MAASSLUIS | De PvdA steunt haar wethouder Keijzer en staat achter het voorstel voor omzetting naar een open jongerencentrum. De PvdA kent de zorgen die er leven: zowel bij omwonenden van InBlik, de huidige gebruikers, de jongeren en bewoners van de burgemeesterswijk. De PvdA zoekt oplossingen die zo veel mogelijk recht doen aan iedereen: de jongeren, de omwonenden en de huidige gebruikers. De gemeente ondersteunt jongeren en ouders als er zich problemen voordoen bij het opvoeden. InBlik en E25 moet daar in de ogen van de PVdA hét middel worden. Opvallend is dat er met geen woord werd gerept over Ummah Wahida alsof dat geen onderwerp zou zijn in dit politiek gevoelige dossier. Myosotis – het hete hangijzer – werd als enige belanghebbende nader genoemd.


Dit is de tekst van de bijdrage van  de fractie van de PvdA in het raadsdebat InBlik 11 april 2017.

Voorzitter,

De PvdA vindt dat er voor alle groepen in de stad ruimte moet zijn om elkaar te ontmoeten: jong en oud, al generaties hier of met voorouders elders. In een dichtbevolkte stad als Maassluis vergt dat ook begrip voor elkaar en soms wat inschikken in het besef dat niemand exclusieve rechten heeft.

misverstanden, onbegrip en intolerantie
Als PvdA vinden we een jongerencentrum waar onder professionele begeleiding alle jongeren welkom zijn beter dan aparte ruimten voor verschillende groepen. Er wordt in Maassluis al te veel langs elkaar heen geleefd. Werkelijk contact tussen mensen helpt om misverstanden, onbegrip en intolerantie te voorkomen. Dat hoorden we helaas in de woorden die sommige insprekers onlangs over de jongeren uitspraken.

alle jongeren moeilijk opvoedbaar?
Alsof alle jongeren moeilijk opvoedbaar zijn, alsof alleen hun aanwezigheid al onveiligheid veroorzaakt en alsof er sowieso sprake zou zijn van een slooproute. Daar nemen we als PvdA afstand van. Als jongeren, van welke komaf dan ook, zich niet aan de regels houden moeten ze stevig worden aangepakt. Maar alle jongeren wegzetten als overlastgevend en crimineel is juist polariserend. Dit zijn onze Maassluise jongeren, hier geboren en getogen. Hun toekomst ligt hier. Zij verdienen dezelfde kansen als andere jongeren, maar ook dezelfde corrigerende aanpak als dat nodig is.

jongeren die het niet op eigen kracht lukt
Want opgroeien gaat vaak met vallen en opstaan. De gemeente ondersteunt jongeren en ouders als er zich problemen voordoen bij het opvoeden. Ook als ze een plek zoeken om iets te doen of elkaar te ontmoeten en dat niet op eigen kracht lukt. Rondhangen op straat hoeft niet: jongeren kunnen ook terecht bij het jongerenwerk. De laatste jaren vooral met de bus, die naar jongerengroepen toe gaat. Want jongerengroepen zijn ieder seizoen ergens anders te vinden. Maar er kon weinig meer worden geboden omdat het jongerencentrum InBlik te beperkt open was. Nu ligt er, conform coalitieakkoord, een voorstel dat leidt meer locatie gebonden jongerenwerk, aanvullend op het werk met de bus.

waterdichte afspraken met E25
En E25 kan met haar partners van het jongerencentrum echt succesvol maken: een goed inhoudelijk programma, gericht op het laten meedoen van alle jongeren: op het gebied van werk, sport, opleidingen en cultuur. Wij vragen het college wel om waterdichte afspraken te maken met E25. Want E25 wordt verantwoordelijk voor op het programma en de integrale aanpak van de begeleiding van de jongeren. Bij die aanpak hoort ook een preventieve en indien nodig repressieve kant, ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich bij InBlik ook welkom voelt en ongepast gedrag wordt gecorrigeerd.

De PvdA heeft grote waardering en respect voor de betrokken organisaties. We weten dat de afgelopen periode veel kopzorgen en vrije tijd heeft gekost van de soms kleine vrijwilligersbesturen van 1 of 2 leden.

Myosotis kan blijven
De PvdA herhaalt de oproep om naast het jongerenwerk sociaal maatschappelijke verhuur mogelijk te maken. Er ligt wat ons betreft een redelijk aanbod op tafel, waarmee Myosotis op zaterdagmiddag in InBlik kan blijven. Er zijn goede alternatieven voor activiteiten die niet meer passen, in de Vloot en Koningshof. Zo kan het veel geprezen werk van Myosotis voortgaan. De PvdA vraagt het college om na de besluitvorming vanavond opnieuw met Myosotis in gesprek te gaan en het aanbod opnieuw op tafel te leggen. Wij kennen deze wethouder als iemand die altijd oplossingen blijft zoeken. Want praktische problemen zijn altijd op te lossen als partijen ten principale de bereidheid hebben eruit te komen. Graag een toezegging op dit punt, zodat dat ook officieel in de stukken terechtkomt.

zorgen bij alle betrokkenen
De PvdA kent de zorgen die er leven: zowel bij omwonenden van InBlik, de huidige gebruikers, de jongeren en bewoners van de burgemeesterswijk. Wij denken dat met een strakke aanpak deze zorgen kunnen worden ondervangen. Daarom vragen we ook om sluitende afspraken voor rondom InBlik, in samenspraak op te stellen met de klankbordgroep. Daarnaast vroegen we al om een evaluatie na een ruim jaar.

Wij realiseren ons dat deze discussie kritisch wordt gevolgd. Het is aan ons als gemeenteraad een besluit te nemen. De PvdA zoekt daarbij oplossingen die zo veel mogelijk recht doen aan iedereen: de jongeren, de omwonenden en de huidige gebruikers.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

6 Reacties

 1. 15 april 2017 at 20:27

  De PvdA in Maassluis is net als de NS een gepasseerd station en moet ook vervangen worden door iets nieuws.

 2. Hans van der Burg
  14 april 2017 at 13:48

  Myosotis verdient beter veel beter en wordt hier naar mijn mening respectloos weggezet. De positie in deze v.w.b. PvdA is niet verrassend, de opstelling van met name CDA, VVD en D66 is teleurstellend te noemen. Het is uiteindelijk zowel de wethouder als de burgemeester gelukt dit er doorheen te duwen. Volgend jaar maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen en dan is het aan de burger zich duidelijk uit te spreken in het stemhokje. Mijn advies aan met name de CU, VSP, en MB is om dit onderdeel helder in de campagne mee te nemen. De dan nieuw te vormen coalitie (ik neem alvast een voorschot hier…) zal dit besluit dan opnieuw ter tafel moeten brengen !

 3. Marcel Thomassen
  14 april 2017 at 13:24

  De PvdA weer ten voeten uit. De arrogantie van vermeende macht, met een ideologie & aanpak die niet meer van deze tijd is, en te veel mensen in Maassluis tegen de haren instrijkt.

  Wij kennen deze wethouder (A. Keijzer) als iemand die altijd oplossingen blijft zoeken (voor problemen die hij zelf creeert of in stand houdt) aldus PvdA fractievoorzitter Sjoerd Kuiper. De PvdA kent de zorgen die er leven onder de mensen & doelgroepen aldus Kuiper (zorgen waar de PvdA -zowel lokaal of nationaal- door haar a-sociaal beleid zelf fors debet aan is).

  Tweehonderd tamelijk doelloos gehouden spookjongeren tussen de 18 & 27 jaar in Maassluis. Honderdveertig wachtplaatsen voor veelal dak & thuisloos jongeren in de regio (je zou er recalcitrant van worden). Het werk & leer bedrijf Stroomopwaarts in Maassluis dat niet adequaat is toegespits op deze jongeren uit Maassluis. De al jarenlange vrijblijvendheid in Maassluis mbt het club & buurthuiswerk (bezuinigen). En een tamelijk mislukt integratiebeleid plus het al jarenlang Nederlands eigen cultuur relativisme van de PvdA (van pappen & nat houden). De teloorgang van het (taal) onderwijs. Ummah Wahida met haar kennelijk agressief islamitisch onderwijs voor kinderen, welk de lokale PvdA uit stemmenwinst de hand boven het hoofd houdt. Het faciliteren van 5700 € p.p. vrijblijvend woonkostenvergoeding uit de Maassluise bijstandpot aan de Eritrees minderjarig vluchtelingen, zonder tegenprestatie. Het houd een keertje op Sjoerd Kuiper. Overdenk je politieke zonde, en ga heene.

  De PvdA heeft geen enkel maatschappelijk draagvlak meer, ook niet in Maassluis.

 4. Bram
  14 april 2017 at 13:05

  En de wethouder kan zijn termijn rustig uitzitten want daar draaide het uiteindelijk om.

  Ze dronken een glas en deden een plas en lieten de boel zo als die was.

 5. Ronan
  14 april 2017 at 12:24

  Precies gaat totaal niet werken, net zoals de PvdA.

 6. F.J.C. Vermeer
  14 april 2017 at 11:36

  Mooie woorden, we zijn de afgelopen jaren niet anders gewend van de PvdA, het is echter wachten op het moment dat het fout gaat, en het gaat fout geloof me.
  Je kunt als partij wel dingen willen, maar ze moeten wel realiseerbaar zijn in de praktijk, en dit is vragen om moeilijkheden.