Door het landelijk schakelteam ‘mensen met verward gedrag’ zijn negen bouwstenen uitgewerkt die de gemeente kan hanteren bij het uitwerken van haar plan.

MAASSLUIS | Vanaf 2020 treedt de nieuwe Wet Verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). In de uitvoering van de Wet verplichte GGZ wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente groter. Op dit moment is nog veel onduidelijk over de gevolgen van deze wet.

Samen met de andere gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond wordt verkend hoe deze wet het beste op lokaal niveau uitgevoerd kan worden. B&W zal vanavond de aanpak tijdens een themabijeenkomst voor de gemeenteraad nader toelichten.

De voorbereiding zal in 2019 aandacht vragen. Voor de uitvoering van dit plan is extra budget nodig. Voor 2019 wordt rekening gehouden met C 50.000,- en daarna structureel met C 75.000,-. Deze bedragen zijn opgenomen in het akkoord ‘Samen Maassluis’ en de kadernota en zullen worden verwerkt in de concept gemeentebegroting 2019-2022.

Aanleiding nieuwe wet

Naar aanleiding van incidenten, waarbij mensen met verward gedrag betrokken waren, heeft de minister van VWS met steun van de minister van Veiligheid en Jeugd, de VNG en de Tweede Kamer, de dringende wens geuit dat gemeenten een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag organiseren.

Er is landelijk een schakelteam samengesteld vanuit met vertegenwoordigers van politie, OM, GGZ, zorgverzekeraar, gemeenten, gehandicaptenzorg en ervaringsdeskundigen. Door het landelijk schakelteam ‘mensen met verward gedrag’ zijn negen bouwstenen uitgewerkt die de gemeente kan hanteren bij het uitwerken van haar plan. Deze bouwstenen doorlopen de keten van preventie tot passende hulp. Daarnaast wordt een accent gelegd op het betrekken van de doelgroep en de informatievoorziening.

Ketenaanpak in Maassluis

In de zogeheten uitvoeringsagenda zijn deze bouwstenen gebruikt voor de uitwerking van de ketenaanpak in Maassluis. Voor een belangrijk deel sluiten wij aan bij de aanpak die in de regio Rotterdam Rijnmond wordt ontwikkeld onder regie van het Veiligheidshuis. Belangrijke onderdelen daarbij zijn passend vervoer en hoog intensieve behandellocaties. De lokale inzet is met name gericht op preventie, vroegsignalering, melding, beoordeling en passende hulp en ondersteuning.


 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt