‘Slaap kindje slaap, Daar buiten loopt een schaap’

MAASSLUIS | Op dinsdagavond bracht Leo Eijskoot (D66) onderstaande naar voren in het debat over de Kadernota 2018-2021. De partij is van mening dat de raad kaders stel, maar nu schetst het college van B&W deze kaders. “Dit college zit er nog maar tot eind maart, daarna is het op de winkel passen tot er een nieuw college aantreedt met een nieuw programma. De komende 3 jaren moeten we een greep doen uit de Algemene Reserve, pas in het vierde jaar gloort er licht.

Inleiding

‘Slaap kindje slaap, Daar buiten loopt een schaap’ We spreken over de raadsinformatiebrief “Kadernota”. Waarom hij zo heet ontgaat mijn partij ten ene male. Voor de niet ingewijden: wij stellen hier vandaag geen kaders vast, wij spreken slechts met elkaar en het college. Een – volgens D66 al jaren – verkeerde gang van zaken. Want hoe hoort het: De raad stelt de kaders vast; het college voert uit. In Maassluis doet het college alles, en de raad vindt het goed. Dat dat zo is lees ik uit het antwoord van het college op de eerste vraag van de CU. Citaat: “Bij de begrotingsbehandeling worden de kaders aangegeven.”

Bezuinigen of lasten verhogen

Is er dan niets over de raadsinformatiebrief te zeggen? Natuurlijk! De voorliggende brief geeft aan dat we de komende 3 jaren een greep moeten doen uit de algemene reserve, pas in het vierde jaar gloort er licht. Alleen dit college zit er nog maar tot eind maart, daarna is het op de winkel passen tot er een nieuw college aantreedt met een nieuw programma.
Dat nieuwe college heeft echter niet erg veel nieuw beleid te maken, immers nu al in de min, dus zal men moeten ombuigen. Voor de buitenstaander: dat betekent bezuinigen of lasten verhogen, Gelukkig voor de gemeentelijke financiën is ook het kabinet in ruste en is er geen nieuw beleid. Jammer natuurlijk voor o.a. het onderwijs, de zorg, de ouderen en het milieu. Maar als je niets uitgeeft, dan hou je over en dus krijgt de gemeente, waarschijnlijk, meer. Een kleinere greep uit de algemene reserve dus en meer mogelijkheden voor het nieuwe college.

Een paar zaken springen uit de raadsinformatiebrief naar voren

> klik onderstaand op de PLUS om te lezen / te sluiten

1. Extra geld voor de organisatie

De ingezette kanteling, die wij toejuichen, kost nu eenmaal geld. D66 is hier voor en heeft alle vertrouwen in de leiding van de organisatie dat dat goed komt. In enkele ontwikkelsessies met ambtenaren heb ik veel betrokken en leergierige mensen ontmoet. Dat geeft vertrouwen voor de toekomt. Van een actieve naar een proactieve organisatie.

2. Extra geld voor city-marketing

Een goede zaak. Maassluis is een pareltje en moet op de kaart gezet worden. Dat geeft nieuwe energie en biedt dus kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Jammer echter dat hierin de Maassluispas, of zo u wilt de ErvaarMaassluispas, niet genoemd wordt. Dit terwijl er toch een raadsbrede motie ligt om hem in te voeren. Een gemiste kans. Waarom wordt de pas hier niet genoemd? Er ligt toch nog een raadsbreed aangenomen motie. Het Westland heeft het wel begrepen. Daar is de Westlandpas geïntroduceerd. Mede gericht op de zorg en individuele zorggelden. We hebben over de Maassluispas trouwens een prachtige informatiebrief ontvangen, maar daarna is het oorverdovend stil.

Accordion Title

U wilt voor een periode van 2 jaar een buurtregisseur aanstellen. Dit mede op verzoek van de Driehoek lees ik in antwoord op schriftelijke vragen. Maar gaat deze regisseur niet het werk van de wijkagent overnemen? Naast het inrichten van een politiepost nu ook taken van de wijkagent overnemen en dit alles op onze kosten! En scheppen we hiermee niet een precedent. Waarom alleen in deze wijk, in andere wijken zijn of kunnen er ook problemen zijn. Een tijdelijke maatregel met een structureel karakter.

Accordion Title

U besteedt in uw informatiebrief slechts 1 pagina aan dit belangrijke domein. Alsof alles goed gaat. En dat terwijl wachtlijsten bij de Jeugdzorg oplopen, er een onverklaarbare groei van 50% bij het zorgteam plaatsvindt en de huisartsen klagen over slechte communicatie. We hebben slechts de overgang van het Rijk naar de gemeente achter de rug, de echte transitie moet nog gebeuren. We kunnen immers met minder geld niet hetzelfde product leveren. Van deze transitie merk ik niets. Een pagina in uw brief zonder een letter over de zorg! D66 maakt zich grote zorgen of alles wel goed gaat en het college wel beseft voor welke uitdaging zij staat. Welke plannen in het kader van de transitie heeft u?

Gemiste zaken

Enkele zaken worden wel gemist en die ik het college toch graag in deze consultatieronde mee wil geven.

Accordion Title

Het industriegebied De Dijk komt maar niet van de grond. Al acht jaar hoor ik: “Let op we zijn in bespreking met een grote afnemer, het contract wordt binnenkort ondertekend”.
Ik geloof daar ondertussen niet zo veel van.  Ook de begraafplaats is nog maar voor de helft ontwikkeld en kost nu al meer. Moeten we niet langzamerhand tot de conclusie komen dat we eens moeten kijken of we de bestemming niet moeten heroverwegen. Niet alleen maar industrieterrein/begraafplaats, maar wellicht ook uitbreiding naar andere functies. D66 denkt hierbij aan woon-werkwoningen of als buffer tussen de bedrijvigheid en de begraafplaats een 3de sporthal. Dan hebben we de terechte bezwaren van de mensen rondom de door u geplande sporthal ook weggenomen. Wellicht zijn beide opties het onderzoeken waard?

Accordion Title

D66 heeft in het verleden al gepleit om zonnepanelen op geluidswallen te plaatsen. Nu u verregaande plannen heeft met de ophoging van het stuk bij de Kastanjedal e.v. en de wal bij Wilgenrijk meer en meer vorm krijgt is dit nog steeds een vurige wens van ons. Hoe staat het college hierin?

Accordion Title

Heeft u er trouwens ook wel eens aan gedacht om een zonnepark(je) op De Dijk in te richten? Hierdoor krijgen bewoners, die niet in de gelegenheid zijn zonnepanelen op hun dak te plaatsen, toch de mogelijkheid duurzaam met energie om te gaan? Ook de lege ruimte in Wilgenrijk, naast Coldenhove, zou hiervoor geschikt zijn. Tevens een mooie plaats voor sportvelden en een sporthal! Zoals wij al jaren bepleiten. Bent u bereid e.e.a. te onderzoeken?

Accordion Title

De duurzaamheid in het algemeen komt maar mondjesmaat aan bod. Ik lees niets meer over het duurzaamheidsfonds. Bestaat dat nog en hoe is/wordt dat gebruikt?
Goed dat u zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis plaatst (of heeft geplaatst), maar waar zijn initiatieven om bewoners te verleiden ook zonnepanelen op hun dak te plaatsen.
Maasdelta doet het bij de nieuwbouw in de Sluispolder al. Goede zaak. Bouwen naar ‘0 op de meter’ moet geen wens maar een eis zijn om een bouwvergunning te krijgen.
Hoe kijkt u hier tegenaan? Het kabinet wil de verplichting dat er in iedere woning een gasaansluiting moet zijn laten vervallen. Heeft u hierop al geanticipeerd bij nieuwe uitgave van vergunningen?

Accordion Title

Maassluis heeft de ambitie om goede, geasfalteerde fietspaden op haar grondgebied te hebben. Uit de jaarstukken blijkt dat het resultaat 0 km is. En dit terwijl er nog veel paden slecht zijn.
Hoe denkt u een inhaalslag te kunnen gaan maken? Verder willen wij graag de toezegging dat het regenboogpad in de plannen voor de nieuwe bestrating van het voorplein Koningshof in een duurzame vorm meegenomen wordt. Als dat niet kan dan in ieder geval de toezegging dat er op een andere plaats een duurzaam regenboogpad komt.

Accordion Title

Wij hebben mooie plannen gezien voor de herontwikkeling van de Vlietlocatie. D66 juicht die plannen toe en is blij dat er een ontwikkelaar is die die plannen ten uitvoer wilt brengen. Maar er is wel een sociaal probleem en dat zijn de huidige bewoners van De Vliet. Nu 110 appartementen, het worden er 40 of 50 maximaal. Terecht wil men er blijven wonen en wel binnen de sociale context; en ook de recreatiezaal behouden. D66 zou graag zien dat u onderzoekt, samen met Maasdelta, of het mogelijk is de nieuw te bouwen sociale woningen boven de geplande supermarkt voor senioren in te richten. Hierdoor is het mogelijk, zeker gezien de te verwachten toename van het aantal senioren in onze stad, levensloopbestendige woningvoorraad te creëren. Ook voor het recreëren moet ruimte gevonden worden. Het Schuurkerkje zou wellicht daarvoor geschikt zijn. Bent u bereid deze zaken te gaan onderzoeken?

Advies

Maassluis timmert goed aan de weg. Dat is een prima zaak vindt mijn partij. We zijn heel verheugd dat we nu, eindelijk, onze blik naar het noorden en westen aan het richten zijn. Het oosten moeten we natuurlijk bestendigen, maar de volle energie moet naar het noorden en westen gaan.

2018 mag geen slaapjaar worden!
Wordt wakker! Kom uit uw slaap. Geen ‘Slaap kindje slaap…’!
Ga aan de slag, inspireer mensen en zoek, samen met een veranderende organisatie, naar nieuwe kansen voor onze stad en zijn bewoners.
Ik kijk uit naar een inspirerende begroting waar wij, volgens u, eindelijk de kaders zullen vaststellen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt