MAASSLUIS | Bij het opstellen van de jaarrekening over 2019 is gebleken dat het begrote budget voor leerlingenvervoer fors is overschreden. Voor 2019 is een bedrag van € 394.519,- begroot, maar de werkelijke kosten zijn op dit moment opgelopen tot € 615.051,-. Voor 2020 wordt ook een budgettekort verwacht.

De raadsinformatiebrief dd 5 maart 2020 waarin deze situatie is geschetst, wordt besproken op 19 mei in een raadscommissie. Dit gebeurt op verzoek van de fractie VSP en PvdA geagendeerd waarbij de volgende motivaties zijn gegeven:

VSP
De VSP wil de beantwoording van de vragen over overschrijding budget leerlingenvervoer agenderen. De antwoorden roepen meer vragen op dan ze beantwoorden, maar ook geven zij een beeld van een falend budgetmanagement in dit dossier.

PvdA
De reden hiervoor zijn onduidelijkheden in de raadsinformatiebrief en de reden hoe de overschrijding heeft kunnen plaats vinden. Ook heeft het antwoord van de wethouder vanavond in de commissie over de verordening weinig gerustgesteld. Wij zouden de wethouder hier graag verder op bevragen.

B&W stelde namelijk:

“Uit ons onderzoek van de cijfers is gebleken dat deze overschrijding grotendeels is veroorzaakt door de verhoogde tarieven voor het vervoer in de aanbesteding van 2018. Die verhoging vanaf augustus 2018, is niet verwerkt in de begroting voor 2019, waardoor de gerealiseerde kosten veel hoger zijn dan begroot.

Omdat voor 2020 hetzelfde bedrag als in 2019 is begroot, is ook voor dit jaar een overschrijding van het budget te verwachten. Dit nemen wij op als afwijking in de eerste bestuursrapportage over 2020. Het tekort voor 2021 en verder nemen wij mee bij het opstellen van de kadernota. Mogelijk hebben ook een stijging van het aantal leerlingen en de kosten voor begeleiding bij het vervoer bijgedragen aan de overschrijding van het budget. Dit brengen wij de komende tijd in kaart. Mochten hier bijzonderheden uit voortkomen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. D.Pasterkamp
    7 juni 2020 at 11:30

    Wat een blunder een overschrijding van ruim de helft het is echt niet te geloven hoe er met gemeenschap geld word om gegaan.