© PR - Herinrichting van de Fenacoliuslaan

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan B&W over de herinrichting van de Fenacoliuslaan. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

1. Wat is de directe aanleiding voor de nieuwe inrichting van de Fenacoliuslaan? Klopt het dat dit de enkele jaren geleden aan de bewoners van de Taanschuurpolder beloofde toevoeging van extra parkeerplaatsen betreft? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er destijds toegevoegd en hoeveel moeten er nog worden gerealiseerd?

In 2008 is de parkeerproblematiek in de Taanschuurpolder wijkgericht opgepakt. Er is in samenspraak met de bewoners een gedragen plan gemaakt om te komen tot meer parkeerplaatsen in de wijk. Het uiteindelijke plan is vastgesteld door het college. Alle bewoners van de Taanschuurpolder zijn over het uiteindelijke plan geïnformeerd. Er zijn in de wijk op een aantal plaatsen vervolgens direct extra parkeerplaatsen gemaakt. In de Fenacoliuslaan tussen de Zuiddijk en Taanstraat waren dat destijds 7 extra parkeerplaatsen. In het plan stonden ook maatregelen voor op de langere termijn welke worden uitgevoerd op het moment dat een straat voor herinrichting in aanmerking komt. De rioolvervanging in de Fenacoliuslaan is dan ook het moment om de extra parkeercapaciteit in de straat mee te nemen in een herinrichting. In het plan uit 2008 was voorzien in 23 extra langsparkeerplaatsen.


2. Waarom is het idee van de bewoners om het deel van de laan tussen de Taanstraat en de Havenstraat eenrichtingsverkeer te maken en op dat deel schuin te parkeren, waar dat kan, in plaats van in de lengte van de straat parkeren aan twee kanten, niet ingewilligd?

De wens om eenrichtingsverkeer in te stellen en daarbij schuine parkeerplaatsen te realiseren in de Fenacoliuslaan tussen de Witte de Withstraat en de Taanstraat wordt breed gedragen door de bewoners van dit deel van de Fenacoliuslaan. Des te meer reden is er geweest om met extra aandacht en zorg te kijken naar het aangedragen idee en die te beoordelen op uitvoerbaarheid. De beoordeling van het idee vanuit verkeerskundige beschouwingen leidt tot een andere conclusie dan vanuit de voorstelling van de bewoners. De volgende argumenten liggen ten grondslag aan het niet moeten invoeren van eenrichtingsverkeer in de Fenacoliuslaan tussen de Witte de Withstraat en de Taanstraat:

• met het invoeren van eenrichtingsverkeer in het bovenvermelde deel van de Fenacoliuslaan worden de verkeersstromen in de aanliggende straten van de Fenancoliuslaan, zoals de Taanstraat, ‘t Zandpad en Witte de Withstraat sowieso groter en wordt daarmee de verkeersveiligheid in deze straten minder. Straten die gelet op hun profiel niet geschikt zijn om meer verkeer te verwerken.

• een herprofilering met schuinparkeren levert niet meer uitbreiding van de parkeercapaciteit op dan in het herinrichtingsplan (in beide gevallen komen er in dit deel van de Fenacoliuslaan 24 parkeerplaatsen).

• het eenrichtingsverkeer (vanuit verkeersveiligheid een vereiste bij schuinparkeren) heeft een directe invloed op de bereikbaarheid van de woningen. Immers, de woningen zullen alleen vanuit de ingestelde rijrichting bereikbaar zijn.

• ook zal bij het schuinparkeren het profiel van de Fenacoliuslaan moeten worden aangepast met een versmalling van het trottoir om de fietsers en gemotoriseerde verkeer veilig door de Fenacoliuslaan te kunnen laten gaan. Over deze beoordeling is ook terugkoppeling gegeven in de onlangs verstuurde bewonersbrief (bijlage).


3. Kunt u inzage geven in de omgang met de inbreng van bewoners; hoeveel mensen hebben gereageerd op de plannen, hoeveel ideeën zijn er overgenomen en hoeveel niet? Kunt u aangeven waarom ideeën wel of niet zijn overgenomen.

In totaal zijn er ca. 150 brieven verstuurd Op deze raadpleging van de bewoners zijn er in totaal 25 reacties binnengekomen, waarvan 3 per e-mail en de rest via het reactieformulier bij de brief van 3 juli 2014 (respons ca. 17 %). Ongeveer de helft van de respondenten die via het formulier en per e-mail heeft gereageerd is op de inloopavond geweest voor een nadere toelichting op het voorontwerp dan wel voor een toelichting op hun suggesties en vragen. De binnengekomen reacties zijn opgenomen in een bijlage bij de bewonersbrief van 16 oktober 2014; het antwoord op deze reacties zit in de brief.


4. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de oude situatie en in de nieuwe situatie? En hoeveel parkeerplaatsen zouden kunnen worden gerealiseerd bij schuin parkeren?

In de huidige situatie zijn er 57 parkeerplaatsen in de Fenacoliuslaan. In het herinrichtingsontwerp zitten 75 parkeerplaatsen, een vergroting van de capaciteit met 18 parkeerplaatsen. Tussen de Taanstraat en Witte de Withstraat komen in het herinrichtingsplan 24 parkeerplaatsen. Bij een herinrichting met schuinparkeren zouden in dit deel van de Fenacoliuslaan ook niet meer dan deze 24 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het schuinparkeren is niet verder in detail uitgewerkt omdat primair vanuit de verkeeersveiligheid in de aanliggende straten deze oplossing geen optie is.


5. Waarom wordt er in Maassluis nog steeds niet voor gekozen om na werkzaamheden de straat direct met het finale plaveisel dicht te straten in plaats van eerst de straat in te laten klinken en pas later de straat netjes af te ronden? Als fractie hebben wij daar al vele keren voor gepleit, ook omdat het in andere gemeenten al jaren succesvol wordt toegepast en omdat het de hinder voor de omwonenden enorm beperkt.

In de oorspronkelijke voorbereidingsopzet is juist uitgegaan van het in één gang uitvoeren van dit project. Gaandeweg de voorbereiding moest in de planning echter rekening gehouden worden met 400 jaar Maassluis, en in verband daarmee de planning van het project Binnenstad. De uitvoering van alle projecten in de nabije omgeving van de binnenstad is toen geïntegreerd in de planning van het project Binnenstad. Eis daarbij was dat de uitvoering van onderhavig project uiterlijk 1 mei 2014 gereed zou zijn. Met het in één gang uitvoeren van het project “Rioolvervanging Fenacoliuslaan” bestond het risico dat die datum niet gehaald zou worden zodat indertijd gekozen is voor een uitvoering in twee fasen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. ingrid Herman
    28 november 2014 at 18:42

    Als alle!!! Bewoners de brief hadden ontvangen dan waren er waarschijnlijk meer reacties geweest. Wij zijn niet de enige die de brief niet hebben gekregen en niets wisten van dit alles dat het speelde.!!

    • 28 november 2014 at 22:25

      De wethouder zegt 150 brieven. Is dat dan ontoereikend geweest?