MAASSLUIS | De fractie van het FvM heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over het rapport RKC – Wmo Beleid – ROG plus. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord. Deze beantwoording wordt onderstaand woordelijk weergegeven.


1. Is het College op de hoogte van het feit dat de Inspectie van Volksgezondheid een negatief rapport over het Zonnehuis heeft uitgebracht wat zoveel mogelijk door deze instelling onder de pet wordt gehouden?

Het is vanzelfsprekend dat het college niet wordt geïnformeerd over zorg waar andere financiering op van toepassing is. Het college was hier ook niet van op de hoogte omdat dit een zorginstelling in een andere gemeente betreft. Het rapport over het Zonnehuis van de Inspectie van Volksgezondheid is openbaar en staat op de website van de inspectie. De inspectie richt zich op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

2. Is het College op de hoogte dat huize Frankeland bij het uitroepen tot beste instelling haar complete personeelsbestand een bonus van € 500,= heeft gegeven?

Het is logisch dat het college niet wordt geïnformeerd over zorgaanbieders die in andere gemeenten werkzaam zijn. ROGplus controleert of de contractpartijen zich houden aan de CAO-eisen. Het verstrekken van een bonus valt onder de interne bedrijfsvoering en valt buiten de invloedssfeer van ROGplus.

3. Is het College op de hoogte van het feit dat het Zonnehuis dit voorbeeld gevolgd heeft, maar slechts voor het personeel wat direct contact heeft met de zorgverlening?

Het college is hier niet van op de hoogte. ROGplus controleert of de contractpartijen zich houden aan de CAO-eisen. Het verstrekken van een bonus valt onder de interne bedrijfsvoering en valt buiten de invloedssfeer van ROGplus.

4. Hoe frequent worden de beschikkingen afgegeven per week, per 4 weken of per maand?

Beschikkingen worden per individuele aanvraag afgegeven. Afhankelijk van de individuele situatie worden beschikkingen afgegeven voor een periode van enkele maanden tot één of meerdere jaren. Inhoudelijk worden beschikkingen, waarin staat welke zorg door de aanbieder wordt geleverd, afgegeven per week of per 2 weken. Dit is het zogenaamde zorgplan.

– Kunnen de zorginstellingen middelen over de afgegeven periode van de beschikking? (1) (2) (3)

Ja, dat kan.

1) Bij de gemeente Rotterdam wordt bijv. een arrangement afgegeven voor 2 uur zorg per week, als een zorgverlener in week 1 voor 2 uur zorg verleend en de weken 2,3 en 4 niet dan mag men 2 uur declareren. Indien men in de weken 1 en 3 maar 1 uur zorg verleent mag men de volledige periode declareren nl. 4 keer 2 uur! Komt dit bij het ROG Plus ook voor?

In tegenstelling tot Rotterdam indiceert ROGplus niet in uren. Met een weekbudget levert de aanbieder de ondersteuning die nodig is voor de desbetreffende cliënt. ROGplus betaalt alleen voor de geleverde ondersteuning.

(2) Wat gebeurt er wanneer er een beschikking is van 2 uur per week maar er wordt de ene week 1 uur zorg verleend en de andere week 3 uur.

Dan kan de aanbieder het weekbudget declareren. ROGplus betaalt alleen voor de geleverde ondersteuning.

(3) Hoe is de controle op bijv. bij een beschikking per dagdeel op de aanwezigheid, afgezien van wat er door een zorgverlener wordt gedeclareerd?

De kwaliteitsafdeling van ROGplus doet steekproeven. Daarnaast controleert de accountant. Ook moet de zorgverlener de productie verantwoorden.

5. Spreken we bij het ROG plus voor de WMO over beschikkingen of ook over arrangementen?

In de officiële communicatie naar de cliënt spreekt ROGplus over een beschikking. In het gespreksverslag wordt vastgelegd wat met de cliënt is afgesproken, hierin wordt wel gesproken over een arrangement. Onderdeel van een arrangement is de ondersteuningsvorm gecombineerd met eigen mogelijkheden of voorliggende voorzieningen.

6. Hoe is de controle of de afgegeven beschikkingen nog wel van toepassing zijn of dat deze aangepast dienen te worden?

De controle of de afgegeven beschikking nog wel van toepassing is of aangepast dient te worden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanbieder, de cliënt zelf en ROGplus. Afhankelijk van de aard van de aandoening controleert ROGplus via nazorg of de beschikking nog van toepassing is.

7. Hebben alle zorgverleners over het schadelastjaar 2018 de verantwoording ingeleverd?

Ja.

8. Medipoint verzorgt voor ROGplus, met het inzetten van de servicebus, de reparatie- en onderhoudsdiensten voor hulpmiddelen die verstrekt zijn aan inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hoe vaak vindt er een evaluatie plaats over de SLA?

Ieder kwartaal vinden op managementniveau contractbesprekingen plaats met Medipoint. Ook vindt ieder kwartaal een passers-overleg plaats (afstemming tussen technisch adviseurs en adviseurs van ROGplus). Op individueel cliëntniveau vindt wanneer nodig afstemming en overleg plaats.

9. Er zijn meer aanbieders voor deze service, hoe lang loopt het contract met Medipoint?

Het contract met Medipoint loopt tot 31 mei 2020.

10. Zijn de definitieve jaarcijfers over 2018 al bekend? Wanneer worden deze gepubliceerd?

De definitieve jaarcijfers zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juli. U heeft deze via de lijst ingekomen stukken ontvangen op 9 augustus. De jaarstukken 2018 en de begroting 2020 worden naar verwachting in de week van 28 oktober op de website van ROGplus geplaatst.

11. Is het mogelijk de raad te voorzien van een overzicht van de cijfers met een vergelijk over de jaren 2016, 2017 en 2018 per gemeente per kostensoort zodat de ontwikkeling hiervan in een oogopslag is te overzien?

In de bijlage vindt u een overzicht met de uitgaven per onderwerp per gemeente van de jaren 2016 tot en met 2018. De voorlopige jaarstukken en definitieve jaarstukken zijn aan u door ROGplus aangeboden. Op de website van ROGplus zijn de jaarstukken ook terug vinden.

12. Bent u met ons eens dat, indien het College – dus ook niet via het uitvoerend orgaan ROG plus – hier niet van op de hoogte is er een groot vraagteken dient te worden gezet bij deze uitvoerende instantie? (In ieder geval v.w.b. de controle hiervan)

Er hoeven geen vraagtekens geplaatst te worden. Het college is hiervan op de hoogte en de raad hierover is geïnformeerd via het jaarverslag van ROGplus.

13. Tijdens de raadscommissie van 17 september bleek de Rekenkamer commissie niet op de hoogte te zijn dat ROG plus altijd te laat is met het verstrekken van de cijfers van de dan betreffende periode. Is het College met ons van mening dat deze situatie een heel ander licht kan laten schijnen over de rapportage v.w.b. het functioneren van ROG plus en dat daardoor een aantal conclusies door de RKC verkeerd getrokken kunnen zijn.

ROGplus levert viermaands-, achtmaandssrapportages en de jaarrekening aan het college en de raad. In juni heeft u de viermaandscijfers van ROGplus ontvangen. Om deze rapportages te maken moet ROGplus de facturen van de zorgaanbieders ontvangen en verwerkt hebben. Hier geldt een verwerkingstermijn van enkele weken. Net zoals bij onze interne bestuursrapportages. De rapportage over de voorgaande periode verschijnt dan ook zo’n 6 a 8 weken na het verstrijken van die periode en vaststelling door het bestuur van ROGplus. Uiteraard informeert ROGplus en het college de raad altijd zo snel als mogelijk is.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu