College beantwoordt vragen D66 over jongeren een echte stem geven in Maassluis

MAASSLUIS | De fractie van de D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over jongeren een echte stem geven in Maassluis. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 – In een raadsinformatiebrief heeft u aangegeven dat zij met diverse jongerenpartijen in gesprek is geweest, waaronder WelzijnE25. Heeft u onlangs ook contact opgenomen met het basis- en voortgezet onderwijs en Mbo-scholen – en zo ja, met welke instanties en wat waren hun reacties?

We hebben alle basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs gesproken. Daarbij zijn veel thema’s aan de orde gekomen. Ook dat van jongeren en lokale democratie.

Scholen zijn positief en zien het belang in om jongeren hierbij de begeleiden en te ondersteunen. Actief burgerschap, waaronder dit thema geplaatst kan worden, is ook opgenomen in het curriculum van het onderwijs.

2 – In het kader van jongerenparticipatie heeft u voorgesteld zogenaamde vlogteams in te zetten om jongeren te informeren over de lokale politiek. Heeft u naast het informeren ook activerende of praktische oplossingen bedacht voor het betrekken van jongeren bij de (lokale) politiek, naast het in gesprek gaan met jongeren?

Ja, wij vinden dat lokale democratie vooral ervaren moet worden door jongeren. Daarom gaan collegeleden regelmatig in op verzoeken van scholen om gastlessen te geven, ontvangen we groepen scholieren en geven we desgewenst rondleidingen.

Daarnaast staan wij open voor vragen en spelen in op ideeën uit het onderwijs en ook uit bijvoorbeeld het jongerenwerk. Daarmee kunnen we een brug slaan tussen college, gemeenteraad en jeugd. Wellicht zijn er vanuit de gemeenteraad, ons democratisch orgaan bij uitstek, ook initiatieven te ontwikkelen om jongeren meer te betrekken.

3 -In de raadsinformatiebrief is weinig terug te vinden over het betrekken van jongeren van 12 tot en met 18 jaar bij de lokale politiek, terwijl juist deze groep actief bezig is met de eigen toekomst. Heeft u concrete plannen om deze groep jongeren te betrekken bij de Maassluise politiek?

Wij hechten er even zeer aan dat zowel kinderen van rond de 11 jaar, als jongeren tussen de 12 en 18 jaar betrokken zijn bij het thema jongeren en lokale democratie. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de antwoorden op uw vragen 1 en 2. 

Overigens speelt de zichtbaarheid van burgemeester en wethouders in Maassluis ook een rol. Bij werkbezoeken doen zij scholen en o.a. dagbestedingsprojecten voor jongeren met een beperking aan, spreken zij de jeugd op de sportvelden en zijn aanwezig bij diverse evenementen en bijeenkomsten in de stad.

4 – In de raadsinformatiebrief is geen informatie gegeven over de huidige gang van zaken met bestaande projecten binnen de gemeente Maassluis, zoals de jeugdambassadeurs. Wat is op dit moment de status van bestaande projecten om jongeren bij de Maassluise politiek te betrekken – in het bijzonder de jeugdambassadeurs – en wat is op dit moment het effect van deze projecten?

De Jeugdambassadeurs zijn niet meer actief. De raad van Jeugdambassadeurs heeft 7 jaar bestaan. Het idee van waaruit deze raad is ontstaan is jeugdparticipatie, het meedenken en meepraten over zaken die hun aangaan.  De laatste twee jaar bleek dat het doel lastig is te behalen. Het aantal onderwerpen waarover de kinderen van deze leeftijd mee kunnen praten is beperkt.

De coördinatie en begeleiding vergde een relatief grote tijdsinvestering in verhouding tot de opbrengst. Op basis hiervan is besloten niet verder te gaan met de Jeugdambassadeurs.

De scholen zijn hierover geïnformeerd tijdens de schoolbezoeken waaraan gerefereerd wordt onder antwoord 1.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt