‘Een andere kijk’

MAASSLUIS | Op dinsdagavond bracht John Dolstra (CU) onderstaande naar voren in het debat over de Kadernota 2018-2021. De partij vraagt onder meer dat B&W in de begroting met een voorstel komt om het tekort van 460.000 euro in 2018 om te buigen naar 0. Daarnaast willen zijn een toezegging dat de voorziene meevallers van 2020 en 2021 in de begroting blijven staan voor de nieuwe Raad en deze niet gebruikt voor nieuwe ruimtevragers. Feitelijk zou de fractie deze kadernota willen afkeuren maar dat ‘past niet in het proces’. Zij hopen met hun bijdrage dat de begroting een beter perspectief zal bieden dan de nu voorliggende kadernota.

Voorzitter,
Op de eerste plaats dank aan de staf directie en medewerkers van het stadhuis voor alle werkzaamheden zoals de beantwoording van vragen en de tafeltjes avond.

Een algemene conclusie over deze kadernota zou kunnen zijn:

Geen beauty en als deze aan een schoonheidswedstrijd had meegedaan zou het de hoofdprijs niet halen.

De ChristenUnie zal in deze kadernota ingaan op het financieel resultaat, hoe gaat het college om met de inwoners van deze stad, de veiligheid, economie, organisatie ontwikkeling, sport cultuur en andere punten.

>> Klik op de PLUS voor de tekst

financieel

Bij het financieel resultaat schrijft u dat de algemene reserve in de periode is gegroeid met ongeveer 4 miljoen, maar je rekent jezelf snel rijk als je daarbij niet in ogenschouw neemt dat er nog achterstallig onderhoud te doen is in de buitenruimte en we rekening moeten houden met meer tegenvallers bij stroomopwaarts de tegenvallers bij Koningshof en nog niet uitgevoerde investeringen. U geeft aan dat deze kadernota inclusief de 1e bestuursrapportage uiteindelijk uitkomt op een totaal tekort van 2.2 miljoen en wil onttrekken uit de reserve. De ChristenUnie vraagt zich af waarom er in deze kadernota alleen uitgaven staan en er nauwelijks is gekeken of er posten zijn waarop bezuinigd had kunnen worden. Wij missen een lijst met ruimtevragers en ruimtegevers.

De uitkering bij de meicirculaire zorg ervoor dat het tekort in 2018 nog 460.000 en 2019 36.000 is geworden. De jaren 2020 en 2021 geven respectievelijk een overschot van 262.000 en 505.000 euro. De schuld per inwoner zal verder stijgen door meer uitgaven en wanneer de rente omhoog gaat zal dit ook effecten hebben op de houdbaarheid van onze begroting. Verder spreekt u gelukkig wel de intentie uit om meevallers vanuit het gemeentefonds in te zetten om de geraamde onttrekkingen aan de algemene reserve te verminderen. De ChristenUnie zou graag zien dat u in de begroting met een voorstel komt om het tekort van 460 duizend euro in 2018 om te buigen naar 0. Daarnaast horen wij graag een toezegging dat u de meevallers van 2020 en 2021 in de begroting laat staan voor de nieuwe Raad en deze niet gebruikt voor nieuwe ruimtevragers.

Met de investeringen die de komende jaren op ons af komen in o.a. onderwijsgebouwen, sportzalen, kademuren en wegen zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Voor de lange termijn willen wij dat het financieel op orde blijft. Gelukkig gaat het op dit moment economisch goed en zal dit mogelijk bij de uitkering van de septembercirculaire een positieve effect kunnen geven.

Omgang met inwoners

Bij de omgang met de inwoners ziet de ChristenUnie dat dit in afgelopen periode minder is geworden en de sociale cohesie afneemt. Wij horen van inwoners dat naar hen niet of nauwelijks wordt geluisterd door het college en dit moet wat ons betreft verbeteren. Ik noem u niet uitputtend de volgend voorbeelden.

De gesprekken met bewoners omgeving Noorddijk Geerkade.

De gesprekken met de vrijwilligers van Myosotis en de afloop daarvan. Het doorzetten van een openjongerencentrum, terwijl hiervoor een onderbouwd stuk ontbreekt.

De ouderen van de Vloot en componisten die zich helemaal niet serieus genomen voelden na indienen van hun petitie en onlangs ook de bewoners van de Dr. Jan Schoutenlaan.

In uw coalitie akkoord staat dat niemand tussen wal en schip mag vallen, maar met deze voorbeelden is het meer een papieren werkelijkheid geworden die af staat van de realiteit en de gevoelens van ouderen en jongeren die bij deze onderwerpen betrokken zijn geweest.

Voorzitter ons voorstel is dat u meer in dialoog gaat, niet alleen informatie verstrekken maar vooral luisteren en kijken of bezwaren kunnen worden weggenomen.

In 2010 heeft u een eigen honk belooft aan de jongeren van Ummah Wahida in de Burgemeesterswijk. In het debat van 11 april hebben wij aangegeven dat we nog steeds van mening zijn dat deze jongeren daar hun eigen plek moeten krijgen. Wij vinden dat in de begroting een bedrag mee genomen zou moeten worden voor een apart buurthuis in de Burgemeesterswijk. Zodat Ummah Wahida daar gebruik van kan maken.

Een ander punt is de discussie over de verplaatsing van de inwoners van de Vliet locatie. De ChristenUnie is van mening dat bij de commissiebehandeling in juni 2014 over het richtinggevend kader Sluispolder west niet zo expliciet is gesproken over een aantal nieuw de bouwen woningen voor de inwoners van de vlietlocatie. Gezien de maatschappelijk zorgen en de ontwikkelingen in de samenleving met als inzet slechts 40 nieuwe woningen voor deze doelgroep wil de ChristenUnie een ander voorstel zien. Waarbij het aantal nieuw te bouwen woningen afhankelijk is van de behoefte bij deze inwoners met daarbij de gebruikelijke voorzieningen.

Veiligheid

Ten aanzien van de veiligheid blijft de ChristenUnie van mening dat sluiting van het huidige politiebureau niet had mogen plaatsvinden. Het is toch van de zotte dat voor een politiepost een verbouwing op kosten van de gemeentelijke begroting plaatsvindt. In plaats van een politiepost in het stadhuis hadden we liever een spreekuur op het stadhuis gezien, in een beschikbaar kantoor. Zonder kostbare verbouwing. Verder wilt u ter bevordering van de veiligheid in de Burgemeesterswijk een extra bedrag uittrekken van 75.0000 en in 2019 38.000 euro. Graag uw toelichting hoe wij de inzet van deze buurtcoach moeten zien en is de Burgemeesterswijk de enige plek in Maassluis waar dit nodig is?

De ChristenUnie vindt veiligheid op de weg een zeer belangrijk punt. Bij de toekomstige ontwikkeling van woningen bij Conline willen wij ter optimalisatie van de verkeersveiligheid op de Julianalaan en het Havenplein vanuit dit gebied een ongelijkvloerse overgang aansluitend op de Laan 40-45. Wanneer alle woningen daar gereed zijn is deze wijk voor wat betreft het aantal vergelijkbaar met het Balkon. De ChristenUnie vind dat de verkeersontsluiting daaraan gelijkwaardig moet zijn. Het maakt de toegang tot die wijk ook veel mooier.

Economie

Voor het onderdeel economie is eerder een visie vastgesteld met een viertal pijlers: Zorg, Haven techniek en detailhandel. Het valt op dat Citymarketing een dominante rol begint te spelen. U wilt 75000 euro extra voor Citymarketing en bedoeld om meer mensen van buiten Maassluis naar Maassluis te krijgen. Terwijl de minder valide inwoners soms jaren moeten wachten op aanpassingen in de buitenruimte. Wij zijn van mening dat 50.000 euro structureel het plafond is en de overige 25 duizend euro zien wij graag structureel in de begroting terug komen om in de wijken aan de slag te gaan met de buitenruimte. Stop met schouwen maar zorg er gewoon voor dat jaarrond teams in de wijken bezig zijn. De leegstandsverordening is wat ons betreft prima al zullen wij ook hierbij wel de vinger aan de pols houden.

Organisatie ontwikkeling

Bij organisatie ontwikkeling vraagt u in deze kadernota een voorschot van een half miljoen voor de reorganisatie. Kunt u toezeggen dat wij voor de begroting eerst een deugdelijk onderbouwd plan krijgen. Wij vragen ons n.l. af of dit niet goedkoper zou kunnen. Ook willen wij als Raad tijdens het proces van de reorganisatie op de hoogte gehouden worden over de voortgang. Wel willen wij u verzoeken de privacy bij gevoelige onderwerpen te waarborgen. Wij hebben n.l. begrepen dat door de leiding bij de gemeentewerf aan medewerkers vragen worden gesteld over de gezondheid. Wij zijn van mening dat dit onderwerp niet thuis hoort in de lijst met vragen bij deze reorganisatie.

Sport en Cultuur

Bij sport en cultuur stellen wij vast dat na vele eindelijk het nieuwe tarievenbeleid vastgesteld. U schrijft verder het plan te hebben voor een sporthal bij de Sportlaan. De ChristenUnie heeft dit vergeleken met het eerdere plan om dit te doen bij CKC. Dat is toen afgewezen op grond van parkeren en een minder geschikte plek. Wanneer je goed kijkt naar de locatie Sportlaan dan kom je precies dezelfde belemmeringen tegen als bij CKC maar u vindt De Sportlaan wel een geschikte locatie, wij denken echter van niet. Daarom in het licht van Citymarketing en een betere verdeling van sportvoorzieningen over de hele stad stellen wij voor om als serieuze plek ook het Wilgenrijk mee te nemen en dan een sporthal. En deze te realiseren in de nabijheid van de nog te ontwikkelen school in dat gebied. Wij horen graag van u of u deze overweging gaat meenemen.

Overige zaken

Verder noemt u een aantal plekken in de stad zoals impuls openbaar gebied Verto wijk. Daarbij willen aandacht voor de mindervaliden die gebruik maken van een scootmobiel en de openbare ruimte ook voor hen toegankelijk te houden of te maken. Ook zorg voor goede fietspaden. U schrijft en zegt dat u dit doet, maar in de stad is dit niet altijd zichtbaar.

Wij maken ons bij de jeugdhulp zorgen voor het niet tijdig kunnen plaatsen van jongeren die hulp nodig hebben door oplopende wachttijden. Wat ons betreft een belangrijk kader voor 2018. Verder steunen wij uw ambitie om meer mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen, want dat aantal is wat ons betreft veel te hoog. De Westland route is al door veel fracties eerder genoemd. Ook aandacht voor het nieuwe beschut werken en de mogelijkheid om mensen vanuit de SW situatie te helpen aan werk in het groen.

Tot slot voorzitter,
In het begin gaf ik aan dat deze kadernota geen hoofdprijs verdiend en niet door gaat naar de volgende ronde .Daarom zouden wij deze willen afkeuren maar dat past niet in dit proces. Wij hopen met onze bijdrage dat uw begroting een beter perspectief zal bieden dan deze kadernota en zoals al door ons aangeven u de meevallers laat staan voor de nieuwe raad in 2018.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt