Inwoners en jongeren hebben ook wat te zeggen

MAASSLUIS | D66 vindt dat het college van B&W veel beter moet luisteren naar en veel beter moet communiceren met haar inwoners. Diverse initiatieven die worden voorgesteld door de inwoners moeten serieus worden genomen en worden ondersteund: “Niet gelijk zeggen dat e.e.a. niet mogelijk is, maar met onze inwoners positief kijken naar de mogelijkheden om deze burgerinitiatieven te verwezenlijken en deze uitvoeren.” Het veranderingsproces om dit te realiseren is in het stadhuis in gang gezet en D66 ondersteunt dit volledig. Ook heeft D66 gepleit om de jeugd meer te betrekken bij hetgeen in de stad gebeurt, door een jeugdparlement op te richten. Dit voorstel is door het college overgenomen.

Laten wij eens kijken naar de de onderwerpen waarvoor D66 zich sterk blijft maken.

Geluidswal komt er!
D66 heeft er lang voor gestreden maar de geluidswal langs de A20 wordt opgehoogd zodat veel minder inwoners last hebben van de geluidsoverlast. De verhoging van de wal wordt nu breed ondersteund door de gehele Maassluise politiek en daar zijn wij blij om. Ook het burgerinitiatief wat hiervoor in gang is gezet heeft bijgedragen aan dit resultaat. De geluidswal moet verlengd worden met schermen zodat heel Maaassluis minder geluidoverlast van de A20 ondervindt.

Zonneparken en zonnecollectoren.
D66 heeft een motie ingediend, die door de raad werd aangenomen, om zonneparken te realiseren op onder meer (bouw) locaties waar in de (verre) toekomst projecten worden gerealiseerd. Aan de Vlaardingerdijk zijn er inmiddels ver gevorderde plannen om dit te realiseren. De mogelijkheid moet gegeven worden dat het bedrijfsleven en onze inwoners hierin participeren. Zonnecollectoren plaatsen op de te realiseren geluidwal/schermen is al lange tijd een wens van D66.

Duurzame bouw
Om de duurzame bouw te stimuleren is D66 van mening dat dit kan door korting te geven op de bouwleges. Het zogenaamde “Haagse” model. Aan de hand van duurzaamheidscores ( G.P.R. systeem) kan de hoogte van de korting op de vergunningkosten worden bepaald. Er wordt nu al korting gegeven bij procedures rond het plaatsen van o.a. zonnepanelen en groene daken en dat kan verruimd worden. Duurzame bouw moet beloond worden!.

Maassluispas
De Maassluispas is een initiatief van D66 om het voor onze inwoners aantrekkelijk te maken om deel te nemen aan – en korting te krijgen voor o.a. theatervoorstellingen, musea, zwembad bezoek en initiatieven die onze middenstand neemt. D66 vindt dat het college deze pas moet stimuleren maar het lijkt er op dat het college alleen maar als vetragende factor optreedt. College neem nu eens actie en doe iets voor onze inwoners. D66 heeft ervoor gepleit om dit jaar de beloofde pas in te voeren.

Open haarden
Wij weten het, het is geen populair onderwerp en vele partijen steken hiervoor hun kop (hoofd) in het zand maar het stoken van open haarden in de woonomgeving is zeer schadelijk voor onze volksgezondheid.Rapporten van de GGD, de Wereld Gezondheids Organisatie, RIVM, diverse universiteiten en het longfonds bevestigen dit. Het is een belangrijke bron van luchtverontreiniging die de kans op ernstige ziekten en luchtwegaandoeningen vergroot. D66 heeft aan het college gevraagd om te onderzoeken of in navolging op DCMR codes of op andere wijze, het stoken van open haarden e.d. bij windstil weer voorkomen kan worden..

Nieuwe sporthal in Dijkpolder!
Wat D66 zorgen baart is het bouwen van een sporthal aan de Sportlaan. Dit terwijl er een uitstekende locatie met uitbreidingsmogelijkheden aanwezig is op de strook grond langs Coldenhove in Wilgenrijk. Op deze strook grond mogen geen woningen gebouwd worden en deze lijkt daarom uitermate geschikt voor sportactiviteiten zowel voor de binnen- als buitensport.

WIFI
D66 heeft ervoor gepleit, nu er vanuit Brussel hiervoor geld beschikbaar is, WIFI in alle openbare verblijfsruimten te realiseren. Goed voor de bezoekers van de stad en goed voor onze inwoners.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Marcel Thomassen
  16 november 2017 at 23:14

  Deze email is bestemd voor iedereen maar vooral onze sympathisanten die lid zijn van D66. Bent u lid van D66, lees dan verder!
  Zoals we allemaal weten was D66 lang de referendumpartij bij uitstek. Het is heel teleurstellend dat D66 een draai van 180 graden heeft gemaakt en de nationale referendumwet niet langer in stand wil houden. D66 was met Boris van der Ham nota bene één van de initiatiefnemers!
  Het argument van D66 dat ze alleen voor het bindende referendum zijn en dat het raadgevende referendum alleen een opmaat was naar het bindende referendum, is niet waar. Alle initiatiefnemers wisten dat bijkans onmogelijk zou zijn om een tweederde meerderheid te verkrijgen voor het bindende referendum in zowel de Tweede als Eerste Kamer.
  Juist daarom werd tegelijk de Wet Raadgevend Referendum als zelfstandige en permanente wet ingediend. Het idee was dat als het bindende correctieve referendum (zoals verwacht) het niet zou halen, we in ieder geval het raadgevende referendum zouden hebben. Dit was ook de strategie van D66.
  Volgende week zaterdag vindt het D66 Congres plaats en wij proberen D66-ers te mobiliseren om zich daar te laten horen. Wij blijven namelijk hopen dat er voldoende D66-ers zijn die begrijpen dat het niet aangaat om het referendum zonder slag of stoot af te schaffen. Bent u daar één van, dan vragen wij u: Meldt u bij ons via het emailadres info@meerdemocratie.nl! Dan kunnen we samen kijken hoe we het referendum kunnen redden. Het aankomende D66-partijcongres op zaterdag 18 november in Leeuwarden is hiervoor belangrijk.
  We bepleiten twee zaken. Ten eerste moet D66 zich inzetten om de geplande publieke evaluatie van de referendumwet gewoon te laten plaatsvinden. Volgens de wet zelf moet dit voor de zomer van 2018 gebeuren. Als dat gebeurt kan ook de ervaring met het aankomende referendum over de Sleepwet worden meegenomen. Publiek en wetenschappers kunnen zich dan in die discussie mengen.
  Ten tweede moet D66 ervoor zorgen dat er geen blokkade komt tegen de mogelijkheid om over het referendum een referendum te organiseren. De regering gaat wellicht een juridische  truc uithalen om zo’n referendum onmogelijk te maken. Dat mag niet gebeuren! Als het referendum al wordt afgeschaft, dan toch niet nadat alle Nederlanders daar hun zegje over hebben kunnen doen. Het is een democratisch recht dat wordt afgeschaft, een instrument van, voor en door het volk.
  Op het D66-partijcongres op 18 november zal het referendum zeker worden bediscussieerd en wij willen dat kritische D66’ers hun steun uitspreken voor de bovenstaande punten. Bent u D66-lid, doe dan met ons mee. Mail uw gegevens naar info@meerdemocratie.nl en we nemen contact met u op.
  Alvast hartelijk dank voor uw aandacht,
  Met vriendelijke groeten
  Niesco Dubbelboer
  Arjen Nijeboer