MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis heeft diverse vragen bij de aan de gemeenteraad aangeboden jaarstukken over 2018. De vragen die door steunraadslid Aad Rietdijk in de raadscommissie zijn gesteld worden onderstaand weergegeven.

 

 

© MSLS Aad Rietdijk (FvM)

NB: De beantwoording vind je in deze videoregistratie Video verslag

 

Ontbreken accountantsverklaring ROGPlus

Ten eerste willen wij de volgende opmerking maken, in dit jaarrapport worden de lasten van de ROGPlus en GRJR bepaald op de concept jaarstukken van deze gemeenschappelijke regeling, welke zover wij hebben mogen vernemen, nog steeds niet gesteund worden door een accountants verklaring. Dat was overigens verleden jaar ook het geval en wij vragen ons dan ook af hoe wij vanavond deze jaarstukken moeten goedkeuren als de bedragen voor de ROGPlus nog in concept stadium verkeren.

Wij hebben vorige week aandachtig zitten luisteren naar de toelichting van de accountant en ook dat riep een aantal vragen bij ons op. De onduidelijkheid omtrent het delegeren of mandateren van de werkzaamheden van ROGPlus omtrent WMO en Jeugdzorg. De accountant maakte bekend dat de Lokale Jeugdzorg in mandaat was uitgegeven. Betekend dit dat ROGPlus een open budget heeft gekregen van de gemeente Maassluis en in hoeverre reikt deze gemandateerde bevoegdheid. Wij vragen u daarover de raad z.s.m. duidelijkheid te verschaffen.

Grondtransacties

Er hebben in de afgelopen tijd nogal wat grondtransacties plaatsgevonden op De Dijk en de vraag dringt zich op of deze transacties op marktconforme prijzen zijn gehanteerd en of er gebruik is gemaakt van een extern taxatiekantoor teneinde conflictering met art. 107 van de EU te voorkomen. Hoe is dit gebeurd en kunnen wij als gemeente daarover nog problemen gaan ondervinden?

Toegenomen schuld per inwoner

Gemeente Maassluis heeft nu een (toegenomen) schuld van omgerekend € 1878.- per inwoner en dit is hoger dan omliggende gemeenten, gaat dit tot hogere lasten voor de inwoner leiden? Zoals toenemende OZB in de jaren hierna en staan de Maassluisse burger nog meer verrassingen te wachten.

Onderhoudskosten voor kademuren en voorzieningen haven

Dan zijn er lagere onderhoudskosten voor kademuren en voorzieningen haven, dit wordt doorgeschoven naar budget van dit jaar (2019) voor dekking van Goudsteen en Heldringstraat. En gezien de hoge geschatte kosten hiervan hebben wij begrepen dat het budget hiervoor dan ook maar net toereikend is. Betekent dat bij tegenvallende resultaten er weer een beroep gedaan gaat worden op de Algemene Reserve?

Betekent dit dan niet dat het weerstandsvermogen oftewel het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen nog meer afneemt.

In 2018 is, zoals de accountant al vermelde, het weerstandsvermogen behoorlijk afgenomen. Wat gaat de gemeente eigenlijk doen aan risicobeheersing? Of kan de gemeente nog tegen een stootje zonder dat de burgers dadelijk op grote kostenverzwaringen terecht komen? Of gaat men de investeringsplannen die nog in de koker zitten bijstellen?

Bezorgdheid over de afname van het weerstandsvermogen

Wij hebben bezorgdheid over de afname van het weerstandsvermogen c.q. risicodekking en de stijging van de kosten. Zeker als het autonome en wat ongrijpbare instituten / samenwerkings-verbanden als ROGPlus en ook Stroomopwaarts betreft die geld met open eind kunnen krijgen, maar gelukkig valt dit volgens u en de accountant binnen de marges. Wij wachten even af wat onze collega’s hier ervan vinden.

De kosten van de zorg in Nederland dus ook voor Maassluis groeien sterk. Gangbare verklaringen voor deze kostenstijging zoals vergrijzing, meer medische mogelijkheden, toename medicijngebruik en mondigere patiënt verklaren slechts een deel van de groei. De rest van de kostenstijging lijkt ‘autonoom’ en onbeheersbaar. Vanaf de jaren ’40 is ons zorgsysteem zo opgebouwd dat de waarde ‘solidariteit’ gerealiseerd werd. In de jaren ’80 is daar de waarde ‘marktwerking’ aan toegevoegd. Met de introductie van ‘marktwerking’ is ook het aantal instituties van waaruit zorg wordt verleend, gefinancierd, onderzocht en erop wordt toegezien, gestegen waardoor overheadkosten zijn toegenomen.

Op elk niveau nemen individuen routinematige beslissingen waarmee zij de routines van andere individuen in de zorg beïnvloeden. Elke beslissing wordt ingegeven door een leidend principe dat op zichzelf legitiem, rationeel en professioneel is.

Bijvoorbeeld: ‘de patiënt wil dit’, ‘de verzekering betaalt toch wel’, ‘groei is goed’ of ‘specialistische zorg is betere zorg’.

Wij vermoeden dat ook op andere niveaus dan de zorgverlener-patiënt, veel leidende principes gehanteerd worden die de kosten van de zorg als geheel verder laten groeien. Zo ook bij de door ons genoemde instituten/samenwerkingsverbanden. In deze begroting ‘plukken wij weer de vruchten ervan’en wij zijn bang dat dit niet hierbij blijft aangezien ROGplus nog moet binnenkomen!

Maar wat doet de gemeente Maassluis: Wij halen eerst € 2.870.000 uit de reserves en zeggen dan met een positief saldo van 430.000,- af te sluiten, wij noemen dat een stukje creatief boekhouden.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Zie boven
  19 juni 2019 at 12:04

  Die had de heer Rietdijk er wel kunnen zetten want de wethouder heeft alles beantwoord en het Forum ging vervolgens akkoord en werd het een hamerstuk

  • Aad Rietdijk
   19 juni 2019 at 18:27

   Ik vind het altijd een beetje raar dat mensen niet met hun eigen naam durven te reageren,

   Maar meneer “zie boven”. Wij beweren toch niet dat we geen antwoorden hebben gehad. Tevens zijn deze na te horen op het beeldmateriaal. Met 2 van de 3 punten van het raadsvoorstel waren wij het 100% eens. Bij het 1e punt van het raadsvoorstel – luister maar terug – hebben wij wat aanmerkingen gemaakt en daarbij ook rekening gehouden in onze beslissing om dit als hamerstuk verder te laten doorgaan. Ik denk dat Forum, samen met VSP trouwens, als enigen wat hebben vermeld over de creatieve opstelling van de cijfers.

 2. Jaime
  19 juni 2019 at 11:22

  Ben benieuwd naar de antwoorden.