[foto]  langs de A20

MAASSLUIS | In het coalitieakkoord van mei 2018  verklaarden de 4 partners “Daarnaast zetten wij in op een snelle realisatie van een geluidwal ter hoogte van het Kastanjedal en verder werken we aan het realiseren van een geluidscherm langs het overige deel van de A20.”

Feit

Er is in juni 2018 aan de gemeenteraad een onjuiste voorstelling van de gang van zaken gegeven over het meenemen van de inwoners:

Allereerst is gebleken dat het mogelijk is om de bestaande geluidswal kostenneutraal op te hogen. Om te bepalen of de locatie interessant is voor de markt is gebruik gemaakt van markconsultatie bij diverse aannemers. Tevens is in samenwerking met de bewonersverenigingen in de Dallen- en Doornenbuurt besproken welke mate van overlast acceptabel is en welke vorm van communicatie nodig is voor dit traject.

Hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening Verkeer en Milieu

bron: raadsvoorstel ADV-18-05354 | dd 11-6-2018

Stemverklaring VSP

Dat stuk leidde tot instemming van de raad met het voorstel. De VSP had toen een stemverklaring gegeven omdat het plan in hun ogen niet solide was.

3 juli 2018

De heer Luijendijk legt namens de fractie van de VSP een stemverklaring af. De VSP stemt niet in met het voorstel omdat geen inzicht is gegeven in de kosten van een geluidscherm en omdat zijn fractie niet gelooft dat het inklinken maar 6 maanden in beslag zal nemen.

Met de kanttekening dat de VSP geacht wil worden tegen het voorstel te hebben gestemd, besluit de gemeenteraad zonder hoofdelijke stemming in te stemmen met het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de woonkwaliteit door het kostenneutraal ophogen van de bestaande geluidswal en daarvoor te starten met de beschreven procedure.

Het kost niets

Er zou een aannemer gevonden zij die bereid was om budgetneutraal (het kost de gemeente niets) de oude geluidswal te vervangen door een nieuwe waarbij hij gebruik wil maken van overtollige grond elders.  De feitelijke vorm, locatie en vooral ook lengte (welke buurten zullen ervan profiteren?) zijn voer voor discussie. Ook is nog onduidelijk in hoeverre er gaten vallen zoals ter hoogte van het viaduct over de Vliet en in hoeverre ook de wijk Boonerlucht achter het zwembad wordt meegenomen. Komen er geluidschermen en wie betaalt die dan?

De raad meende goed geïnformeerd te zijn en ook wethouder Gerard van der Wees was in die veronderstelling.

 

Het moet anders

In de enerverende raadsvergadering van dinsdagavond j.l. koos de fractie van de VSP de zijde van de bewoners van de Doornenbuurt die niet expliciet betrokken werden bij de plannen in juli. Ton Luijendijk, de fractieleider van  de VSP, nam zijn nieuwe rol meteen serieus en uitte stevig kritiek op de hele gang van zaken:

Voorzitter,

Op 3 juli heeft de raad een raadsvoorstel aangenomen met als strekking een verhoging van de geluidswal bij de Doornenbuurt en Kastanjedal. Het rigoureuze plan dat uitgaat van het volledig verwijderen van het huidige park en geluidswal om daarna een nieuwe en hogere wal te maken, werd toen niet door de VSP gesteund. Ter verantwoording van deze onthouding van steun voor dat voorstel legde wij een stemverklaring af die zich toespitste op het ontbreken van alternatieve opties zoals het optoppen van de bestaande wal met schermen van twee meter hoog. Ook gaven wij daarin aan, niet te kunnen geloven dat de hele operatie van opbouw van een nieuw grondlichaam van deze hoogte, in 6 maanden zou zijn voltooid. Wij noemde het toen een rigoureuze methode.

Onze eigen indruk na wat rondbellen was toen al dat er geen draagvlak bestond bij de bewoners om wie het toch allemaal zou moeten gaan.

Gebleken is dat de betrokken bewoners inderdaad niet volgens een structurele manier zijn meegenomen in de ontwikkelen van de plannen. Zij voelden zich letterlijk overvallen door dit plan en starten massaal een actie om dit plan van tafel te krijgen. Handen af van ons park was het leidmotief.

Tientallen jaren hebben deze bewoners gestreden voor een goede en structurele oplossing van hun geluidsprobleem. Nu de ontknoping er aan zit te komen kan het niet zo zijn dat er een oplossing uit komt die de directe belanghebbende als ongewenst en onacceptabel verwerpen. Wij roepen daarom het college op, het gesprek met deze bewoners opnieuw te voeren om tot een breed gedragen oplossing te komen. Gebruik de bewonersavond van 8 oktober om de relatie te herstellen en er samen uit te komen!

Vrij naar een bekend filosoof zou ik willen afsluiten;

Wie nooit twijfelt leert niet. Blijvend op zijn oude plaats gaat hij niet vooruit.

Of om het maar iets volkser te formuleren. Beter ten halve gekeerd dan heel gedwaald.

Wethouder stap over uw schaduw en ga het gesprek met de bewoners open aan. Wij verwachten van de wethouder daarover een heldere en duidelijke toezegging.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. TLPETER
    3 oktober 2018 at 17:17

    Wethouder en coalitie partijen, waar blijft de belofte:

    Samen met de bewoners van HEEL MAASSLUIS.