De ervaring leert dat als het niks wordt met ruimtescheppers, je er dan ook nooit meer iets over hoort.

MAASSLUIS | Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Ton Luijendijk (fractieleider VSP) flinke kritiek uit over de kadernota, waarin plannen en financiering voor de komende tijd zijn vastgelegd. Zaken waarover zijn partij B&W flink bekritiseert zijn: het onderwijs, financieel beleid (verwachte besparingen die niet zijn gerealiseerd), weer uitstel onderhoud sporthal Haydnlaan, het financieel uit de hand lopen van de zorgkosten voor WMO en ROGPlus, ontbreken van zicht op verwerking plastic afval, oranje stickers in plaats van openbare toilet in Stadshart.

Voorzitter, misschien is de fysieke kwaliteit van deze Kadernota in gedrukte vorm wel exemplarisch voor het hele stuk. Al tijdens de eerste lezing viel mijn boekje uit elkaar, en na later bleek was dit bij meerdere mensen het geval. Kan gebeuren nietwaar… De symboliek is echter nogal treffend, want het hele stuk begint inmiddels ook inhoudelijk uit elkaar te vallen. Juist nu de raad heeft besloten deze voor de eerste keer formeel vast te stellen, hebben we nu een door de feiten achterhaalde Kadernota. We komen daar later op terug.

Ik zal eerst stilstaan bij het thema beleidsintensiveringen en daarna nog een paar andere onderwerpen

Het college zal zich inzetten voor Levensloopbestendige woningen voor Ouderen en de verdere ontwikkeling van de Woonservicezones.

Dat zijn teksten die de VSP graag hoort, omdat we daar al jaren met klem voor pleiten.

Wanneer komt het college met de Nota over de ontwikkeling van de Woonservicezones. Die had er toch al lang moeten zijn, waarop wachten we nog?

Bij de begrotingsbehandeling heeft de VSP aangedrongen op het ondertekenen van het Pact voor Ouderenzorg. Goed dat het college die stap heeft gezet. Is het college voornemens met een uitvoeringsnota te komen en op welke termijn?

De VSP deelt de nadruk van het college op het belang van goed onderwijs.

Het college wil extra investeren in onderwijs en goede ondersteuning en stimulering. Hoe en op welke wijze denkt het college hieraan handen en voeten te geven?

Een substantieel deel van onze schooljeugd zit tegenwoordig in Maasland of Vlaardingen op school. Dat zegt iets over het aanbod in Maassluis. Wat gaat het college ondernemen om die trend te keren?

De Kadernota bevat een aantal ruimtescheppers: mogelijkheden om wat extra geld boven water te halen. Veelal is het ‘klein bier’. Daarnaast vinden wij ze vaak nogal speculatief. De ervaring leert dat als het niks wordt met sommige van die ruimtescheppers, je er dan ook nooit meer iets over hoort.

Bij de begroting bv. werd een besparing ingeboekt voor het naar het stadhuis halen van het Duurzaamheidscentrum. Dat is dus niet gebeurd. En waar is de besparing van € 10.000 gebleven?

Verder was er een taakstellende bezuiniging ingeboekt op de gemeentelijke organisatie, begroot op € 200.000,-. Met het in huis halen van de helft van het personeel van het wijkteam en bv. nu weer extra uitgaven voor de citymarketingmanager, lijkt daar weinig van over te blijven. En je hoort er niemand meer over.

De VSP wil dat dit soort besparingen pas worden ingeboekt als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Draai het niet om, eerst inboeken en dan vervolgens niet realiseren.

Het invoeren van toeristenbelasting vindt de VSP een goede stap. Wij herhalen onze oproep de arbeidsmigranten onder dit regime te gaan belasten, eventueel via de werkgevers. We kunnen ons geen free-riders veroorloven. Je bent ingezetene of toerist. Meer smaken zijn er wat de VSP betreft niet. Graag een toezegging dat u binnenkort met een overeenkomstig voorstel naar de Raad komt.

Dan de sportzalen. Wij zijn van mening dat de gebruikers van de Sportzaal aan de Haydnlaan niet de dupe mogen worden van de prioritering om nu eerst voor de Sportlaan te kiezen.

Zo moeten we met burgers van onze stad niet omgaan. We hebben hier te maken met een lang en stroperig proces, waarin veel is besproken en waarbij verwachtingen zijn gewekt. Wij verwachten van het college dat hier geldt: ‘een man een man, een woord een woord’.

Onze eigen vermogen zouden wij graag zo veel mogelijk intact houden, dus kom met een financieringsplan met externe verstrekkers.

Wees creatief en zet hier de schouders onder. Wij komen hier samen met de voltallige oppositie met een MOTIE.

 

De WMO en ROGplus. Inmiddels beginnen we steeds meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen waarmee ROGplus kampt bij de uitvoering van de Wmo.

De Rijksoverheid heeft de gemeenten opgezadeld met de gedwongen invoering van het abonnementstarief. Ja we wisten het al wel, het heeft een aanzuigende werking. Daarom nogmaals onze oproep aan het college: gebruik al uw landelijke contacten, ook richting de VNG, om deze regel zo snel mogelijk te neutraliseren.

Intussen: abonnement of niet, een indicatie zal nog steeds moeten worden afgegeven. Dus helemaal niets doen is ook niet nodig.

Doe wat u kunt om de poort, de toegang tot de voorziening, goed te bewaken en zorgvuldig om te gaan met het geld van de burgers. We doen een dringend beroep op het college om met een breed en vooral krachtig actieplan te komen.

Voorzitter, de VSP staat inmiddels al 3 jaar eenzaam op de barricades als het gaat om het resultaatgericht bekostigen in de zorg.

Toen ik hier in deze raad in relatie tot de zorg voor de eerste maal de term “perverse prikkel” in de mond nam, leverde dat ongeloof en onbegrip op. Welnu: we zien nu waar we staan. Deze week publiceerde een aantal samenwerkende media de resultaten van een onderzoek naar de winsten van bedrijven in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg.

De 97 onderzochte bedrijven die de hoogste winsten boekten, hebben in 2017 opgeteld ruim 50 miljoen verdiend. Het gaat om gemiddeld 20% van de omzet. Eén zorgclub schiet er zelfs uit met een winstpercentage van maar liefst 67%. Eufemistisch volgt dan de constatering, dat dit kan duiden op fraude. Maar gelooft u mij, de percentages die nu zijn vastgesteld zullen op allerlei manieren met aftrekken en onttrekkingen zo laag mogelijk zijn gehouden.

Schokkend toch?

Ik roep nog even in herinnering wat we een half jaar geleden van ROGplus hoorden. Dat ze de gecontracteerden hadden gevraagd hun tarieven vrijwillig naar beneden bij te stellen. Tja, foei dat deden ze niet allemaal, waardoor een nieuwe aanbesteding noodzakelijk werd. Sommigen in deze raad vonden dat we maar slechte aanbieders hadden.

De VSP constateert echter, ik herhaal het hier, dat dit een brevet van onvermogen is van onze eigen uitvoerder; ofwel wie heeft het gat mogelijk gemaakt? De deur open laten staan met de gevulde portemonnee op tafel en dan verbaasd zijn dat dit niet goed gaat…?

Zowel WMO maatwerkvoorzieningen alsook Jeugdhulp hebben zich in het zwaard laten vallen van deze systematiek.

De bezem moet er door, de stal uitgemest. Graag horen we van de wethouder welke krachtige stappen zij van plan is te gaan zetten.

Dan nog een opmerking over gescheiden afvalinzameling.

China wil onze plastic troep niet meer hebben. Andere Aziatische landen volgen die stap. De landen waar het nu nog naar toe gaat, zoals Indonesië, gaan er schokkend slordig mee om, zodat er heel veel uiteindelijk in de oceaan terecht komt. Een grof schandaal waar ik als westerling het schaamrood van op de kaken krijg. Voorzitter, wat weten wij van het plastic afval dat in onze stad wordt opgehaald? Hoe en waar wordt het verwerkt en hoeveel invloed en controle hebben we daarop? Of hield tot nu toe onze verantwoordelijkheid op, als de vrachtauto de gemeentegrens passeerde?

Voor het geval we geen zekerheid hebben, wat mij betreft in de vorm van ’tracking and tracing’, willen wij er voor pleiten, het dan maar keurig aan te bieden aan de afvalverbranding aan de overkant.

Graag een duidelijke reactie van de verantwoordelijke wethouder.

Dan de sanitaire voorziening in de binnenstad. Eindelijk is het tot het college doorgedrongen dat voor een stad als Maassluis, die zich voor bezoekers op de kaart wil zetten, een adequate openbare toiletvoorziening een voorwaarde is. Wij pleiten hier al jaren voor en waar komt het college dan uiteindelijk mee? Met een gekunstelde oplossing waarvoor je wel een app nodig hebt en een scherp oog om een oranje sticker, die iets groter is dan een postzegel, te midden van andere stickers op een deur te kunnen zien. Voorzitter, de VSP houdt onverkort vast aan de eis dat er in het steeds drukker bezochte centrum van de stad een goede, adequate openbare toiletvoorziening komt.

Dit is een tussenstap die wat ons betreft moet leiden tot een echt goede oplossing. Het komende jaar krijgt de gekozen oplossing het voordeel van de twijfel en daarna komt de evaluatie. Ons einddoel is in ieder geval een sanitair blok; nú bij het openbreken van de Goudsteen of stráks bij de ontwikkeling van de Vlietlocatie. De erkenning van de noodzaak is inmiddels door het college onderkend, de uitvoering moet robuuster.

Voorzitter, ik ga afronden.

De meicirculaire is bekend en het beeld is niet best. Nieuwe onheilstijdingen in het sociaal domein geven het trieste beeld dat we nog niet bij een begin van in control zijn. Met dat slechte nieuws is deze Kadernota volledig achterhaald of – om het populair uit te drukken – boterzacht geworden.

Het college moet met dit incomplete werk aan de slag en met een aangepaste Kadernota in september komen en een sluitende begroting in november.

Leuke dingen verdelen is moeilijk. Pijn verdelen zo nodig nog moeilijker. Alle keuzes die genomen moeten gaan worden zijn politiek. Ontzie je de één, dan krijgt de ander meer pijn.

Aan deze tour de force zult u desalniettemin niet ontkomen.

Houd deze kadernota aan en kom in september naar de Raad met de gewijzigde versie. Wij hebben daartoe met de volledige oppositie een motie voorbereid. Het verschil met de motie van de coalitie is erin gelegen, dat wij eraan hechten de gekozen procesgang van nu af te maken en dat wij als Raad de kadernota willen vaststellen. Ook al is dat in september.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. D.Pasterkamp.
    8 juli 2019 at 13:17

    Beste Ton.
    Het is een geloofwaardig verhaal,maar je blijft een roepende in de woestijn. Eerst de WMO dat heeft volgens de VSP een zuigende werking klopt als een bus, maar wat is de oorzaak van dat gebeuren heel simpel het inkomen. Of je nu 70 of meer euro betaald voor scootmobil en hulp en andere dingen of je betaald voor al die hulp middelen maar 17.50 euro dat is voor een hoop mensen een slok op een borrel. De ouderen worden toch langzaam in een hoek geduwd, waardoor het steeds moeilijker word om normaal te leven is dat de schuld van die mensen? ik dacht van niet. De rest van je betoog laat ik maar zo.