MAASSLUIS | Het coalitieakkoord “Samen Maassluis – Investeren in een duurzame toekomst” vraagt nu om zinnige heroverweging. De ambities en concrete plannen die in dat akkoord staan, vormen hét kader voor de inzet van het college in de komende jaren. In tegenstelling tot andere jaren is deze kadernota echter omgeven met grote financiële onzekerheden. Waar na het verschijnen van de septembercirculaire 2019 nog een sluitend meerjarenperspectief konden worden gepresenteerd is het perspectief negatief bijgesteld.

Oplopende tekorten in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en een tekort op leerlingenvervoer hebben geleid tot een financieel perspectief waarin sprake is van meerjarige tekorten. Om een sluitende begroting aan te kunnen bieden, zal het college gaan werken aan het doorlichten van de begroting en het formuleren van voorstellen ter verbetering van het perspectief.

John Dolstra fractieleider van de ChristenUnie geeft de visie van zijn partij in onderstaande debattekst.

Voorzitter.

Een kadernota met veel onzekerheden die uitdaagt tot meer creativiteit.

Voorzitter, Dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen.

We leven momenteel met het coronavirus in onzekere tijden. Wij denken aan de mensen in de verzorging en verplegingshuizen en de gehandicapten jong en oud. Veel mensen die snakken naar meer bezoek en contact.

We denken aan de mensen die zijn overleden. Soms is die lege plek dichtbij en denken dan aan het overlijden van Constand Wassink. Een CDA-man in hart en nieren die zijn talenten volledig heeft ingezet op vele maatschappelijke terreinen in Maassluis.

Ook staan wij stil bij de ondernemers en zzp’ers die hun werkzaamheden vanwege de maatregelen moesten stoppen en vooral ook jongeren onder de 35 jaar met een flex contract en nu zonder werk.

Onze economie is voor een groot deel opgebouwd uit schulden en daarvan wordt in deze crisis de kwetsbaarheid duidelijk. Gelukkig zie je in de afgelopen maanden ook mooie initiatieven van ondernemers buren, familieleden, bewonerscommissies en maatschappelijke organisaties. Die daarmee de kracht van verbondenheid laten zien en de eenzaamheid wat doorbreken. Complimenten ook voor de medewerkers van Stroomopwaarts die in korte tijd veel zzp’ers hebben geholpen met de TOZO-regeling.

Deze kadernota is omringd met onzekerheden en oplopende tekorten in het sociaal domein en waarin de effecten van het Corona virus nog niet zijn meegenomen. Als hoofdlijn is het voor de ChristenUnie belangrijk dat de financiën op orde blijven en wij leveren vanuit die verantwoordelijkheid onze bijdrage.

Het eigen vermogen in Maassluis is gelukkig financieel op orde, maar om in de toekomst financieel gezond te blijven moet er worden bezuinigd.

Maar hoe verdeel je nu op de meest doelmatige maar ook eerlijke manier de schaarse middelen?

U wilt vasthouden aan het coalitie programma maar tegelijk staan we voor een grote bezuinigingstaakstelling. De ChristenUnie is van mening dat de uitvoering daarvan schade kan oplopen omdat de financiën onder druk staan.

Daarom de vraag: Welke prioriteiten halen we naar voren, welke kunnen we uitstellen en hoe ver reikt de leencapaciteit? Waardoor het college in het najaar een sluitende begroting aan de raad kan aanbieden.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie telt 5 belangrijke waarde kaders en die willen we bij deze kadernota meegeven.

In tijden van bezuinigingen is samenwerking en creatief denken met betrokken partijen, de gehele raad en inwoners van groot belang. Alleen samen kun je ervoor zorgen dat de pijn van de bezuinigingen zorgvuldig wordt verdeeld.

In crisistijd is meer aandacht voor de stille kant in Maassluis nodig. Op die plekken vallen de grootste klappen. Wij vragen het college om deze onderdelen van het coalitie programma niet te verzwakken. Denk aan het bestrijden van eenzaamheid, taal- rekenachterstanden en schuldhulpverlening.

Wij willen investeren in een groene duurzame stad en onderhoud op basisniveau van wegen, fiets en wandelpaden, ook goed toegankelijk voor minder validen. Groen in de stad is belangrijk voor de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

Vorig jaar hebben we de woonvisie vastgesteld. De ChristenUnie vindt bouwen van sociale huur en koopwoningen essentieel. De verhuurdersheffing moet zo snel mogelijk van tafel zodat wooncorporaties weer mogelijkheden krijgen voor het bouwen van meer woningen voor mensen met de smalle beurs.

Een veilige stad voor iedereen betekent dat ook in tijden van bezuinigingen verpaupering wordt tegengegaan. Een verpauperde stad zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Aanwezigheid van politie, handhaving en buurtpreventie blijft belangrijk.

De ChristenUnie vindt een stabiel financieel beleid en continuïteit belangrijk. Zorgvuldig en voorzichtig begroten zijn daarbij de pijlers. Al beseffen we ook dat door bepaalde ontwikkelingen de kosten vooraf bij de jeugd en WMO niet goed in te schatten waren en noemen expliciet het abonnementstarief.

U kiest drie onzekere oplossingsrichtingen om de begroting deels sluitend te krijgen maar zien wij vooral boekhoudkundig om aan de richtlijnen van de provincie te kunnen voldoen.

Inzetten van nog te ontvangen gelden aanvullende jeugdmiddelen:

Inzetten van stelpost in het areaal terwijl een goede afloop daarvan niet zeker is:

Stortingen in reserves terugdraaien.

De ChristenUnie kan zich vinden om voor het structureel tekort in de WMO 1,8 miljoen en voor de jeugd 2 miljoen in een reserve op te nemen.

Wel horen we graag waarom een onttrokken bedrag als voorfinanciering stadsbedrijf niet wordt teruggestort in de algemene reserve.

Als ChristenUnie willen we niet weglopen voor lastige keuzes. Maar om te komen tot een stabiel financieel beleid geven wij u mee om naar alle investeringen en subsidies te kijken. Dit is een moeilijk en gevoelig proces dat ook samen met de Raad doorlopen zal moeten worden.

In de kadernota het moment om kaders mee te geven staat nog bezuinigingstaakstelling van 1.5 miljoen open waar we van het college geen voorstellen over hebben gelezen. Daarom stellen wij voor zodra het college haar bezuinigingskeuzes heeft gemaakt de Raad direct na het zomerreces middels een thema-avond hierover op de hoogte te brengen. We vernemen graag of u hiermee kunt instemmen en dienen hiervoor een motie in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:

De gemeenteraad door middel van een direct na het zomerreces te organiseren thema-avond actief te informeren over de uitkomsten van de zoektocht naar bezuinigingen ter grote van 1,5 miljoen euro.

Tot slot bent u voornemens om de bezuinigingen van de kadernota van vorig jaar door te gaan voeren. Op zich hebben wij begrip voor dat standpunt. Wij vragen u om hierover tijdig met de sportverenigingen en andere partijen die dit treft in contact te gaan. Ook vragen wij u financiële steun voor Koningshof te overwegen en geen bezuinigingen voor het zwembad toe te passen.

bekijk de videobeelden van de beantwoording: videobeelden (DEBAT)


© TenFiftyNine

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt