52

    Belachelijk dat de wetshandhaver niet alle mogelijkheden mogen inzetten die de techniek ons bied.
    Rechten van criminelen zijn belangrijker.