Van het kabinet moeten de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 met veel minder geld zwaardere zorgtaken gaan uitvoeren. Daarnaast moet de gemeente ook ondersteuning verlenen aan chronisch zieken en inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking. Al langere tijd maakt het CDA Maassluis zich zorgen over de beperkte tijd, de omvang van de taken en het beperkte budget dat door het kabinet beschikbaar wordt gesteld om onze inwoners te ondersteunen. Daarom heeft het CDA Maassluis de afgelopen begrotingsbehandeling een motie ingediend waarin zeker gesteld wordt dat de beperkte gelden die wij ontvangen alleen mogen worden uitgegeven aan ondersteuning van inwoners met een chronische ziekte, lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Het CDA Maassluis heeft de volgende vragen voor het college van B&W ten aanzien van de forse bezuinigingen op de thuiszorg, begeleiding en ondersteuning van chronisch zieken en inwoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking:

  1. Kan het College aangeven hoeveel middelen onze gemeente per 1 januari 2014 extra zal ontvangen voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid?
  2. Heeft de gemeente in beeld hoeveel mensen binnen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen in het kader van de WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) of de CER (Compensatie Eigen Risico)? Is het College bereid om de doelgroep in beeld te brengen?
  3. Heeft het College voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveau’s van deze inwoners zijn?
  4. Als compensatie voor de bezuiniging wordt door het Rijk geld beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening’. Gaat het College ons deel van deze gelden gebruiken voor de bestaande minimabeleiddoelgroepen of overweegt het College om ook groepen met een inkomen boven de 110% van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden en wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor middeninkomens?
  5. Op welke wijze worden chronisch zieken en inwoners met een lichamelijke en of geestelijke beperking in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt