Artikel 51 vragen Ventilatie Scholen en Verzorgingshuizen

MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van Forum voor Maassluis heeft een lijst met vragen voor het college van B&W. Vooruitlopend op het begin van de scholen maakt de partij zich zorgen of de schoolgebouwen qua ventilatie wel voldoen aan de bouwvoorschriften en de 

 

Geacht College,

Op 18 augustus konden wij via de Telegraaf vernemen dat een middelbare school in Amstelveen pas volgende week met de lessen in het nieuwe schooljaar, dus een week na het einde van de normale zomervakantie, wil aanvangen met het geven van lessen. De schoolleiding maakt zich namelijk zorgen om de ventilatie in het gebouw en overlegt met de regionale GGD wat er nu moet gebeuren.

Op 19 augustus konden wij zelfs lezen dat het ventilatiesysteem, in tegenstelling tot eerdere berichten van Volkskrant en EenVandaag, in De Tweemaster, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarschijnlijk geen rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in het pand.

Wat ons betreft een wat dubieus niet eenduidig standpunt!

Aangezien het hier ook gaat over de gezondheid van o.a. onze oude en jonge generatie hebben wij de volgende vragen.

 1. Bent u op de hoogte dat de zomervakantie van het basis- en voortgezet onderwijs in regio zuid op 30 augustus afloopt?
 2. Heeft het College nota genomen van de motie de op 12 augustus j.l. met grote meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen die ervoor moet zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden gecontroleerd en dat waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden genomen?
 3. Bent u ervan op de hoogte dat bij recirculatie systemen de lucht niet wordt ververst en slechts wordt aangezogen waarna weer wordt teruggeblazen waardoor er een risico is van verspreiden van virusdeeltjes? Weet u of deze systemen in genoemde ruimten worden toegepast en dat deze systemen worden afgeraden?
 4. Kent u het advies aan de scholen om iedere 10 tot 15 minuten de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en wordt dat vanuit het College met de scholen gedeeld?
 5. Wij kunnen ons voorstellen dat bij onze nieuwgebouwde scholen wél een fatsoenlijke ventilatie aanwezig is terwijl wij natuurlijk ook weten dat het gros van de (basis) scholen helemaal geen airco of een fatsoenlijke ventilatie heeft. Kunt u het advies zoals onder vraag 4 verwoord ook met deze scholen en verzorgingstehuizen delen?
 6. Hoe is de staat van alle ventilatiesystemen van de scholen en verzorgingstehuizen in Maassluis? Voldoen deze aan de eisen van goed milieubeheer zoals omschreven in het PvE, Programma van Eisen Frisse Scholen.
 7. Is dit daadwerkelijk onderzocht door terzake kundige adviseurs/bedrijven?
 8. Welke scholen in Maassluis zijn niet voorzien van dit soort systemen?
 9. Indien het e.e.a. aan controles nog niet heeft plaatsgevonden, welk termijn denkt het College hiervoor nodig te hebben?
 10. Welke aanvullende maatregelen kunnen op voorhand, in overleg met de GGD en de schoolbesturen, genomen worden om de veiligheid van scholieren en personeel zoveel als mogelijk te waarborgen?
 11. Indien er uit de (nog) uit te voeren controles tekortkomingen worden of zijn vastgesteld, welke aanvullende maatregelen kunnen of zijn er dan, i.o.m. de GGD en de schoolbesturen, genomen moeten worden om de veiligheid van scholieren en personeel zoveel als mogelijk te waarborgen gedurende de tijd die nodig is om de ventilatiesystemen te optimaliseren?
 12. Aangezien de GGD het met de bijkomende taken vanwege de Corona crisis erg druk heeft is het de vraag of men in staat is om binnen afzienbare tijd haar rol te pakken in deze. Wat is uw mening hierover?
 13. Overweegt u, tot het moment dat de eventuele ventilatiesystemen op scholen naar behoren werken, net als bovengenoemde Amstelveense school sluiting van de betreffende scholen in Maassluis om de veiligheid van het personeel en de scholieren te kunnen waarborgen?
 14. Bent u van mening dat alle RIVM richtlijnen dienen te worden aangehouden ook als daar met terughouding over bepaalde zaken wordt gesproken. Of bent u met ons van mening dat de veiligheid van het (verzorgend) personeel, de verzorgden en de scholieren boven alles moet staan en er dus bijkomende grenzen moeten worden gesteld?
 15. Bent u het met ons eens dat kinderen of personeelsleden die vlak voor de start van de school terugkomen uit “oranje landen” een 2 weken quarantaine in acht dienen te nemen dit om overdraagbaarheid van kinderen onderling richting thuiszittende familieleden moeilijker te maken? Zo ja, hoe gaat u dit handhaven?
 16. Wordt er aan het einde van de zomervakantie bijgehouden hoeveel leerlingen, uitgesplitst naar soort onderwijs (PO, VO, MBO) van de radar verdwenen bij de Maassluise scholen? En hoeveel gezinnen er niet bereikt kunnen worden?
 17. Indien er leerlingen onbereikbaar zijn voor school: wat doet de gemeente in samenwerking met leerplicht/onderwijsinstanties om ervoor te zorgen dat er contact komt met deze leerlingen en hun ouders/verzorgers?
 18. Komt er een onderzoek bij de kinderen, met name in het basisonderwijs, die wegens achterstanden van ouders – zoals bij taal en rekenenen – thuis niet goed begeleid zijn in onderwijs? Zo ja, wordt er iets ondernomen om dit weer op te vangen met bijv. thuiswerk of huiswerkbegeleiding, met name tijdens hun niet ingeroosterde uren?
 19. Hoe houdt het College vinger aan de pols aangaande toegang van de Maassluis kinderen en jongeren tot thuisonderwijs?
 20. Heeft het college in beeld hoeveel inwoners van bijv. onze verzorgingstehuizen, mede door de verschillende meningen over het ventilatiesysteen, met psychische klachten extra in de problemen zijn gekomen? Weet u hoeveel inwoners er zijn die wél klachten hebben (dementie bijvoorbeeld), maar die niet bekend zijn bij begeleidende organisaties?
 21. Kan het College haar mening geven over de verschillende geuite meningen over de ventilatie in Maassluise verzorgingstehuizen? En wanneer deze niet in orde bleken te zijn, worden daarbij stappen overwogen?

Tot zover onze vragen

Vanwege het feit dat de scholen op maandag 31 augustus beginnen aan het nieuwe schooljaar, verzoeken wij het College om bovenstaande schriftelijke vragen met spoed te beantwoorden

 

 

Fractie van Forum voor Maassluis

 

 


© MNu

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt