MAASSLUIS | Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Maassluis hebben kennis genomen van het Ontwerp regionaal meerjaren beleidsplan Strategische Thema’s Veiligheid 2019-2022 van de politie eenheid Rotterdam, dat ter consultatie aan de gemeenteraad is toegezonden. De raadscommissie stemde unaniem in met de inhoud.

Samenvatting reactie aan dhr. Aboutaleb

Aan de Regioburgemeester eenheid Rotterdam,

Het veiligheidsbeleid van de Gemeente Maassluis is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid 2015- 2018. Vanuit dit beleid wordt ingezet op de aanpak van huiselijk geweld, jeugd en veiligheid, persoonsgerichte aanpak, woonoverlast, woningcriminaliteit, overvallen en straatroven en ondermijning. Over de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid zijn afspraken gemaakt met het basisteam. Waar nodig vindt bijstelling plaats wanneer zich zaken voordoen die op dat moment lokaal aandacht behoeven. Ook wordt op een aantal onderdelen, waaronder de aanpak van High Impact Crime, regionaal coördinatie gevoerd. We zijn dan ook verheugd te vernemen in het meerjarenbeleidsplan dat de inzet op de lokale veiligheidsproblematiek binnen de eenheid voorop staat.

We stellen dat het meerjarenbeleidsplan een toevoeging is op de lokale doelstellingen die het college met de gemeenteraad heeft bepaald. De thema’s die in het meerjarenbeleidsplan worden genoemd zijn dan ook zeer herkenbaar. Deze sluiten aan bij de prioriteiten van het Integraal veiligheidsbeleid van onze gemeente. Gezamenlijk met de politie willen wij graag (blijven) inzetten op de verbinding met – en participatie van onze inwoners. De aanpak van radicalisering dient de komende jaren aandacht te houden, waarbij wij de combinatie willen gaan maken met polarisatie. Ondermijning is een onderwerp dat ook in onze gemeente steeds meer aandacht behoeft waarbij integrale aanpak onmisbaar is. Het onderdeel kwetsbare groepen heeft onze voortdurende aandacht, waarbij meer wordt ingezet op personen met verward gedrag, eventueel in combinatie met woonoverlast.

 

De burgemeester lichtte toe dat er drie agenten worden toegevoegd aan het Team Waterweg Noord. Verder stelt hij dat momenteel geen sprake is van radicalisering in de stad. Daar waar gesproken wordt over aandacht voor ondermijning in de gemeenschap, wordt met name sterk ingezet op drugs  en drugshandel.

 

 

De vragen die gesteld werden aan Wietkse Muller (korpschef Team Waterweg Noord) werden naar genoegen beantwoord blijkens onderstaande:

“Er zijn geen grootstedelijke aandachtspunten. De plaatselijke prioriteiten worden bepaald met de wijkagenten die in contact staan met de inwoners. De aandacht voor de cybercriminaliteit is er via het landelijk korps.”

“Er is extra aandacht voor de sociale problematiek. Verwarde personen, alcoholisme, mishandelingen en overlast door de jeugd. Ter voorkoming van polarisatie  en escalatie blijf de politie met iedereen in gesprek. Bij verwarde personen wordt het vervoer naar GGZ niet meer gedaan door politie. Wel wachten de agenten ter plaatse op de hulp(ambulance)”.

“Etnisch profileren gebeurt overal, ook hier. De agenten worden erop getraind om a-selectief te werken als ze iemand ter controle aanhouden. Het blijft een lastige keuze bij sterk vermoeden van misdaad,. De agenten worden daar door training beter in.”

“Ondanks onze speerpunten moeten we toch nog keuzes maken. De Nationale politie is erg ambitieus. We doen ‘het goede’ in samenspraak met burgers we praten met hen”

“Woninginbraken lopen gelukkig terug, ondanks de overloop vanuit elders in de regio”

“Cybercrime is in opkomst (bv digicodes kraken, wifi inbraak, blackmail). Dat komt wel degelijk ook in Maassluis voor!”

“We zien de voordelen van de recente grotere samenwerking met Team Haaglanden”

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Evelien
    17 oktober 2018 at 20:34

    Team Haaglanden hebben hun handen al vol…

  2. Aad Rieken
    17 oktober 2018 at 10:37

    “Radicale Omslag In Maassluis?!”