De fractie van de CU heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over het Ontwerp Tracébesluit (OTB) Blankenburgtunnel.
Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.


 

1. Ook wij vrezen dat op termijn de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg zou kunnen komen vervallen. Gelet daarop is aandacht voor een goede oeververbinding aan de Waterweg belangrijk om ook per fiets te kunnen blijven reizen. In aansluiting hierop willen wij graag van u als college weten of u bereid bent om een zienswijze ‘Fietsen door de Blankenburgtunnel” in overweging wil nemen eventueel samen met Vlaardingen en Schiedam?

Wij hebben kennis genomen van de correspondentie aan de raad daarover, die door de griffie aan het college ter beantwoording is overgedragen. Begin dit jaar heeft de MRDH onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke kosten en baten van een extra fietstunnel bij de Blankenburgtunnel. Uit die studie is naar voren gekomen dat andere oplossingen, zoals behoud van het veer Rozenburg – Maassluis in deze of in een andere vorm, efficiënter zijn. Wij vragen de minister in onze zienswijze om aandacht voor de fietsverbinding tussen de oevers.

2. Bent u bereid om bij Rijkswaterstaat nogmaals de mogelijk aan te geven om de tunnel zodanig te maken dat er op latere termijn een verbinding kan worden gemaakt voor fietsen, scooters en voetgangers?

In het onderzoek van de MRDH is een vergelijking gemaakt tussen het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer en een fietstunnel. Daaruit is gebleken dat het exploiteren van een (langzaam verkeer) veer qua maatschappelijke kosten en baten efficiënter is dan een extra tunnel voor fietsers. Het college is ambtelijk betrokken bij een op dit moment lopend onderzoek van de provincie Zuid-Holland (de verantwoordelijke voor het veer) over de toekomst van het veer. Zowel voor de periode na 2017 als voor de periode na opening van de Blankenburgtunnel. Het in stand houden van het huidige (auto)veer lijkt met de komst van de Blankenburgtunnel niet houdbaar door sterk afnemend gebruik. Het definitieve onderzoek en een standpunt hierover van de provincie verwachten wij begin volgend jaar. Op dit moment bereiden wij hierover samen met de gemeente Rotterdam bestuurlijk een brief voor aan de provincie Zuid-Holland.

3. Een goede veerverbinding Maassluis Rozenburg is voor de voetgangers, fietsen en langzaam verkeer van groot belang. Bent u bereid om zich voor het behoud hiervan maximaal in te zetten?

De gemeente Maassluis is voorstander van het in standhouden van een veerverbinding en trekt hierin samen op met de gemeente Rotterdam. Wij achten daarbij vanuit regionaal perspectief ook de vervoersrelatie tussen (toekomstig) metrostation Maassluis en Rozenburg van belang.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu