MAASSLUIS | Op 2 februari heeft het college van Burgemeester & Wethouders besloten de Markt en de Wip met onmiddellijke ingang volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Reden daarvoor is dat bij een recent onderzoek is gebleken dat de kademuur van de Wip in zeer slechte staat verkeert en dat de wettelijk vereiste betrouwbaarheid van de stabiliteit niet aan te tonen is. Dit is – zo lezen we in het B&W-besluit van 2 februari – de conclusie op basis van een in 2016 uitgevoerd duikonderzoek. De uitkomst van dat onderzoek is significant anders dan die na een onderzoek in 2011. Op basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat ‘de kademuur rekenkundig voldoet en dat met wat reparatiewerk op termijn, de kademuur langere tijd mee kan gaan (ca. 25 jaar)’. Nu is er sprake van een ‘ernstige aantasting van de houten fundering’, zodat al is besloten de kademuur te vervangen.

Na het onderzoek van 2011 is er vijf jaar lang niets gebeurd. Als aanleiding daarvoor noemt u de feestelijkheden vanwege het 400-jarig bestaan in 2014. Verder stelt u: ‘vervolgens heeft de prioriteit gelegen bij andere kademuurprojecten omdat daar de noodzaak hoger was’.

De VSP-fractie betreurt het dat de maatregelen die het college nu heeft genomen, ernstige gevolgen hebben voor ondernemers in het Stadshart. Vanwege het veiligheidsaspect heeft de VSP begrip voor de maatregelen, maar de gang van zaken roept wel de nodige vragen op. Het is ook niet voor het eerst dat pas bij een vervolgonderzoek zaken aan het licht komen die grote – ook financiële – gevolgen hebben voor uitvoering van werkzaamheden. De VSP noemt hierbij als voorbeeld de gang van zaken rond de aanleg van de Coppelbrug.

Tegen de achtergrond van het bovenstaande heeft de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

 1. Is het in 2011 uitgevoerde onderzoek – waarbij twee bedrijven betrokken zijn geweest – naar uw mening grondig en volledig uitgevoerd?
 2. Zijn de conclusies uit het onderzoek in 2011 door betrokken bedrijven zo expliciet geformuleerd als in het collegebesluit van 2 februari 2017 verwoord?
 3. Welke belemmering gaf de viering van 400 jaar Maassluis voor de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de kademuur van de Wip na het onderzoek van 2011?
 4. Welke andere kademuurprojecten hadden tussen 2011 en nu prioriteit en waarom?
 5. Wanneer is in 2016 opnieuw een duikinspectie uitgevoerd, waarom is dat gebeurd en wanneer is het college over de uitkomsten daarvan geïnformeerd?
 6. Is het duikonderzoek in 2016 uitgevoerd door hetzelfde bedrijf dat in 2011 het duikonderzoek heeft verricht?
 7. Kan het college verklaren waarom de uitkomst van het duikonderzoek in 2016 een heel ander beeld heeft opgeleverd dat het duikonderzoek in 2011?
 8. Is het college voornemens om indien blijkt dat het onderzoek in 2011 niet correct is uitgevoerd de eventuele schade die daaruit voortvloeit, te verhalen op de betrokken onderneming?
 9. Vormen de thans geconstateerde ernstige aantasting van de houten fundering ook een risico voor de panden aan de Wip?
 10. Wanneer denkt het college een plan voor vervanging van de kademuur met de daaraan verbonden kosten aan de raad voor te leggen?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  9 februari 2017 at 09:39

  ”De Wip Zit Op De Wip!”